Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 8

Được đăng lên bởi haidang94pt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – TUẦN :28
MÔN: HÓA HỌC 8
Mức độ nhận thức
Nội dung kiến
thức

Nhận biết

Thông hiểu

TN
TL
TN
- Tính chất vật lí
của hiđro
- Tính chất hóa
học của hiđro
I. Tính chất – - Ứng dụng của
Ứng dụng của hiđro.
Hiđro
- Quan sát thí
nghiệm rút ra
được nhận xét về
tính chất vật lí và
tính chất hóa học
của hiđro.
Số câu hỏi
4
Số điểm
1,0 đ
- Phương pháp
chế và thu
Trường THCS Thành điều
Thới A
Kiểm tra 1 tiết
Họ Điều
tên: chế H2 – khí hiđro trong
Môn: Hóa học 8
II.
Lớp: ứng thế
Tuần tiết
Phản
phòng thí nghiệm

Số câu hỏi
Số điểm

- Khái niệm phản
ứng thế
7
1,75 đ

TL

Vận dụng thấp
TN

TL

Vận dụng ở
mức cao hơn
TN
TL

Cộng

- Vận dụng tính
chất hóa học
của hidro tính
khối lượng, thể
tích của chất
tham gia hoặc
tạo thành.
- Ứng dụng của
hidro.

4
1,0 đ
Điểm

8
2,0 đ
Lời phê của giáo viên

7
1,75 đ

- Xác định được các
- Dựa vào tính
chất trong chuỗi
- Viết phương
chất hóa học
VI. Tổng hợp các
phản ứng.
trình hóa học thực
nhận biết các
nội dung trên
- Viết phương trình
hiện phản ứng.
chất khí không
và nhận biết được
màu.
các loại phản ứng.
Số câu hỏi
1
1
2
1
5
Số điểm
0,5 đ 0,25 đ
4,5 đ
1,0 đ
6,25 đ
Tổng số câu
11
1
1
2
4
1
20
Tổng số điểm
2,75 đ
0,5 đ 0,25 đ
4,5 đ
1,0 đ
1,0 đ
10 điểm
ĐỀ I
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Khí H2 có tính khử vì
A. khí H2 là khí nhẹ nhất.
B. khí H2 chiếm Oxi của chất khác khi tham gia phản ứng hóa học.
C. khí H2 là đơn chất.
D. khí H2 được điều chế bằng phản ứng của kim loại tác dụng với dung dịch axit.
Câu 2: Phản ứng giữa khí H2 với khí O2 gây nổ khi
A. tỉ lệ về khối lượng của Hiđro và Oxi là 2 : 1
B. tỉ lệ về số nguyên tử Hiđro và số nguyên tử Oxi là 4 : 1
C. tỉ lệ về số mol Hiđro và Oxi là 1 : 2
D. tỉ lệ về thể tích Hiđro và Oxi là 2 : 1
Câu 3: Hỗn hợp khí nhẹ hơn không khí là
A. H2 và CO2
B. H2 và N2
C. H2 và SO2
D. H2 và Cl2
(Cho biết: H=1; C=12; O=16; N=14; S=32; Cl=35,5)
Câu 4: Phản ứng hóa học dùng để điều chế khí Hidro trong phòng thí nghiệm là
A. Zn + H2SO4loãng
ZnSO4 + H2
B. 2H2O  ñieän phaân
2H2 + O2
C. 2Na + 2H2O
2NaOH + H2
D. C + H2O
CO + H2
Câu 5: Nhóm các chất đều phản ứng được với khí Hidro là
A. CuO, ZnO, H2O
B. CuO, ZnO, O2
C. CuO, ZnO, H2SO4
D. CuO, ZnO, HCl
Câu 6: Đốt khí Hiđro trong không khí sẽ có
A. khói trắng
B. ngọn lửa màu đỏ
C. ngọn lửa màu xanh nhạt
D. khói đen và hơi nước tạo thành

