Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra 1 tiết toán 11 phần lượng giác

Được đăng lên bởi Hoang Trung Hieu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Giải tích 11

Thời gian: 45’

Câu 1:(2đ) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
a) y  5  4cos x .

b) y

2

1  cos ( x)

Câu 2: (8đ) Giải các phương trình lượng giác sau:
a) 2sin  x  450   2
b) cos 2 x  3cos x  2  0
c) 3 sin 2 x  cos 2 x  2
d) 4sin 2 x  2sin 2 x  2cos2 x  1
e) 2sin 3x  2cos3x   6
f) sin 2x – sin 2x cos x = 0
g) sin 3x = cos 2x
h) 4sin² x + 3sin 2x – 2cos² x = 4
Hết.
-----------------------------------------------------------

...
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Giải tích 11 Thời gian: 45’
Câu 1:(2đ) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
a)
5 4cosy x
. b)
y 1 cos
2
x( )
Câu 2: (8đ) Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
0
2sin 45 2x
b)
cos2 3cos 2 0x x
c)
3sin 2 cos2 2x x
d)
2 2
4sin 2sin2 2cos 1x x x
e)
2sin3 2cos3 6x x
f) sin 2x – sin 2x cos x = 0
g) sin 3x = cos 2x
h) 4sin² x + 3sin 2x – 2cos² x = 4
Hết.
-----------------------------------------------------------
đề kiểm tra 1 tiết toán 11 phần lượng giác - Người đăng: Hoang Trung Hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề kiểm tra 1 tiết toán 11 phần lượng giác 9 10 801