Ktl-icon-tai-lieu

đề cương vi sinh vật học công nghiệp

Được đăng lên bởi bio-tech
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2856 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
----------  ----------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP
1. Thông tin về giảng viên:
− Họ và tên: Bùi Thị Việt Hà
− Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, TS.
− Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn
Vi sinh vật học, P122, nhà T1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
− Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
− Điện thoại, email: habtv@vnu.edu.vn
− Các hướng nghiên cứu chính: Các sản phẩm bậc 2 từ vi sinh vật, đấu tranh
sinh học, vi sinh vật học công nghiệp.
− Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):
2. Thông tin về môn học:
− Tên môn học: Vi sinh vật học công nghiệp
− Mã môn học:
− Số tín chỉ: 2
− Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 10
+ Làm bài tập trên lớp: 3
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 5
+ Thảo luận: 7
+ Tự học: 5
− Đơn vị phụ trách môn học:
− Bộ môn: Vi sinh vật học
− Khoa: Sinh học
− Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học cơ sở

1

− Môn học kế tiếp: Không
3. Mục tiêu của môn học:
− Mục tiêu về kiến thức: Sau khi học giáo trình này, sinh viên cần hiểu được các
ứng dụng quan trọng của vi sinh sinh vật trong đời sống con người.
− Mục tiêu về kĩ năng: Có khả năng tự bố trí và thựuc hiện các thí nghiệm về
quá trình lên men truyền thống…
− Các mục tiêu khác (thái độ học tập….): Yêu cầu sinh viên chăm chỉ, sáng tạo.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Cung cấp cho sinh viên sinh học, công nghệ sinh học các kiến thức cơ sở về các
ứng dụng công nghiệp quan trọng của vi sinh vật: sự khác biệt giữa công nghệ sinh
học vi sinh vật hiện đại và vi sinh vật học công nghiệp truyền thống, phân biệt được
các nhóm sản phẩm và quá trình công nghiệp, vai trò của vi sinh vật trong tuyển
khoáng, vai trò của vi sinh vật trong xử lý nước thải bằng con đường sinh học.
Trang bị cho sinh viên các phương pháp về các quá trình lên men ở quy mô
phòng thí nghiệm, quy mô pilot và quy mô công nghiệp.
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1: CÁC QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT CƠ SỞ CÓ QUAN HỆ
CHẶT CHẼ VỚI VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP
1. 1. Con đường Pentozo-Photphat và ý nghĩa của nó
1 2. Con đường KDPG (ED)
1. 3. Enzym dị lập thể, Trạng thái tích luỹ năng lượng (E.C.) và Hiệu ứng
Pasteur
1 3. Typ dinh dưỡng
1 4. Typ hô hấp
1 5. Sự cố định CO 2 tự dưỡng
Chương 2: SỰ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
2.1. Phân loại theo tính chất thương mại
2.2. Phân loại theo sinh lý trao đổi chấ...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------- ----------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Bùi Thị Việt Hà
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, TS.
Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn
Vi sinh vật học, P122, nhà T1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại, email: habtv@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Các sản phẩm bậc 2 từ vi sinh vật, đấu tranh
sinh học, vi sinh vật học công nghiệp.
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):
2. Thông tin về môn học:
Tên môn học: Vi sinh vật học công nghiệp
Mã môn học:
Số tín chỉ: 2
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 10
+ Làm bài tập trên lớp: 3
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 5
+ Thảo luận: 7
+ Tự học: 5
Đơn vị phụ trách môn học:
Bộ môn: Vi sinh vật học
Khoa: Sinh học
Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học cơ sở
đề cương vi sinh vật học công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương vi sinh vật học công nghiệp - Người đăng: bio-tech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
đề cương vi sinh vật học công nghiệp 9 10 181