Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ & Đ.A HSG - DUYÊN HẢI BẮC BỘ 2011

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ

HỘI THI HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ
LẦN THỨ IV

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Chữ ký giám thị 1:

Môn: HÓA HỌC 10

...............................

Ngày thi: 23/4/2011
Thời gian làm bài: 180 phút.
(không kể thời gian giao đề)

Chữ ký giám thị 2:
...............................

(Đề thi này có 3 trang)
Câu 1:(2 điểm):
1. Tính năng lượng của electron ở trạng thái cơ bản trong các nguyên tử và ion
sau: H, He+. (Cho ZH = 1; ZHe = 2).
2. Tính năng lượng ion hóa của H và năng lượng ion hóa thứ 2 của He.
3. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong
đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của
X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12.
a, Hãy xác định kí hiệu hoá học của X,Y và công thức phân tử XY2 .
b, Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y và xác định các số lượng tử của
electron cuối cùng được điền vào.
Câu 2:(2 điểm):
Viết công thức Lewis, dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion sau (có
giải thích) và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm?
SO2; SO3; SO42- ; SF4; SCNCâu 3:(2 điểm):
1. Cho giá trị của biến thiên entanpi và biến thiên entropi chuẩn ở 300K và 1200K
của phản ứng:
Biết:

ˆ ˆ
CH4 (khí) + H2O (khí) ‡ ˆˆ † CO ( khí) + 3H2 ( khí)

∆H0 (KJ/mol)
∆S0 J/K.mol
3000K
- 41,16
- 42,4
0
1200 K
-32,93
-29,6
a) Hỏi phản ứng tự diễn biến sẽ theo chiều nào ở 300K và 1200K?
b) Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 300K
2. Năng lượng mạng lưới của một tinh thể có thể hiểu là năng lượng cần thiết để
tách những hạt ở trong tinh thể đó ra cách xa nhau những khoảng vô cực.
Hãy thiết lập chu trình để tính năng lượng mạng lưới tinh thể CaCl2 biết:
Sinh nhiệt của CaCl2: ∆H1 = -795 kJ/ mol
Nhiệt nguyên tử hoá của Ca: ∆H2 = 192 kJ / mol

Năng lượng ion hoá (I1 + I2) của Ca = 1745 kJ/ mol
Năng lượng phân ly liên kết Cl2: ∆H3 = 243 kJ/ mol
Ái lực với electron của Cl: A = -364 kJ/ mol
Câu 4:(2 điểm):
1.Tính pH của dung dịch A gồm KCN 0,120 M; NH3 0,150 M và KOH 5,00.10-3 M.
Cho biết pKa của HCN là 9,35; của NH4+ là 9,24.
2. Có dung dịch A chứa hỗn hợp 2 muối MgCl2(10-3M) và FeCl3(10-3M)
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A.
a) Kết tủa nào tạo ra trước, vì sao?
b) Tìm pH thích hợp để tách một trong 2 ion Mg2+ hoặc Fe3+ ra khỏi dung dịch.
Biết rằng nếu ion có nồng độ = 10–6 M thì coi như đã được tách hết.
( Cho tích số tan của Fe(OH)3 và Mg(OH)2 lần lượt là: 10 – 39 và 10 – 11 )

Câu 5:(2 điểm):
Một pin điện hóa được tạo bởi 2 điện cực. Điện cực thứ nhất là tấm...
HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
HỘI THI HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ
LẦN THỨ IV
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: HÓA HỌC 10
Ngày thi: 23/4/2011
Thời gian làm bài: 180 phút.
(không kể thời gian giao đề)
Chữ ký giám thị 1:
...............................
Chữ ký giám thị 2:
...............................
(Đề thi này có 3 trang)
Câu 1:(2 điểm):
1. Tính năng lượng của electron ở trạng thái cơ bản trong các nguyên tử và ion
sau: H, He
+
. (Cho Z
H
= 1; Z
He
= 2).
2. Tính năng lượng ion hóa của H và năng lượng ion hóa thứ 2 của He.
3. Mỗi phân tử XY
2
tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong
đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 54, số hạt mang điện của
X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12.
a, Hãy xác định kí hiệu hoá học của X,Y và công thức phân tử XY
2
.
b, Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y và xác định các số lượng tử của
electron cuối cùng được điền vào.
Câu 2:(2 điểm):
Viết công thức Lewis, dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion sau (có
giải thích) và trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm?
SO
2
; SO
3
; SO
4
2-
; SF
4
; SCN
-
Câu 3:(2 điểm):
1. Cho giá trị của biến thiên entanpi biến thiên entropi chuẩn 300K 1200K
của phản ứng:
CH
4
(khí) + H
2
O (khí)
ˆ ˆ
ˆ ˆ
CO ( khí) + 3H
2
( khí)
Bi t:ế
H
0
(KJ/mol) S
0
J/K.mol
300
0
K - 41,16 - 42,4
1200
0
K -32,93 -29,6
a) Hỏi phản ứng tự diễn biến sẽ theo chiều nào ở 300K và 1200K?
b) Tính hằng số cân bằng của phản ứng ở 300K
2. Năng lượng mạng lưới của một tinh thể thể hiểu năng lượng cần thiết để
tách những hạt ở trong tinh thể đó ra cách xa nhau những khoảng vô cực.
y thiết lp chu trình để nh ng ợng mạng lưới tinh thCaCl
2
biết:
Sinh nhiệt của CaCl
2
: H
1
= -795 kJ/ mol
Nhiệt nguyên tử hoá của Ca: H
2
= 192 kJ / mol
ĐỀ & Đ.A HSG - DUYÊN HẢI BẮC BỘ 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ & Đ.A HSG - DUYÊN HẢI BẮC BỘ 2011 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỀ & Đ.A HSG - DUYÊN HẢI BẮC BỘ 2011 9 10 952