Ktl-icon-tai-lieu

Đề học sinh giỏi môn Hóa lớp 9

Được đăng lên bởi Phuoc Van Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gd&®t nghi léc

ĐÒTHI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2010-2011
Môn thi: HOÁ HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I (1,5 điểm):
Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử thuéc 2 nguyên tố A và
B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện
của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì ? (Cho biÕt sè proton
cña mét sè nguyªn tè nh sau :
N : 7 ; Na : 11; Ca : 20 ; Fe : 26 ; Cu: 29 ; C : 6 ; S : 16.)
C©u II(3 ®iÓm):
Hoàn thành d·y biÕn hãa sau:
+Fe(NO
Y
a) Fe3O4  +X→ Fe(NO3)3

→ 3)2
←

+ Z

B
(1)

b) A

(2)

→

C

(3)

( 4)

    →
+E + H

   →

D

A + H

G + M
(5)

+ M

  →

(6 )

B + K
(BiÕt A lµ ®¬n chÊt)

Câu III(3,5 điểm):
Từ hai nguyên liệu là đá vôi và dung dịch axít Clohiđric hãy viết phương trình phản ứng
điều chế 11 chất mới (trong đó có 4 đơn chất).
Câu IV(3,5 điểm): Hçn hîp A gåm Al2O3,,MgO,Fe3O4,CuO.Cho khÝ CO d qua A nung nãng ®îc
chÊt r¾n B. Hßa tan B vµo dung dÞch NaOH d ®îc dung dÞch C vµ chÊt r¾n D.Cho dung dÞch HCl
d vµo dung dÞch C.Hßa tan chÊt r¾n D vµo dung dÞch HNO 3 lo·ng(Ph¶n øng t¹o khÝ NO).ViÕt c¸c
ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
C©u V (6 ®iÓm) : Hoµ tan hoµn toµn a gam kim lo¹i A cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi vµo b gam dung
dÞch HCl ®îc dung dÞch X . Thªm 240 gam dung dÞch NaHCO 3 7% vµo X th× võa ®ñ t¸c dông
hÕt víi lîng HCl cßn d , thu ®îc dung dÞch Y trong ®ã nång ®é phÇn tr¨m cña NaCl vµ muèi
clorua kim lo¹i A t¬ng øng lµ 2,5 % vµ 8,12% . Thªm tiÕp lîng d dung dÞch NaOH vµo Y , sau
®ã läc lÊy kÕt tña , råi nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc 16 gam chÊt r¾n
a) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra .
b ) X¸c ®Þnh kim lo¹i A.
c ) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch HCl ®· dïng .
( Cho : Na:23 ; H :1 ; C :12 ; O : 16 ; Cl :35,5, Cu: 64, Fe:56, Mg:24, Ca:40...)
C©u VI ( 2,5 ®iÓm):Cho dung dÞch A chøa H2SO4 85%,dung dÞch B chøa HNO3 x%.
1. TÝnh tû lÖ khèi lîng dung dÞch A vµ dung dÞch B cÇn trén ®Ó thu ®îc dung dÞch C trong ®ã
chøa H2SO4 60% vµ HNO3 20% .
2. TÝnh x?

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN HÓA HỌC
C©u I : (1,5 ®iÓm)
Gọi p, n, e và p', n', e' lần lượt là số hạt proton, nơtron, electron của hai 0,25
nguyên tử A, B. (p, n, e và p', n', e' nguyên dương )Ta có : p + n + e + p'
+ n' + e' = 78 .
V× p = e , theo bµi ra :

(2p+ 2p' ) + (n + n')

= 78 (1)

(2p + 2p') - (n + n')
Gi¶i ra ta cã : 2p + 2p' = 52 hay p + p' = 26.(*)
MÆt kh¸c : 2p - 2p' = 28. hay

= 26 (2...
Phßng gd&®t nghi léc ĐÒTHI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học 2010-2011
Môn thi: HOÁ HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I (1,5 điểm):
Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử thuéc 2 nguyên tố A
B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện
của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, Bnguyên tố gì ? (Cho biÕt sè proton
cña mét sè nguyªn tè nh sau :
N : 7 ; Na : 11; Ca : 20 ; Fe : 26 ; Cu: 29 ; C : 6 ; S : 16.)
C©u II(3 ®iÓm):
Ho n th nh d·y biÕn hãa sau:à à
a) Fe
3
O
4
+
X
Fe(NO
3
)
3
Fe(NO
3
)
2
B
)4(
A + H
b) A
)2(
C
++
HE
G + M
D
+
M
B + K
(BiÕt A®¬n chÊt)
Câu III(3,5 điểm):
Thai nguyên liệu đá vôi dung dịch axít Clohiđric hãy viết phương trình phản ứng
điều chế 11 chất mới (trong đó 4 đơn chất).
Câu IV(3,5 điểm): Hçn hîp A gåm Al
2
O
3,
,MgO,Fe
3
O
4
,CuO.Cho khÝ CO d qua A nung nãng ®îc
chÊt r¾n B. Hßa tan B vµo dung dÞch NaOH d ®îc dung dÞch C chÊt r¾n D.Cho dung dÞch HCl
d vµo dung dÞch C.Hßa tan chÊt r¾n D vµo dung dÞch HNO
3
lo·ng(Ph¶n øng t¹o khÝ NO).ViÕt c¸c
ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
C©u V (6 ®iÓm) : Hoµ tan hoµn toµn a gam kim lo¹i A ho¸ trÞ kh«ng ®æi vµo b gam dung
dÞch HCl ®îc dung dÞch X . Thªm 240 gam dung dÞch NaHCO
3
7% vµo X th× võa ®ñ t¸c dông
hÕt víi lîng HCl cßn d , thu ®îc dung dÞch Y trong ®ã nång ®é phÇn tr¨m cña NaCl muèi
clorua kim lo¹i A t¬ng øng 2,5 % 8,12% . Thªm tiÕp lîng d dung dÞch NaOH vµo Y , sau
®ã läc lÊy kÕt tña , råi nung ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc 16 gam chÊt r¾n
a) ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra .
b ) X¸c ®Þnh kim lo¹i A.
c ) TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch HCl ®· dïng .
( Cho : Na:23 ; H :1 ; C :12 ; O : 16 ; Cl :35,5, Cu: 64, Fe:56, Mg:24, Ca:40...)
C©u VI ( 2,5 ®iÓm):Cho dung dÞch A chøa H
2
SO
4
85%,dung dÞch B chøa HNO
3
x%.
1. TÝnh tû lÖ khèi lîng dung dÞch A vµ dung dÞch B cÇn trén ®Ó thu ®îc dung dÞch C trong ®ã
chøa H
2
SO
4
60% vµ HNO
3
20% .
2. TÝnh x?
+ Z
+ Y
)1(
)3(
)5(
)6(
Đề học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 - Trang 2
Đề học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 - Người đăng: Phuoc Van Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề học sinh giỏi môn Hóa lớp 9 9 10 472