Ktl-icon-tai-lieu

Đề Hóa 12

Được đăng lên bởi Thành Trí TK
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 - Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu
được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol
CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hóa thực hiện ở cùng nhiệt độ)
A
0,342.
B

2,925.

C

2,412.

D
0,456.
2 - Chia 0,6 mol hỗn hợp gồm một axit đơn chức và một ancol đơn chức thành 2 phần bằng
nhau.
Phần 1: đốt cháy hoàn toàn, thu được 39,6 gam CO2.
Phần 2: đun nóng với H2SO4 đặc, thu được 10,2 gam este E (hiệu suất 100%). Đốt cháy hết
lượng E, thu được 22,0 gam CO2 và 9,0 gam H2O.
Nếu biết số mol axit nhỏ hơn số mol ancol thì công thức của axit là
A
C3H7COOH
B

CH3COOH

C

C2H5COOH

D
HCOOH
3 - Đun hỗn hợp gồm 36 gam CH3COOH và 7,36 gam C2H5OH có mặt H2SO4, đến một nhiệt độ
nào đó thu được hỗn hợp X ở trạng thái cân bằng. Khi cho toàn bộ lượng X ở trên tác dụng với
BaCl2 tạo 4,66 gam gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ lượng X ở trên tác dụng với lượng dư dd
KHCO3 sẽ giải phóng 12,096 lít khí CO2 ( ở đktc). Tìm số mol este thu được khi cho 150 gam
CH3COOH tác dụng với 200ml dung dịch C2H5OH 90% (khối lượng riêng 0,82 g/ml) có mặt
H2SO4 ở cùng nhiệt độ như trên.
A
1,03 mol
B

0,8 mol

C

2,5 mol

D
3,2 mol
4 - Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất của phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?
A
dùng H2SO4 đặc làm xúc tác
B

chưng cất lấy este tạo ra

C

tăng nồng độ axit hoặc ancol

D
lấy số mol ancol và axit bằng nhau
5 - Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH ở toC (trong
bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,6 mol HCOOC2H5 và 0,4
mol CH3COOC2H5. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH3COOH và a mol
C2H5OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,8 mol HCOOC2H5. Giá trị
của a là
A
12,88.
B

9,97.

C

5,6.

D
6,64.
6Đốt cháy hoàn toàn a gam axit axetic thì thu được 2 mol CO 2, b gam ancol etylic thì thu được 54
gam nước. Mặt khác, trộn cùng các lượng trên với axit sunfuric đặc rồi tiến hành phản ứng este
hóa thì thu được 55 gam este. Để tăng hiệu suất của phản ứng thêm 17,5% (phản ứng được tiến
hành trong cùng điều kiện), người ta thêm vào hỗn hợp phản ứng số mol axit axetic là
A
0,512.
B

0,952.

C

1,952 hoặc 0,512.

D
0,952 hoặc 0,512.
7 - Cho 13,8 gam glixerol phản ứng hoàn toàn với axit hữu cơ đơn chức B, chỉ thu được chất hữu
cơ E có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng của glixerol ban đầu ; hiệu suất phản ứng là
73,35%. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với E ?
A...
1 - Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH
3
COOH và 1 mol C
2
H
5
OH, lượng este lớn nhất thu
được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol
CH
3
COOH cần số mol C
2
H
5
OH là (biết các phản ứng este hóa thực hiện ở cùng nhiệt độ)
A 0,342.
B 2,925.
C 2,412.
D 0,456.
2 - Chia 0,6 mol hỗn hợp gồm một axit đơn chức và một ancol đơn chức thành 2 phần bằng
nhau.
Phần 1: đốt cháy hoàn toàn, thu được 39,6 gam CO
2
.
Phần 2: đun nóng với H
2
SO
4
đặc, thu được 10,2 gam este E (hiệu suất 100%). Đốt cháy hết
lượng E, thu được 22,0 gam CO
2
và 9,0 gam H
2
O.
Nếu biết số mol axit nhỏ hơn số mol ancol thì công thức của axit là
A C
3
H
7
COOH
B CH
3
COOH
C C
2
H
5
COOH
D HCOOH
3 - Đun hỗn hợp gồm 36 gam CH
3
COOH và 7,36 gam C
2
H
5
OH có mặt H
2
SO
4
, đến một nhiệt độ
nào đó thu được hỗn hợp X ở trạng thái cân bằng. Khi cho toàn bộ lượng X ở trên tác dụng với
BaCl
2
tạo 4,66 gam gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ lượng X ở trên tác dụng với lượng dư dd
KHCO
3
sẽ giải phóng 12,096 lít khí CO
2
( ở đktc). Tìm số mol este thu được khi cho 150 gam
CH
3
COOH tác dụng với 200ml dung dịch C
2
H
5
OH 90% (khối lượng riêng 0,82 g/ml) có mặt
H
2
SO
4
ở cùng nhiệt độ như trên.
A 1,03 mol
B 0,8 mol
C 2,5 mol
D 3,2 mol
4 - Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất của phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?
A dùng H
2
SO
4
đặc làm xúc tác
B chưng cất lấy este tạo ra
C tăng nồng độ axit hoặc ancol
D lấy số mol ancol và axit bằng nhau
5 - Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 1 mol CH
3
COOH và 2 mol C
2
H
5
OH ở t
o
C (trong
bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,6 mol HCOOC
2
H
5
và 0,4
mol CH
3
COOC
2
H
5
. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH
3
COOH và a mol
C
2
H
5
OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,8 mol HCOOC
2
H
5
. Giá trị
của a là
A 12,88.
B 9,97.
C 5,6.
Đề Hóa 12 - Trang 2
Đề Hóa 12 - Người đăng: Thành Trí TK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề Hóa 12 9 10 257