Ktl-icon-tai-lieu

Đề HSG 10 cấp trường 1

Được đăng lên bởi Nhện Đen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT BỐ HẠ
TỔ TOÁN TIN
*******

ĐỀ KHẢO SÁT LẦN I
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1: Cho hàm số y = f (x) = − x 2 + (2m − 1)x − 2 có đồ thị (Cm)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị với m=2
2. Tìm m để đths (Cm) cắt d: y=x-2m tại A, B phân biệt sao cho tam giác IAB vuông tại
I(2;0)
Câu 2:
1. Giải bpt

9
≥ x−2
x −5 −3

⎧⎪( x 2 + 2x ) ( 3x + y ) = 18
2. Giải hpt ⎨
2
⎪⎩ x + 5x + y − 9 = 0
Câu 3: Tìm m để phương trình x 4 − ( 3m + 2 ) x 2 + 3m + 1 = 0 có 4 nghiệm phân biệt x1 , x 2 , x 3 , x 4 thỏa
mãn x12 + x 2 2 + x 32 + x 4 2 + x1x 2 x 3 x 4 = 4
Câu 4: Cho tam giác ABC trọng tâm G. M,N là các điểm được xác định bởi
JJJG 1 JJJG JJJJG JJJG G
CN = BC;3MA + 4MB = 0 . Chứng minh rằng G, M, N thẳng hàng.
2
Câu 5: a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c =

1
1
1
3
. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 3
+3
+3
4
a + 3b
b + 3c
c + 3a

Câu 6:
1.Cho hình chữ nhật ABCD có AB=2, AD=4. M là trung điểm AB. N thuộc AD sao cho
JJJG 1 JJJG
AN = AD . Chứng minh rằng CM vuông góc BN.
8
2. Cho tam giác ABC có A(2;6), B(-3;-4), C(5;0). AE là đường phân giác trong.
a. Tìm tọa độ điểm E.
b. Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác.
Câu 7. Tìm m để phương trình

x + 6 + 3− x − 2

( x + 6 )( 3 − x ) = m

có nghiệm.

******************Hết******************

...
TRƯỜNG THPT B H
T TOÁN TIN
*******
ĐỀ KHO SÁT LN I
Thi gian làm bài: 150 phút
Câu 1: Cho hàm s đồ th (C
2
y f(x) x (2m 1)x 2==+
m
)
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th vi m=2
2. Tìm m để đths (C
m
) ct d: y=x-2m ti A, B phân bit sao cho tam giác IAB vuông ti
I(2;0)
Câu 2:
1. Gii bpt
9
x2
x53
≥−
−−
2. Gii hpt
()
()
2
2
x2x3xy1
x5xy90
8
+
+=
++=
Câu 3: Tìm m để phương trình có 4 nghim phân bit tha
mãn
()
42
x3m2x3m1−+ ++=0
4
1234
x,x,x,x
2222
12341234
xxxxxxxx++++ =
Câu 4: Cho tam giác ABC trng tâm G. M,N là các đim được xác định bi
1
CN BC;3MA 4MB 0
2
=+
JJJG JJJG JJJJG JJJG G
=
. Chng minh rng G, M, N thng hàng.
Câu 5:
a,
tha mãn
b,c 0>
3
abc
4
++=
. Tìm giá tr nh nht ca
333
111
P
a3b b3c c3a
=++
+++
Câu 6:
1.Cho hình ch nht ABCD có AB=2, AD=4. M là trung đim AB. N thuc AD sao cho
1
AN AD
8
=
JJJG JJJG
. Chng minh rng CM vuông góc BN.
2. Cho tam giác ABC có A(2;6), B(-3;-4), C(5;0). AE là đường phân giác trong.
a. Tìm ta độ đim E.
b. Tìm ta độ tâm đường tròn ni tiếp tam giác.
Câu 7. Tìm m để phương trình
()()
x6 3x 2 x63x m++ + =
có nghim.
******************Hết******************
Đề HSG 10 cấp trường 1 - Người đăng: Nhện Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề HSG 10 cấp trường 1 9 10 902