Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG TUYỂN NỔI

Được đăng lên bởi nguyentruongtk54
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 4 lần
đề cương tuyển nổi

Đề cuơng ôn tập môn tuyển nổi
Phần 1
Câu 1
: Giải thích tính ưa nước tự nhiên của hầu hết khoáng vật và tính kị nước tự
nhiên của một số khoáng vật.
Trả lời:
Khoáng vật ưa nước tự nhiên là trên bề mặt ưa nước tự nhiên của chúng có
đặc điểm là : trên đó tồn tại chủ yếu các lien kết ion, nguyên tử hoặc có cực
chưa bão hòa, do đó nó tương tác mạnh với các phân tử của nước và hợp
nhất vào chúng. Hay khoáng vật ưa nước thì thường giữa chúng và nước ít có
sự khác nhau về cực tính
Khoáng vật kị nước tự nhiên là trên bề mặt của chúng tồn tại chủ yếu các liên
kết phân tử bão hòa nên tương tác yếu hoặc không tương tác với nước hay
giữa khoáng vật kị nước với nước có sự khác nhau rất lớn về cực tính
Câu 2
: Định luật II nhiệt động học
“ở một nhiệt độ và thể tích không đổi thì bất kì hệ thống nào cũng tự chuyển từ
trạng thái có năng lượng tự do cao hơn đến trạng thái có năng lượng tự do
thấp hơn, nếu trên đường đi không có thềm năng lượng hoặc hệ thống được
truyền thêm năng lượng đủ để vượt qua thềm năng lượng đó”
­
Giải thích nguyên lí tuyển nổi theo định luật II NĐH
+ / Nguyên lí: Tuyển nổi là quá trình dùng để phân chia các pha rắn khác nhau
và có các cỡ hạt tương đối mịn lơ lửng trong pha lỏng ra khỏi nhau. Nó dựa
vào khả năng bám dính của chúng lên bóng khí hoặc các giọt dầu được đưa
vào pha lỏng dưới dạng nhũ tương và nó nổi lên trên bề mặt chất lỏng mà ta
gọi là sản phẩm bọt.Những hạt có khả năng bám dính vào bóng khí là những
hạt tương tác yếu hoặc không tương tác với nước được gọi là hạt kị nước.
Hạt không có khả năng bám dính vào bóng khí là những hạt tương tác với
nước hay gọi là các hạt ưa nước
Đối với hạt kị nước bám vào bóng khí tạo tổ hợp bóng khí ­ hạt khoáng là hệ
thống có trạng thái năng lượng tự do thấp. do đó nó không tự chuyển sang
trạng thái có năng lượng tự do cao hơn được
chúng không tách được ra khỏi nhau nên tạo tổ hợp bền vững
Đối với hạt ưa nước,do không bám được vào bóng khí nên khi tạo tổ hợp
bong khí hạt khoáng chúng tạo hệ thống có năng lượng tự do cao tổ hợp không
bền nên không tuyển nổi được. hạt ưa nước không được mang lên sản phẩm
b ọt
Câu 3
: Quá trình va chạm bóng khí và hạt khoáng trong bùn quặng. Sự khác biệt giữa
hạt thô và hạt mịn
Trả lời
:
Quá trình va chạm bóng khí và hạt khoáng trong bùn quặng thực chất là quá
trình tương tác giữa ba pha rắn­lỏng – khí. Về bản chất khi một giọt dầu bám
dính lên khoáng vật đặt trong môi trường nước tạo thành sự tiếp xúc ba pha,
kết quả là tạo tổ hợp bóng khí­ hạt khoáng g...
đ cng tuyn ni
Đ cu ng ôn t p môn tuy n n i
Ph n 1
Câu 1
: Gi i thích tính a n c t nhiên c a h u h t khoáng v t và tính k n c t  
nhiên c a m t s khoáng v t.
Tr l i:
Khoáng v t a n c t nhiên là trên b m t a n c t nhiên c a chúng có     
đ c đi m là : trên đó t n t i ch y u các lien k t ion, nguyên t ho c có c c
ch a bão hòa, do đó nó t ng tác m nh v i các phân t c a n c và h p  
nh t vào chúng. Hay khoáng v t a n c thì th ng gi a chúng và n c ít có     
s khác nhau v c c tính
Khoáng v t k n c t nhiên là trên b m t c a chúng t n t i ch y u các liên 
k t phân t bão hòa nên t ng tác y u ho c không t ng tác v i n c hay   
gi a khoáng v t k n c v i n c có s khác nhau r t l n v c c tính 
Câu 2
: Đ nh lu t II nhi t đ ng h c
m t nhi t đ và th tích không đ i thì b t kì h th ng nào cũng t chuy n t
tr ng thái có năng l ng t do cao h n đ n tr ng thái có năng l ng t do  
th p h n, n u trên đ ng đi không có th m năng l ng ho c h th ng đ c   
truy n thêm năng l ng đ đ v t qua th m năng l ng đó   
-
Gi i thích nguyên lí tuy n n i theo đ nh lu t II NĐH
+ / Nguyên lí: Tuy n n i là quá trình dùng đ phân chia các pha r n khác nhau
và có các c h t t ng đ i m n l l ng trong pha l ng ra kh i nhau. Nó d a 
vào kh năng bám dính c a chúng lên bóng khí ho c các gi t d u đ c đ a 
vào pha l ng d i d ng nhũ t ng và nó n i lên trên b m t ch t l ng mà ta  
g i là s n ph m b t.Nh ng h t có kh năng bám dính vào bóng khí là nh ng
h t t ng tác y u ho c không t ng tác v i n c đ c g i là h t k n c.     
H t không có kh năng bám dính vào bóng khí là nh ng h t t ng tác v i 
n c hay g i là các h t a n c   
Đ i v i h t k n c bám vào bóng khí t o t h p bóng khí - h t khoáng là h 
th ng có tr ng thái năng l ng t do th p. do đó nó không t chuy n sang
tr ng thái có năng l ng t do cao h n đ c  
chúng không tách đ c ra kh i nhau nên t o t h p b n v ng
Đ i v i h t a n c,do không bám đ c vào bóng khí nên khi t o t h p  
bong khí h t khoáng chúng t o h th ng có năng l ng t do cao t h p không 
b n nên không tuy n n i đ c. h t a n c không đ c mang lên s n ph m   
b t
Câu 3
: Quá trình va ch m bóng khí và h t khoáng trong bùn qu ng. S khác bi t gi a
h t thô và h t m n
Tr l i
:
Quá trình va ch m bóng khí và h t khoáng trong bùn qu ng th c ch t là quá
trình t ng tác gi a ba pha r n-l ng – khí. V b n ch t khi m t gi t d u bám
dính lên khoáng v t đ t trong môi tr ng n c t o thành s ti p xúc ba pha,  
k t qu là t o t h p bóng khí- h t khoáng g i là đ ng tác c b n c a quá trình
tuy n n i. B n ch t c a đ ng tác c b n c a quá trình tuy n n i là quá trình phá
v l p hidrat bao quanh bong khí và khoáng v t đ hình thành m t l p hidrat
m i bao ph c lên bong khí và khoáng v t
Đ h t khoáng – bong khí trong bùn dính l i đ c v i nhau thì tr c h t chúng  
ph i có s va cham. S va ch m này ph thu c vào các y u t ( kích th c c a
bong khí, kích th c c a khoáng v t, tính ch t c a pha l ng, v n t c ti n đ n va
ĐỀ CƯƠNG TUYỂN NỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG TUYỂN NỔI - Người đăng: nguyentruongtk54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG TUYỂN NỔI 9 10 384