Ktl-icon-tai-lieu

Đề hóa

Được đăng lên bởi huynhvanbmt71
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 16 :
Tên Chủ đề
(nội dung,
chương…)
1. Nguyêntử.
Nguyên tố hoá
học

Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
2. Đơn chấtHợp chấtPhân tử

MA TRẬN ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 8 LẦN 1 ( 2010-2011)

Nhận biết
TNKQ

TL

- Biết cấu tạo
nguyên tử gồm
các loại hạt p,
e, n và nguyên
tử trung hòa về
điện.
- Biết nguyên
tử khối của
nguyên tố hóa
học.
- Biết KHHH
của 1 số
nguyên tố hóa
học

TNKQ

TL

Vận dụng
TNKQ

TL

Vận dụng ở
mức cao hơn
TNKQ
TL

- Hiểu mỗi kí
hiệu hóa học
còn
chỉ
1
nguyên tử của
nguyên tử của
nguyên tố đó.

-Tính nguyên
tử khối → tên
nguyên tố hóa
học

SC 1/4
SĐ 0,5

SC 1/2
SĐ 0,5

SC: 4
SĐ: 2

Cộng

Số câu
4+1/4+1/2
3 điểm= 30.%

Tính phân tử
khối của một
phân tử

Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
3-CTHH – Hoá - Biết CTHH
trị
của đơn chất
chỉ có 1 KHHH
- Biết CTHH
của hợp chất có
2 KHHH trở
lên.
- Biết hóa trị
của 1 số
nguyên tố và 1
số nhóm
nguyên tử.
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Thông hiểu

SC 2
SĐ 2

Số câu 6
Số điểm 4
40%

SC 1/2
SĐ 0,5

- Viết được
CTHH của chất
cụ thể khi biết
tên các nguyên
tố và số nguyên
tử của mỗi
nguyên tố tạo
nên 1 phân tử.
- Nêu được ý
nghĩa của
CTHH
SC 2
SĐ 1

SC
1+3/4
SĐ 2,5

Số câu 4
Số điểm 3
40%

Số câu 1/2
0,5điểm= 5%

- Tính hóa trị
của một nguyên
tố.
- Lập CTHH
dựa vào hóa trị

SC 1
SĐ 1

Số câu 2
Số điểm 2
20%

Số câu 6+3/4
6,5điểm=65%

Số câu 12
Số điểm 10
100%

TRƯỜNG THCS Nguyễn Du
LỚP: 8A
Họ và tên :……………………………….

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT , SỐ 1
MÔN: HÓA HỌC 8
Ngày kiểm tra :………………..

Điểm

A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5đ):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,5đ):
Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:
A. cU;
B. cu;
C. CU;
D. Cu.
Câu 2. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất
B. 5 đơn chất và 1 hợp chất
C. 2 đơn chất và 4 hợp chất
D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 3. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt :
A. Electron
B. Proton
C. Nơtron
D. A, B và C
Câu 4. Phân tử khối của hợp chất CuO là:
A. 50 đvC

B. 60 đvC

C. 70 đvC

D.80 đvC

Câu 5. Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có:
A. Có số p = số n;
C. Có số n = số e;
B. Có số p = số e;
D. Tổng số p và số n = số e.
Câu 6. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
A. HNO3;
B. H3NO;
C. H2NO3;
D. HN3O.
Câu 7. Hóa trị của nhóm nguyên tử SO4 là:
A. I
B. II
C. III
D. IV
Câu 8. Hóa trị của nhôm là:
A. I
B. II
C. III
D. IV
Câu 9. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống sau:
a. Những chất tạo nên từ hai ………………..trở lên được gọi là…………………….
b. ...
Tiết 16 : MA TRẬN ĐỀ KT 1 TIẾT HÓA 8 LẦN 1 ( 2010-2011)
Tên Chủ đề
(nội dung,
chương…)
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở
mức cao hơn
Cộng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Nguyêntử.
Nguyên tố hoá
học
- Biết cấu tạo
nguyên tử gồm
các loại hạt p,
e, n và nguyên
tử trung hòa về
điện.
- Biết nguyên
tử khối của
nguyên tố hóa
học.
- Biết KHHH
của 1 số
nguyên tố hóa
học
- Hiểu mỗi
hiệu hóa học
còn chỉ 1
nguyên tử của
nguyên tử của
nguyên tố đó.
-Tính nguyên
tử khối → tên
nguyên tố hóa
học
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
SC: 4
SĐ: 2
SC 1/4
SĐ 0,5
SC 1/2
SĐ 0,5
Số câu
4+1/4+1/2
3 điểm= 30.%
2. Đơn chất-
Hợp chất-
Phân tử
Tính phân tử
khối của một
phân tử
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
SC 1/2
SĐ 0,5
Số câu 1/2
0,5điểm= 5%
3-CTHH – Hoá
trị
- Biết CTHH
của đơn chất
chỉ có 1 KHHH
- Biết CTHH
của hợp chất có
2 KHHH trở
lên.
- Biết hóa trị
của 1 số
nguyên tố và 1
số nhóm
nguyên tử.
- Viết được
CTHH của chất
cụ thể khi biết
tên các nguyên
tố và số nguyên
tử của mỗi
nguyên tố tạo
nên 1 phân tử.
- Nêu được ý
nghĩa của
CTHH
- Tính hóa trị
của một nguyên
tố.
- Lập CTHH
dựa vào hóa trị
Số câu
Số điểm Tỉ lệ
%
SC 2
SĐ 2
SC 2
SĐ 1
SC
1+3/4
SĐ 2,5
SC 1
SĐ 1
Số câu 6+3/4
6,5điểm=65%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 6
Số điểm 4
40%
Số câu 4
Số điểm 3
40%
Số câu 2
Số điểm 2
20%
Số câu 12
Số điểm 10
100%
Đề hóa - Trang 2
Đề hóa - Người đăng: huynhvanbmt71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề hóa 9 10 960