Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thổ nhưỡng

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3206 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Thổ nhưỡng học - PHẦN ĐẠI CƯƠNG

NguyễnTĐ - Môi trường 50A

PHẦN ĐẠI CƯƠNG

THỔ NHƯỠNG HỌC
Câu hỏi ôn tập:
Nêu các qua trình phong hoá đá và khoáng vật? Liên hệ thực tiễn ở VN?
Nêu các yếu tố hình thành đất? Liên hệ thực tiễn ở VN?
Nêu những quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đất (k/niệm, sản phẩm, các yếu
tố phụ thuộc).Liên hệ thực tiễn ở VN?
4.
Trình bày quá trình mùn hoá ? Liên hệ thực tiễn ở VN?
5.
Nguồn gốc, thành phần chhất hữu cơ trong đất? Vai trò của mùn và chất hữu cơ
trong đất? Các biện pháp nâng cao hàm lượng mùn?
6.
Keo đất là gì? Các đặc tính cơ bản của keo đất?
7.
Các dạng hấp phụ trong đất? Ý nghĩa? Liên hệ thực tiễn?
8.
Hấp phụ trao đổi cation? Quy luật của phản ứng hấp phụ cation?
9.
CEC? Yếu tố phụ thuốc? Biện pháp nâng cao CEC?
10.
Độ no Bazơ? Ý nghĩa? Liện hệ thực tiễn đất VN?
11.
Trình bày cấu tạo keo? Phân loại keo?
12.
Trình bày đặc tính nhóm keo sét chính?
13.
Dung dịch đất là gì? Nguồn gốc? Thành phần? Ý nghĩa dd đất với đất và cây?
14.
Nêu những nguyên nhân fây chua cho đất? Biện pháp điều tiết pư chua?
15.
Tác dụng của vôi đối với đất chhua? Cách tính trngj lượng vôi bón?
16.
Trình bày pư đệm? Cách điều tiết pư đệm?
17.
Trình bày pư oxi hoá-khử? Cách điều tiết pư Ô-K?
18.
Nêu thành phần và các dạng tồn tại N trong đất? Vai trò của N đối với đất và cây
trồng?
19.
Nêu thành phần và các dạng tồn tại Lân trong đất? Vai trò của Lân đối với đất và
cây trồng?
20.
Nêu thành phần và các dạng tồn tại K trong đất? Vai trò của K đối với đất và cây
trồng?
21.
Nêu thành phần và các dạng tồn tại Ca và Mg trong đất? Vai trò của Ca và Mg đối
với đất và cây trồng?
22.
Khái niệm: TPCG đất, hạt Cgvà các cấp hạt CG. Các phương pháp điều tiết TPCG?
23.
Nêu thành phần và tính chất các cấp hạt cơ giới? Cách phân chia?
24.
Nêu tính chất các loại đất có TPCG khác nhau? Cách điều tiết?
25.
Nêu các tính chất vật lý đất: D, d, P. Ccách điều tiết?
26.
Vai trò của nước đối với đất và Cây trồng? Các dạng nước, ý nghĩa?
27.
Cân bằng nước? Biện pháp điều tiết nước?
28.
Xói mòn và các biện pháp điều tiết?
29.
Viết phương trình mất đất phổ dụng? Ý nghĩa?
30.
Nêu bản chất và các phương pháp phân loại đất theo phát sinh?
31.
Nêu bản chất và các phương pháp phân loại đất theo FAO-UNESCO?
32.
Phân loại đất VN? Lịch sử phát triển?
33.
Các loại đất Việt Nam? (trình bày trong phần chuyên khoa).
1.
2.
3.

Page 1 of 67

Thổ nhưỡng học - PHẦN ĐẠI CƯƠNG

NguyễnTĐ - Môi trường 50A

1. Nêu các qua trình phong hoá đá và khoáng vật? Liên hệ thực tiễn ở VN?
Dưới sự tác động ...
Thổ nhưỡng học - PHẦN ĐẠI CƯƠNG NguyễnTĐ - Môi trường 50A
PHẦN ĐẠI CƯƠNG
THỔ NHƯỠNG HỌC
Câu hỏi ôn tập:
1. Nêu các qua trình phong hoá đá và khoáng vật? Liên hệ thực tiễn ở VN?
2. Nêu các yếu tố hình thành đất? Liên hệ thực tiễn ở VN?
3. Nêu những quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đất (k/niệm, sản phẩm, các yếu
tố phụ thuộc).Liên hệ thực tiễn ở VN?
4. Trình bày quá trình mùn hoá ? Liên hệ thực tiễn ở VN?
5. Nguồn gốc, thành phần chhất hữu trong đất? Vai trò của mùn chất hữu
trong đất? Các biện pháp nâng cao hàm lượng mùn?
6. Keo đất là gì? Các đặc tính cơ bản của keo đất?
7. Các dạng hấp phụ trong đất? Ý nghĩa? Liên hệ thực tiễn?
8. Hấp phụ trao đổi cation? Quy luật của phản ứng hấp phụ cation?
9. CEC? Yếu tố phụ thuốc? Biện pháp nâng cao CEC?
10. Độ no Bazơ? Ý nghĩa? Liện hệ thực tiễn đất VN?
11. Trình bày cấu tạo keo? Phân loại keo?
12. Trình bày đặc tính nhóm keo sét chính?
13. Dung dịch đất là gì? Nguồn gốc? Thành phần? Ý nghĩa dd đất với đất và cây?
14. Nêu những nguyên nhân fây chua cho đất? Biện pháp điều tiết pư chua?
15. Tác dụng của vôi đối với đất chhua? Cách tính trngj lượng vôi bón?
16. Trình bày pư đệm? Cách điều tiết pư đệm?
17. Trình bày pư oxi hoá-khử? Cách điều tiết pư Ô-K?
18. Nêu thành phần các dạng tồn tại N trong đất? Vai trò của N đối với đất cây
trồng?
19. Nêu thành phần các dạng tồn tại Lân trong đất? Vai trò của Lân đối với đất
cây trồng?
20. Nêu thành phần các dạng tồn tại K trong đất? Vai trò của K đối với đất cây
trồng?
21. Nêu thành phần và các dạng tồn tại CaMg trong đất? Vai trò của Ca và Mg đối
với đất và cây trồng?
22. Khái niệm: TPCG đất, hạt Cgvà các cấp hạt CG. Các phương pháp điều tiết TPCG?
23. Nêu thành phần và tính chất các cấp hạt cơ giới? Cách phân chia?
24. Nêu tính chất các loại đất có TPCG khác nhau? Cách điều tiết?
25. Nêu các tính chất vật lý đất: D, d, P. Ccách điều tiết?
26. Vai trò của nước đối với đất và Cây trồng? Các dạng nước, ý nghĩa?
27. Cân bằng nước? Biện pháp điều tiết nước?
28. Xói mòn và các biện pháp điều tiết?
29. Viết phương trình mất đất phổ dụng? Ý nghĩa?
30. Nêu bản chất và các phương pháp phân loại đất theo phát sinh?
31. Nêu bản chất và các phương pháp phân loại đất theo FAO-UNESCO?
32. Phân loại đất VN? Lịch sử phát triển?
33. Các loại đất Việt Nam? (trình bày trong phần chuyên khoa).
Page 1 of 67
Đề cương thổ nhưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thổ nhưỡng - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đề cương thổ nhưỡng 9 10 353