Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 (dành cho học sinh khá)

Được đăng lên bởi qquann0011
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG THCS …………………
*****************

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Năm học: 2012 - 2013
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ BÀI

ĐỀ CHẴN

Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
50 
b) : 
27 

2
1
a) 0, 25  : 5 
3
2

Câu 2

(2,5 điểm)
a)

2
2
 2 
 1 
     
 3 
 2 

Tìm x; y; z biết

x
y
 và 2 x  3 y  26
2 3

b) 3x  4 y và  x 2  2 y 2  8
Câu 3 (2,5 điểm) Cho
a)

a c
 . Chứng minh
b d

a  b 5a  2b

c  d 5c  2d

b)

a 2  b2 c2  d 2

ab
cd

Câu 4 (3 điểm)
Cho tam giác ABC có µA  600 .Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại M. Qua
M vẽ đường thẳng song song với AB cắt cạnh AC tại N. Qua N vẽ đường thẳng song
song với AM cắt cạnh AB tại E. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ tia Bx và tia
Cy sao cho ·ABx  300 , ·ACy  300 (Bx; Cy nằm ngoài tam giác ABC)
a) Vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của bài toán.
·
·
b) Chứng minh MAN
 MNE
c) Chứng minh Bx // Cy.
Câu 5 (0,5 điểm)
x
y
z


.
a  2b  c 2a  b  c 4a  4b  c
a
b
c
Chứng minh rằng: x  2 y  z  2 x  y  z  4 x  4 y  z

Cho dãy tỉ số bằng nhau

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Nội dung

Câu

Điểm

2
3

1
1 2
1
5
1
5
1
1 23
=  : 5    : 5  = : 5   12  
2
4 3
2
12
2
12
2
2 2
2
2
50   2 
50  4 1
50 25 50 36 8
 1 
b) :        = :    = :  . 
27   3 
27  9 4
27 36 27 25 3
 2 
x
y
2 x  3 y 26
 =

 2 (Theo T/c của dãy tỉ số bằng nhau)
a) Có
2 3
4  9 13
Suy ra x = 4 và y = - 6

a) 0, 25  : 5 
1

2

0,75
0,75
1,0
0,5

x y
x2 y 2  x2  2 y2 8
 4
b) Có 3x  4 y     
4

3

16

9

16  18

2

(Theo T/c của dãy tỉ số bằng nhau)
 x  64  x  8

Suy ra  2
.
 y  36  y  6
2

0,5

 x  8  x  8
Vậy 
vì x; y cùng dấu
;
 y  6 y  6

a c
a b a  b 5a  2b
   

(Theo T/c của dãy tỉ số bằng nhau)
b d
c d c  d 5c  2d
a c
a b
a 2 b 2 ab a 2  b 2
a 2  b2 c2  d 2




 2  2 


b) Có
b d
c d
c
d
cd c 2  d 2
ab
cd

a) Có
3

1,0
1,5

A

a) Vẽ đúng hình:
0,5 điểm x
Ghi GT, KL hợp lý: 0,5 điểm

y
N

B

4

5

M

E

C

·
·
b) Ta có MAN
(vì AM là phân giác)
 BAM
·
BAM
 ·AMN (so le trong)
·AMN  MNE
·
(so le trong)
Su ra điều cần chứng minh
·
·
c) Có AM là tia phân giác của BAC
 BAM
 300
·
. Mà 2 góc ở vị trí đồng vị đối với Bx và AM
 ·ABx  BAM
 Bx / / AM (1)
Tương tự:
·ACy  CAM
·
. Mà 2 góc ở vị trí đồng vị đối với Cy và AM
 Cy / / AM (2)
Từ (1) và (2) suy ra diều cần chứng minh

1,0

x
y
z
x  2 y  z 2 x  y  z 4 x  4b  z



...
PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯNG THCS ……
*****************
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 10
MÔN: TOÁN – LỚP 7
Năm học: 2012 - 2013
Thi gian làm bài: 90 phút
ĐỀ BÀI
ĐỀ CHẴN
Câu 1 (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a)
2 1
0,25 :5
3 2
b)
2 2
50 2 1
:
27 3 2
Câu 2 (2,5 điểm) Tìm x; y; z biết
a)
2 3
x y
2 3 26x y
b)
3 4x y
2 2
2 8x y
Câu 3 (2,5 điểm) Cho
a c
b d
. Chứng minh
a)
5 2
5 2
a b a b
c d c d
b)
Câu 4 (3 điểm)
Cho tam giác ABC có
µ
0
60A
.Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại M. Qua
M vẽ đường thẳng song song với AB cắt cạnh AC tại N. Qua N vẽ đường thẳng song
song với AM cắt cạnh AB tại E. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ tia Bx và tia
Cy sao cho
·
0
30ABx
,
·
0
30ACy
(Bx; Cy nằm ngoài tam giác ABC)
a) Vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của bài toán.
b) Chứng minh
·
·
MAN MNE
c) Chứng minh Bx // Cy.
Câu 5 (0,5 điểm)
Cho dãy tỉ số bằng nhau
2 2 4 4
x y z
a b c a b c a b c
.
Chứng minh rằng:
2 2 4 4
a b c
x y z x y z x y z
(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)
Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 (dành cho học sinh khá) - Trang 2
Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 (dành cho học sinh khá) - Người đăng: qquann0011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 (dành cho học sinh khá) 9 10 784