Câu 7: Phản ứng thế là phản ứng trong đó
A. có chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – TUẦN :28
MÔN: HÓA HỌC 8
Trường THCS Thành Thới A
Họ tên:
Lớp:
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 8
Tuần tiết
Điểm Lời phê của giáo viên
ĐỀ I
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Khí H
2
có tính khử vì
A. khí H
2
là khí nhẹ nhất. B. khí H
2
chiếm Oxi của chất khác khi tham gia phản ứng hóa học.
C. khí H
2
là đơn chất. D. khí H
2
được điều chế bằng phản ứng của kim loại tác dụng với dung dịch axit.
Câu 2: Phản ứng giữa khí H
2
với khí O
2
gây nổ khi
A. tỉ lệ về khối lượng của Hiđro và Oxi là 2 : 1 B. tỉ lệ về số nguyên tử Hiđro và số nguyên tử Oxi là 4 : 1
C. tỉ lệ về số mol Hiđro và Oxi là 1 : 2 D. tỉ lệ về thể tích Hiđro và Oxi là 2 : 1
Câu 3: Hỗn hợp khí nhẹ hơn không khí là
A. H
2
và CO
2
B. H
2
và N
2
C. H
2
và SO
2
D. H
2
và Cl
2
(Cho biết: H=1; C=12; O=16; N=14; S=32; Cl=35,5)
Câu 4: Phản ứng hóa học dùng để điều chế khí Hidro trong phòng thí nghiệm là
A. Zn + H
2
SO
4loãng

ZnSO
4
+ H
2
B. 2H
2
O
ñieänphaân

2H
2
+ O
2
C. 2Na + 2H
2
O

2NaOH + H
2
D. C + H
2
O

CO + H
2
Câu 5: Nhóm các chất đều phản ứng được với khí Hidro là
A. CuO, ZnO, H
2
O B. CuO, ZnO, O
2
C. CuO, ZnO, H
2
SO
4
D. CuO, ZnO, HCl
Câu 6: Đốt khí Hiđro trong không khí sẽ có
A. khói trắng B. ngọn lửa màu đỏ
C. ngọn lửa màu xanh nhạt D. khói đen và hơi nước tạo thành
Nội dung kiến
thức
Mức độ nhận thức
CộngNhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp
Vận dụng ở
mức cao hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL
I. Tính chất
Ứng dụng của
Hiđro
- Tính chất vật
của hiđro
- Tính chất hóa
học của hiđro
- Ứng dụng của
hiđro.
- Quan sát t
nghiệm rút ra
được nhận xét về
tính chất vật
tính chất hóa học
của hiđro.
- Vận dụng tính
chất hóa học
của hidro tính
khối lượng, thể
tích của chất
tham gia hoặc
tạo thành.
- Ứng dụng của
hidro.
Số câu hỏi 4 4 8
Số điểm 1,0 đ 1,0 đ 2,0 đ
II. Điều chế H
2
Phản ứng thế
- Phương pháp
điều chế thu
khí hiđro trong
phòng thí nghiệm
- Khái niệm phản
ứng thế
Số câu hỏi 7 7
Số điểm 1,75 đ 1,75 đ
VI. Tổng hợp các
nội dung trên
- Viết phương
trình hóa học thực
hiện phản ứng.
- Xác định được các
chất trong chuỗi
phản ứng.
- Viết phương trình
nhận biết được
các loại phản ứng.
- Dựa vào tính
chất hóa học
nhận biết các
chất khí không
màu.
Số câu hỏi 1 1 2 1 5
Số điểm 0,5 đ 0,25 đ 4,5 đ 1,0 đ 6,25 đ
Tổng số câu 11 1 1 2 4 1 20
Tổng số điểm 2,75 đ 0,5 đ 0,25 đ 4,5 đ 1,0 đ 1,0 đ 10 điểm
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 8 - Người đăng: haidang94pt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 8 9 10 795