Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát chất lượng Toán 6 đầu năm có đáp án.

Được đăng lên bởi hiandu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS QUẤT ĐỘNG

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6
Năm học : 2010 – 2011
Môn : Toán
Thời gian : 60 phút

I ) PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng sau:
Câu 1 : Cho tập hợp A = { 0}
A. A không phải là tập hợp
B. A là tập hợp rỗng
C. A là tập hợp có 1 phần tử là số 0
D. A là tập hợp không có
phần
tử nào
Câu 2 : Số phần tử của tập hợp Q = {1972; 1973; 1974; 1975;.....;2011} là:
A. 37 phần tử
B. 40 phần tử
C. 29 phần tử
D. 41 phần tử
Câu 3 : Số phần tử của tập hợp H = {1975; 1977;.....;2021} là:
A. 24 phần tử
B.23 phần tử
C. 25 phần tử
D.22 phần tử
Câu 4: Để đặt tên cho một đường thẳng người ta dùng
A. Một chữ cái viết hoa và một chữ cái viết thường
B. Hai chữ cái viết thường
C. Một chữ cái viết hoa
D. Một chữ cái viết thường
II) PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) .Thực hiện phép tính
B = 1449 – {[(2011 – 1975) :6] x 9 }
Câu 2: (1,5 điểm ). Tìm x biết
a) (x – 5) x 10 = 10
b) (x + 10) : 10 = 5
Câu 3 :(2 điểm ) Cho tập hợp A 1;3;9 Hãy viết tất cả các tập hợp con
của tập
hợp A
Câu 4 :(1,5 điểm) : Áp dụng tính chất của phép cộng và phép nhân để tính :
Q = 1972 x 15 + 5 x 1975 x 3 + 53 x 3 x 5
Câu 5 :(1,5 điểm ) . Cho tam giác ABC trên cạnh BC lấy điểm D biết :
DC = 6 cm ; BD lớn hơn DC là 5 cm ; S ADC = 15 cm2
a) Tính BC
b)Tính S ABC
.....................................Hết................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 6

(Năm học 2010 – 2011)
_____________*

*___________________
*

I)PHẦN TRẮC NGHIỆM (2điểm ). mỗi câu đúng 0,5 diểm
Câu
Đáp án

1
C

2
B

3
A

4
D

II)PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm )
Câu
Phần
Nội dung
Câu 1
(1,5 điểm )
B = 1395

Điểm
( 1,5 điểm )

Câu 2
a)
( 1,5 điểm ) b)

x=6
x = 40

(0,75 điểm)
(0,75 điểm)

Câu 3
(2 điểm )

Mỗi tập hợp viết đúng cho 0,25 điểm
B = {1} ; C = {3} ;
D = {9} ;
E = { } ; F = {1;3 }; G = {1; 9 } ;
H = {3 ; 9 }; A = {1 ; 3; 9 }
Q = 15 x(1972 + 1975 + 53)
=60 000

( 1 điểm )
( 1 điểm )

Câu 4
(2 điểm )
Câu 5
( 1,5 điểm )

A

B
a)
b)

H

BD = 6 + 5 = 11 (cm)
BC = 11 + 6 = 17 (cm)
AH 
S ABC

2 xS ADC
2 x15

5(cm)
DC
2

AH .BC 5.17


42,5(cm 2 )
2
2

D

6cm

C

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,5 điểm )
(0,5 điểm )

...
TRƯỜNG THCS QUẤT ĐỘNG ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6
Năm học : 2010 – 2011
Môn : Toán
Thời gian : 60 phút
I ) PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng sau:
Câu 1 : Cho tập hợp A = { 0}
A. A không phải là tập hợp B. A là tập hợp rỗng
C. A là tập hợp có 1 phần tử là số 0 D. A là tập hợp không có
phần tử nào
Câu 2 : Số phần tử của tập hợp Q = {1972; 1973; 1974; 1975;.....;2011} là:
A. 37 phần tử B. 40 phần tử C. 29 phần tử D. 41 phần tử
Câu 3 : Số phần tử của tập hợp H = {1975; 1977;.....;2021} là:
A. 24 phần tử B.23 phần tử C. 25 phần tử D.22 phần tử
Câu 4: Để đặt tên cho một đường thẳng người ta dùng
A. Một chữ cái viết hoa và một chữ cái viết thường
B. Hai chữ cái viết thường
C. Một chữ cái viết hoa
D. Một chữ cái viết thường
II) PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) .Thực hiện phép tính
B = 1449 – {[(2011 – 1975) :6] x 9 }
Câu 2: (1,5 điểm ). Tìm x biết
a) (x – 5) x 10 = 10
b) (x + 10) : 10 = 5
Câu 3 :(2 điểm ) Cho tập hợp
9;3;1A
Hãy viết tất cả các tập hợp con
của tập
hợp A
Câu 4 :(1,5 điểm) : Áp dụng tính chất của phép cộng và phép nhân để tính :
Q = 1972 x 15 + 5 x 1975 x 3 + 53 x 3 x 5
Câu 5 :(1,5 điểm ) . Cho tam giác ABC trên cạnh BC lấy điểm D biết :
DC = 6 cm ; BD lớn hơn DC là 5 cm ; S
ADC
= 15 cm
2
a) Tính BC
b)Tính S
ABC
.....................................Hết................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 6
Đề khảo sát chất lượng Toán 6 đầu năm có đáp án. - Trang 2
Đề khảo sát chất lượng Toán 6 đầu năm có đáp án. - Người đăng: hiandu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề khảo sát chất lượng Toán 6 đầu năm có đáp án. 9 10 594