Ktl-icon-tai-lieu

đề cương vi sinh vật học phân tử

Được đăng lên bởi bio-tech
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2693 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
----------  ----------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
VI SINH VẬT HỌC PHÂN TỬ
1. Thông tin về giảng viên:
-

Họ và tên: Bùi Thị Việt Hà

-

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, TS.

-

Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vi
sinh vật học, P122, nhà T1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

-

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

-

Điện thoại, email: habtv@vnu.edu.vn

-

Các hướng nghiên cứu chính: Các sản phẩm bậc 2 từ vi sinh vật, đấu tranh sinh
học, vi sinh vật học công nghiệp, vi sinh vật học phân tử.

-

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học:
− Tên môn học: Vi sinh vật học phân tử
− Mã môn học:
− Số tín chỉ: 02
− Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 15
+ Thảo luận 10
+ Tự học: 5
− Đơn vị phụ trách môn học:
− Bộ môn: Vi sinh vật học
− Khoa: Sinh học
− Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học cơ sở, Sinh học phân tử.
− Môn học kế tiếp: không
3. Mục tiêu của môn học:

1

+

Sau khi học giáo trình này, sinh viên cần hiểu được các kiến thức về sinh
học phân tử và di truyền vi sinh vật, đặc biệt về quá trình chuyển gen, công
nghệ ADN tái tổ hợp, hiểu biết nguyên lý các ứng dụng của kỹ thuật PCR
dùng trong nghiên cứu sinh học phân tử.

4. Tóm tắt nội dung môn học:
+ Hiểu được cấu trúc và chức năng của axit nucleic, các đột biến và chọn lọc
các đột biến ở vi sinh vật.
+ Hiểu được bản chất của quá trình điều hòa trao đổi chất sự biểu hiện gene
+ Di truyền học thực khuẩn thể
+ Sự chuyển gene ở vi khuẩn
+ Khai thác tiềm năng của vi khuẩn trong biến đổi gene
+ Các phương pháp di truyền dùng trong nghiên cứu vi khuẩn, nấm men
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG AXIT NUCLEIC
1.1. Cấu trúc axit nucleic
1.1.1. ADN
1.1.2. ARN
1.1.3. Sự tương tác giữa các liên kết hydro kỵ nước
1.1.4. Các dạng khác nhau của chuỗi xoắn kép
1.1.5. Siêu xoắn
1.1.6. Biến tính và lai ADN
1.2. Sao chép ADN
1.2.1. Tháo xoắn
1.2.2. Tổng hợp sợi dẫn đầu và sợi theo sau
1.3. Sửa chữa ADN
1.3.1. Sửa chữa ghép đôi sai
1.3.2. Sửa chữa bằng cắt bỏ
1.3.3. Sửa chữa bằng tái tổ hợp
1.3.4. Sửa chữa SOS
1.4. Biểu hiện gene
1.4.1. Phiên mã
1.4.2. Dịch mã
1.4.3. Sau dịch mã

2

1.5. Tổ chức gene
Chương 2. ĐỘT BIẾN VÀ BIẾN ĐỔI GENE
2.1. Biến đổi và tiến hóa
Đột biến trực tiếp ở vi khuẩn
2.2. Các kiểu đột biến
2.2.1. Các đột biến điểm
2.2.2. Các...
1
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------- ----------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
VI SINH VẬT HỌC PHÂN T
1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Bùi Thị Việt Hà
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, TS.
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vi
sinh vật học, P122, nhà T1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại, email: habtv@vnu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Các sản phẩm bậc 2 từ vi sinh vật, đấu tranh sinh
học, vi sinh vật học công nghiệp, vi sinh vật học phân tử.
- Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):
2. Thông tin về môn học:
Tên môn học: Vi sinh vật học phân tử
Mã môn học:
Số tín chỉ: 02
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 15
+ Thảo luận 10
+ Tự học: 5
Đơn vị phụ trách môn học:
Bộ môn: Vi sinh vật học
Khoa: Sinh học
Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học cơ sở, Sinh học phân tử.
Môn học kế tiếp: không
3. Mục tiêu của môn học:
đề cương vi sinh vật học phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương vi sinh vật học phân tử - Người đăng: bio-tech
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
đề cương vi sinh vật học phân tử 9 10 287