Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm 2014 - 2015

Được đăng lên bởi phungnhanxl
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒN GD – ĐT TÂY HỒ
Trường THCS Xuân La
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút
Câu 1. Thực hiện phép tính (2.0 đ)
3
5
1 2 7 4 16
c/    
5 9 9 5 17

a/

 1
3

+

1 2 5
 
3 5 2
7 4 2
. 
d/
2 21 3

c/

Câu 2. Tìm số nguyên x biết (1.0 đ)
7
3
12 6

a) + x = 5
b)
4
x
8
2
2  3 
2
3
9


 x 
c)  2 x   
c)
0
5  10 
5
5
25


Câu 3. Một vòi nước buổi sáng chảy vào bể được
được

3
bể. Buổi chiều vòi chảy thêm
7

2
. Hỏi cả ngày hôm đó vòi nước chảy được bao nhiêu phần bể?
5

Câu 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho
·
·
xOt
 300 , xOy
 600 .
a) Trong ba tia Ox , Oy, Ot tia nào năm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
· và góc xOt
·
b) So sánh góc tOy
?
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
d) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Kể tên các góc kề bù.
131313
232.133
Câu 5. a) Rút gọn rồi so sánh hai biểu thức sau: M= 3 2 ; N=
232323
23 .13
b) Chứng minh phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên n: A =

12n + 1
30n + 2

...
PHÒN GD – ĐT TÂY HỒ
Trường THCS Xuân La
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút
Câu 1. Thực hiện phép tính (2.0 đ)
a/
3
1
+
3
5
c/
1 2 5
3 5 2
c/
1 2 7 4 16
5 9 9 5 17
d/
7 4 2
.
2 21 3
Câu 2. Tìm số nguyên x biết (1.0 đ)
a)
7
4
+ x =
5
3
b)
12 6
8x
c)
c)
2 3 2
5 10 5
x
Câu 3. Một vòi nước buổi sáng chảy vào bể được
3
7
bể. Buổi chiều vòi chảy thêm
được
2
5
. Hỏi cả ngày hôm đó vòi nước chảy được bao nhiêu phần bể?
Câu 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho
·
·
0 0
xOt 30 , xOy 60
.
a) Trong ba tia Ox , Oy, Ot tia nào năm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
b) So sánh góc
·
tOy
và góc
·
xOt
?
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
d) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Ox. Kể tên các góc kề bù.
Câu 5. a) Rút gọn rồi so sánh hai biểu thức sau: M=
2 3
3 2
23 .13
23 .13
; N=
131313
232323
b) Chứng minh phân số sau là phân số tối giản với mọi số nguyên n:
12n + 1
A =
30n + 2
Đề khảo sát giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm 2014 - 2015 - Người đăng: phungnhanxl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề khảo sát giữa kì 2 môn toán lớp 6 năm 2014 - 2015 9 10 491