Ktl-icon-tai-lieu

Đề Khảo sát tháng 4 môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Minh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TƯ MẠI

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 4 NĂM 2015
Môn: Toán lớp 6
Thời gian: ... phút

Bài 1(3 điểm):
Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
1)
(-1)2004 - 12005 = 0
2)

Nếu a+b=0 thì a  b (với a, b  Z)

3)

Nếu

4)

a b

thì a > b (Với a, b, m  Z, m  0)
m m
a c ac
 
(Với a, b, c, d  Z, b, d, b+d  0)
b d bd

5)

Hai góc kề bù là hai góc có tổng bằng 1800

6)

1·
·
·
 ·yOt  xOt
Nếu xOy
thì Oy là tia phân giác của góc xOt
2

Bài 2 (4 điểm)
1. Thực hiện phép tính sau
7
18 5
 0, 2    80%
a)
14
54 30

 3

0, 4 :  1 .125%
 5
 2
b)
1
3
0, 64 
25

2. Tìm x biết:
2
7

1
8

a) 3 x   2

3
4

b) x  25%.x 

1
2

Bài 3 (3 điểm)
·
·
Cho hai góc kề bù ·AOB và BOC
, biết ·AOB =2 BOC
. Vẽ tia phân giác OD của
góc ·AOB .
·
·
a) Tính các góc BOC
, COD
·
b) Xác định tia phân giác của góc COD
? Giải thích rõ lí do.
·
c) Vẽ tia OB’ là tia đối của tia OB và tia OD’ là tia phân giác của góc COB
'.
Chứng tỏ OD’ là tia đối của tia OD
d) Tính số cặp góc bằng nhau có trên hình vẽ
----------------------------- Hết -----------------------------

...
TRƯỜNG THCS TƯ MẠI
ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 4 NĂM 2015
Môn: Toán lớp 6
Thời gian: ... phút
Bài 1(3 điểm):
Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
1)
(-1)
2004
- 1
2005
= 0
2)
Nếu a+b=0 thì
a b
(với a, b
Z)
3)
Nếu
a b
m m
thì a > b (Với a, b, m
Z, m
0)
4)
a c a c
b d b d
(Với a, b, c, d
Z, b, d, b+d
0)
5)
Hai góc kề bù là hai góc có tổng bằng 180
0
6)
Nếu
·
·
·
1
2
xOy yOt xOt
thì Oy là tia phân giác của góc
·
xOt
Bài 2 (4 điểm)
1. Thực hiện phép tính sau
a)
7 18 5
0,2 80%
14 54 30
b)
2. Tìm x biết:
a)
2 1 3
3 2
7 8 4
x
b)
1
25%.
2
x x
Bài 3 (3 điểm)
Cho hai góc kề
·
AOB
·
BOC
, biết
·
AOB
=2
·
BOC
. Vẽ tia phân giác OD của
góc
·
AOB
.
a) Tính các góc
·
BOC
,
·
COD
b) Xác định tia phân giác của góc
·
COD
? Giải thích rõ lí do.
c) Vtia OB’ là tia đối của tia OB tia OD’ là tia phân giác của góc
·
'COB
.
Chứng tỏ OD’ là tia đối của tia OD
d) Tính số cặp góc bằng nhau có trên hình vẽ
----------------------------- Hết -----------------------------
Đề Khảo sát tháng 4 môn Toán lớp 6 - Người đăng: Nguyễn Thị Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề Khảo sát tháng 4 môn Toán lớp 6 9 10 775