Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10

Được đăng lên bởi Quang Vinh Lê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ONTHIONLINE.NET

KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 ( 2 điểm ).Cho bất phương trình : x2 + 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5
b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 2 ( 5 điểm )Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a)

x 1
x

x  2 x 1

b) 2 x  1  x  1

c)

2 x 2  3x  1  x  1

II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A. (3 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) =

x 2  10 x  3
1
x 2  4 x  12

 (2 x  1)(5  3 x)  0

b) Giải hệ bất phương trình 

2
 x 9  0

2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B (3 điểm).a)Tìm m để phương trình x4 –mx2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt
b) Giải bất phương trình:  2  7 x  3x 2  3  5 x  2 x 2 0

KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 ( 2 điểm ).Cho bất phương trình : x2 + 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5
b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 2 ( 5 điểm ).Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a)

x 1
x

x  2 x 1

b) 2 x  1  x  1

c)

2 x 2  3x  1  x  1

II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A. (3 điểm).
a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) =

x 2  10 x  3
1
x 2  4 x  12

 (2 x  1)(5  3 x)  0

b) Giải hệ bất phương trình 

2
 x 9  0

2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B (3 điểm)
a)Tìm m để phương trình x4 –mx2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt
b) Giải bất phương trình:  2  7 x  3x 2  3  5 x  2 x 2 0

...
ONTHIONLINE.NET
KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 ( 2 điểm ).Cho bất phương trình : x
2
+ 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5
b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 2 ( 5 điểm )Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a)
1
2 1
x x
x x
b)
2 1 1x x
c)
2
2 3 1 1x x x
II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A. (3 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) =
2
2
10 3
1
4 12
x x
x x
b) Giải hệ bất phương trình
2
(2 1)(5 3 ) 0
9 0
x x
x
2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B (3 điểm).a)Tìm m để phương trình x
4
–mx
2
+ m = 0 có 4 nghiệm phân biệt
b) Giải bất phương trình:
2 2
2 7 3 3 5 2 0x x x x
KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV
I. PHẦN CHUNG
Câu 1 ( 2 điểm ).Cho bất phương trình : x
2
+ 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5
b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 2 ( 5 điểm ).Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a)
1
2 1
x x
x x
b)
2 1 1x x
c)
2
2 3 1 1x x x
II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A. (3 điểm).
a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) =
2
2
10 3
1
4 12
x x
x x
b) Giải hệ bất phương trình
2
(2 1)(5 3 ) 0
9 0
x x
x
2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B (3 điểm)
a)Tìm m để phương trình x
4
–mx
2
+ m = 0 có 4 nghiệm phân biệt
b) Giải bất phương trình:
2 2
2 7 3 3 5 2 0x x x x
Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10 - Người đăng: Quang Vinh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 đại số 10 9 10 243