Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2

Được đăng lên bởi Sinh Viên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Toán Học Việt Nam
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2

Ngày thi: 25/3/2012
(Đề gồm có 6 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trắc nghiệm)

Môn: Vật lý

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Câu phát biểu nào dưới đây không đúng? Tia tử ngoại
A. là bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn 10 −11 m .
B. có tác dụng diệt khuẩn.
C. kích thích một số chất phát quang.
D. có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 2: Một bóng đèn dây tóc trên đó có ghi 220V-100W mắc nối tiếp với một cuộn dây vào một điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng 380V-50Hz thấy đèn sáng bình thường. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn đo điện
áp ở hai đầu cuộn dây thì vôn kế chỉ 220V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 149,2W
B. 190,6W
C. 220W
D. 200W
Câu 3: Trong một thí nghiệm giao thoa I-âng sử dụng ánh sáng đơn sắc. Hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng
cách từ hai khe tới mà quan sát là 2m. Khoảng cách từ một vân sáng đến một vân tối đo được là 6,5mm. Bước
sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm có thể là
A. 500nm
B. 650nm
C. 600nm
D. 550nm
Câu 4: Trong một thí nghiệm giao thoa I-âng sử dụng ánh sáng trắng gồm đầy đủ các bức xạ khả kiến. Thí
nghiệm thực hiện trong một chất lỏng mà chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất là
1,33 và ánh sáng tím có bước sóng ngắn nhất là 1,38. Hai khe I-âng cách nhau 0,5mm; Khoảng cách từ hai khe
đến màn quan sát là 2m. Bề rộng của dải quang phổ bậc 3 trên màn quan sát là
A. 4,57mm
B. 3,04mm
C. 2,20mm
D. 3,55mm
Câu 5: Một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện vào một điện áp xoay chiều có biểu thức

π
5π
u = 200 2cos(100π t − )V , biểu thức của điện áp ở hai đầu tụ điện là uC = 400cos(100π t − )V . Biểu
6
12

thức điện áp ở hai đầu cuộn dây là
A. ud = 400cos(100π t +

π

3

B. ud = 200 2cos(100π t +

)V

C. ud = 200 2cos(100π t +

π
3

)V

D. ud = 400 2cos(100π t +

π
6

π

6

)V
)V

Câu 6: Hai khe I-âng S1 và S2 cách nhau 0,2mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5µm. Màn
quan sát song song và cách 2 khe 1m. Đặt ngay sau khe S1 một bản thủy tinh dày 10µ m, chiết suất 1,5 đối với
ánh sáng đơn sắc trên, sao cho mặt phẳng của bản thủy tinh song song với mặt phẳng chứa hai khe. Hệ vân giao
thoa dịch chuyển trên màn quan sát so với khi không có bả...
Trang 1/6 - đề thi 132
TRƯỜNG THPT THUN THÀNH S 1
Ngày thi: 25/3/2012
(Đ gm có 6 trang)
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HC LN 2
Môn: Vt
Thi gian làm bài: 90 phút;
(60 câu trc nghim)
đề thi 132
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Câu phát biu nào dưới đây không đúng? Tia t ngoi
A. là bc x đin t có bước sóng nh hơn
11
10
m
.
B. có tác dng dit khun.
C. kích thích mt s cht phát quang.
D. có tác dng mnh lên kính nh.
Câu 2: Mt bóng đèn yc trên đó có ghi 220V-100W mc ni tiếp vi mt cun y vào mt đin áp xoay
chiu giá tr hiu dng 380V-50Hz thy đèn ng bình thường. Dùng mt vôn kế đin tr rt ln đo đin
áp hai đầu cun dây thì vôn kế ch 220V. Công sut tiêu th ca đon mch
A. 149,2W B. 190,6W C. 220W D. 200W
Câu 3: Trong mt thí nghim giao thoa I-âng s dng ánh ng đơn sc. Hai khe cách nhau 0,5mm, khong
cách t hai khe ti mà quan sát 2m. Khong cách t mt vân sáng đến mt vân ti đo được là 6,5mm. Bưc
sóng ánhng dùng trong thí nghim có th
A. 500nm B. 650nm C. 600nm D. 550nm
Câu 4: Trong mt tnghim giao thoa I-âng s dng ánh sáng trng gm đy đủ các bc x kh kiến. Thí
nghim thc hin trong mt cht lng chiết sut ca cht lng đối vi ánh sáng đỏ có bước ng i nht
1,33ánh sáng tím có bước sóng ngn nht 1,38. Hai khe I-âng cách nhau 0,5mm; Khong cách t hai khe
đến màn quan sát là 2m. B rng ca di quang ph bc 3 trên màn quan sát là
A. 4,57mm B. 3,04mm C. 2,20mm D. 3,55mm
Câu 5: Mt cun y mc ni tiếp vi mt t đin vào mt đin áp xoay chiu có biu thc
200 2 os(100 )
6
u c t V
π
π
=
, biu thc ca đin áp hai đầu t đin
5
400 os(100 )
12
C
u c t V
π
π
=
. Biu
thc đin áp hai đầu cun dây
A.
3
d
u c t V
π
π
= +
B.
200 2 os(100 )
6
d
u c t V
π
π
= +
C.
200 2 os(100 )
3
d
u c t V
π
π
= +
D.
400 2 os(100 )
6
d
u c t V
π
π
= +
Câu 6: Hai khe I-âng S
1
và S
2
cách nhau 0,2mm được chiếu bng ánh sáng đơn sc có bước sóng 0,5µm. n
quan t song song và cách 2 khe 1m. Đặt ngay sau khe S
1
mt bn thy tinh dày 10µm, chiết sut 1,5 đối vi
ánh sáng đơn sc trên, sao cho mt phng ca bn thy tinh song song vi mt phng cha hai khe. H vân giao
thoa dch chuyn trên màn quan sát so vi khi không có bn thy tinh mt lượng
A. 1,5cm v phía không có bn thy tinh. B. 2,5cm v pa có bn thy tinh.
C. 0,5cm v phía có bn thy tinh. D. 2cm v phía có bn thy tinh.
Câu 7: Điu nào sau đây không đúng trong dao động cơ tt dn?
A. Năng lượng dao động gim dn theo thi gian.
B. Pha dao động gim dn theo thi gian.
C. Lc cn ca môi trường càng ln thì dao động tt càng nhanh.
D. Biên độ dao đng gim dn theo thi gian.
Câu 8: Mc ni tiếp mt ng đèn mt t đin vào mt đin áp xoay chiu gtr hiu dng tn s
không đổi thy đèn sáng bình thường. Mc thêm mt t đin na song song vi t đin ca mch thì
A. đin áp hai đầu đèn gim. B. độ sáng ca đèn không đổi
C. đ sáng ca đèn tăng lên. D. độ sáng ca đèn gim đi.
Câu 9: Phát biu nào sau đây không đúng cho các phn ng ht nhân?
A. Phân hch và nhit hch là phn ng ht nhân ta năng lượng.
B. Phn ng xy ra do ta cung cp năng lượng cho các ht nhân ban đầu đều là phn ng thu năng lượng.
www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam
www.MATHVN.com
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 - Người đăng: Sinh Viên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 9 10 740