Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10 cơ bản

Được đăng lên bởi Ngoc Lan Doan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6192 lần   |   Lượt tải: 12 lần
GV: Đoàn Ngọc Lan
Tiết: 44

KIỂM TRA CHƯƠNG IV

I. Mục đích yêu cầu
1. Về kiến thức:
Học sinh nắm được phương pháp giải các bài toán về :
- Xét dấu nhị thức bậc nhất và vận dụng để giải bất phương trình tích, bất phương trình
chứa ẩn ở mẫu, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đôi
- Xét dấu tam thức bậc hai và vận dụng đãnét dấu biểu thức có chứa cả nhị thức bậc nhất
và tam thức bậc hai, giải bất phương trình bậc hai, hệ bất phương trình bậc hai đơn giản.
- Chứng minh bất đẳng thức dạng đơn giản
2. Về kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải các dạng toán trên
3. Tư duy, thái độ:
- Cẩn thận, lập luận lôgic, rèn luyện tư duy.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề kiểm tra và đáp án theo ma trận chung của nhóm
2. Học sinh: giấy, bút, thước kẽ.
III. Phương pháp
- Kiểm tra tự luận, tập trung trên lớp
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Nội dung: MA TRẬN NHẬN THỨC ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG IV
MÔN TOÁN LỚP 10, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
A. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến
thức, kĩ năng
Bất đẳng thức
Bất phương trình
tích
Bất
phương Bất phương trình
trình
chứa ẩn ở mẫu
bậc
Bất phương trình
nhất
chứa dấu giá trị
tuyệt đối
Tam
Dấu của tam
thức
thức bậc hai
bậc hai
và bất
Hệ bất phương
hương
trình bậc hai
trình
bậc hai
TỔNG

Tầm quan
Trọng số
Tổng điểm
trọng (mức cơ (Mức độ nhận Tổng
(Theo
bản trọng tâm
thức của
điểm thang điểm
của KTKN) chuẩn KTKN)
10)
10
3
30
2.0
20

1

20

1.5

20

1

20

1.0

15

1

15

1.5

15

2

30

2.0

20

2

40

2.0

155

10.0

100%

1

GV: Đoàn Ngọc Lan
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
kĩ năng
1(TL)
2(TL)
3(TL)
4
Câu 3
Bất đẳng thức
2.0
Câu 2a
Bất phương trình tích
Bất
1.5
phươn
Bất phương trình Câu 2b
g
1.0
chứa ẩn ở mẫu
trình
Bất phương trình Câu 2c
bậc
chứa dấu giá trị tuyệt
1.5
nhất
đối
Tam thức Dấu của tam thức
Câu 3
bậc hai và bậc hai
2.0
bất hương
Câu 4
trình bậc Hệ bất phương
2.0
trình bậc hai
hai
TỔNG
4.0
4.0
2.0

Tổng
điểm
2.0
1.5
1.0
1.5
2.0
2.0
10.0

C. MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA
Câu
Nội dung
1 Chứng minh bất đẳng thức (Đơn giản)
Giải các bất phương trình sau
a. BPT dạng: (ax + b)(d-cx) > 0
ax + b
2
b. BPT dạng cx + d ≥ e
c. BPT dạng ax +b <c
Xét dấu biểu thức dạng
3

4

f ( x) =

( ax + b) 2012 (cx 2 + dx + e)
gx 2 + hx + k

(c.g < 0)

 ax 2 + bx + c ≤ 0
Giải hệ bất phương trình sau 
 cx + e > 0

Mức độ
Điểm
Vận dụng bậc thấp 2.0
Nhận biết

1.5

Nhận biết

1.0

Nhận biết

1.5

Thông hiểu

2.0

Thông hiểu

2.0

2

GV: Đoàn Ngọc Lan
D. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA...
GV: Đoàn Ngọc Lan
Tiết: 44 KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I. Mục đích yêu cầu
1. Về kiến thức:
Học sinh nắm được phương pháp giải các bài toán về :
- Xét dấu nhị thức bậc nhất vận dụng để giải bất phương trình tích, bất phương trình
chứa ẩn ở mẫu, bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đôi
- Xét dấu tam thức bậc hai và vận dụng đãnét dấu biểu thức có chứa cả nhị thức bậc nhất
và tam thức bậc hai, giải bất phương trình bậc hai, hệ bất phương trình bậc hai đơn giản.
- Chứng minh bất đẳng thức dạng đơn giản
2. Về kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải các dạng toán trên
3. Tư duy, thái độ:
- Cẩn thận, lập luận lôgic, rèn luyện tư duy.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề kiểm tra và đáp án theo ma trận chung của nhóm
2. Học sinh: giấy, bút, thước kẽ.
III. Phương pháp
- Kiểm tra tự luận, tập trung trên lớp
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số
2. Nội dung: MA TRẬN NHẬN THỨC ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG IV
MÔN TOÁN LỚP 10, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
A. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến
thức, kĩ năng
Tầm quan
trọng (mức cơ
bản trọng tâm
của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận
thức của
chuẩn KTKN)
Tổng
điểm
Tổng điểm
(Theo
thang điểm
10)
Bất đẳng thức 10 3 30 2.0
Bất
phương
trình
bậc
nhất
Bất phương trình
tích
20 1 20 1.5
Bất phương trình
chứa ẩn ở mẫu
20 1 20 1.0
Bất phương trình
chứa dấu giá trị
tuyệt đối
15 1 15 1.5
Tam
thức
bậc hai
và bất
hương
trình
bậc hai
Dấu của tam
thức bậc hai
15 2 30 2.0
Hệ bất phương
trình bậc hai
20 2 40 2.0
TỔNG 100% 155 10.0
1
đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10 cơ bản - Trang 2
đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10 cơ bản - Người đăng: Ngoc Lan Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10 cơ bản 9 10 655