Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 45 phút chương IV - Đại số và giải tích 11

Được đăng lên bởi dat-nguyen-chinh-quang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 6661 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau:

x+5
x →−5 2 −
x+9

c) lim

−2n 2 + 3n + 1
5n 2 − 17
1
2
−
)
d) lim ( 3
−
x →2 x − 8
x−2

a) lim

b) lim

3n − 2.4n
5.3n + 4n+1
3x 3 + 5 x 6 − 3x + 2
x →−∞
15 − 7 x + x 2

e) lim

 x 2 + 5x + 6
khi x ≠ -2

Câu 2: Cho hàm số f ( x ) =  2 x + 4
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
 2m-1
khi x = -2

Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):

(2m 2 + m) x 5 + ( m + 4) x − 1 = 0
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau:

x+5
x →−5 2 −
x+9

c) lim

−2n 2 + 3n + 1
5n 2 − 17
1
2
−
)
d) lim ( 3
−
x →2 x − 8
x−2

a) lim

b) lim

3n − 2.4n
5.3n + 4n+1
3x 3 + 5 x 6 − 3x + 2
x →−∞
15 − 7 x + x 2

e) lim

 x 2 + 5x + 6
khi x ≠ -2

Câu 2: Cho hàm số f ( x ) =  2 x + 4
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
 2m-1
khi x = -2

Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):

(2m 2 + m) x 5 + ( m + 4) x − 1 = 0
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau:

x+5
x →−5 2 −
x+9

c) lim

−2n 2 + 3n + 1
5n 2 − 17
1
2
−
)
d) lim ( 3
−
x →2 x − 8
x−2

a) lim

b) lim

3n − 2.4n
5.3n + 4n+1
3x 3 + 5 x 6 − 3x + 2
x →−∞
15 − 7 x + x 2

e) lim

 x 2 + 5x + 6
khi x ≠ -2

Câu 2: Cho hàm số f ( x ) =  2 x + 4
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
 2m-1
khi x = -2

Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):

(2m 2 + m) x 5 + ( m + 4) x − 1 = 0

Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau:

x+5
x →−5 2 −
x+9

c) lim

−2n 2 + 3n + 1
5n 2 − 17
1
2
−
)
d) lim ( 3
−
x →2 x − 8
x−2

a) lim

b) lim

3n − 2.4n
5.3n + 4n+1
3x 3 + 5 x 6 − 3x + 2
x →−∞
15 − 7 x + x 2

e) lim

 x 2 + 5x + 6
khi x ≠ -2

Câu 2: Cho hàm số f ( x ) =  2 x + 4
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
 2m-1
khi x = -2

Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):

(2m 2 + m) x 5 + ( m + 4) x − 1 = 0

Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 305
Câu 1: Tìm các giới hạn sau:

5n 3 + 3n + 1
−7n 3 + 6n
1
5
−
)
d) lim + ( 3
x →( −2) x + 8
x+2

a) lim

x+3
x →−3 2 −
x+7

c) lim

x − x −2

Câu 2: Cho hàm số f ( x ) =  3x − 6
3m-2

2

khi x ≠ 2

b) lim

2n + 3.5n
5.2n − 5n+1
e) lim

x →−∞

x 5 + 5 x10 − 3x + 7
5 − 7 x + 3x 4

. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại 2 theo m.

khi x = 2

Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương t...
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau: a)
2
2
2 3 1
lim
5 17
n n
n
+ +
b)
1
3 2.4
lim
5.3 4
n n
n n+
+
c)
5
5
lim
2 9
x
x
x
+
+
d)
3
2
1 2
lim( )
8 2
x
x x
e)
3 6
2
3 5 3 2
lim
15 7
x
x x x
x x
−∞
+ +
+
Câu 2: Cho hàm số
2
5 6
khi x -2
( )
2 4
2m-1 khi x = -2
x x
f x
x
+ +
=
+
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):
2 5
(2 ) ( 4) 1 0m m x m x+ + + =
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau: a)
2
2
2 3 1
lim
5 17
n n
n
+ +
b)
1
3 2.4
lim
5.3 4
n n
n n+
+
c)
5
5
lim
2 9
x
x
x
+
+
d)
3
2
1 2
lim( )
8 2
x
x x
e)
3 6
2
3 5 3 2
lim
15 7
x
x x x
x x
−∞
+ +
+
Câu 2: Cho hàm số
2
5 6
khi x -2
( )
2 4
2m-1 khi x = -2
x x
f x
x
+ +
=
+
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):
2 5
(2 ) ( 4) 1 0m m x m x+ + + =
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau: a)
2
2
2 3 1
lim
5 17
n n
n
+ +
b)
1
3 2.4
lim
5.3 4
n n
n n+
+
c)
5
5
lim
2 9
x
x
x
+
+
d)
3
2
1 2
lim( )
8 2
x
x x
e)
3 6
2
3 5 3 2
lim
15 7
x
x x x
x x
−∞
+ +
+
Câu 2: Cho hàm số
2
5 6
khi x -2
( )
2 4
2m-1 khi x = -2
x x
f x
x
+ +
=
+
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):
2 5
(2 ) ( 4) 1 0m m x m x+ + + =
Đề kiểm tra 45phút chương IV - ĐS&GT 11cb - Mã đề 102
Câu 1: Tìm các giới hạn sau: a)
2
2
2 3 1
lim
5 17
n n
n
+ +
b)
1
3 2.4
lim
5.3 4
n n
n n+
+
c)
5
5
lim
2 9
x
x
x
+
+
d)
3
2
1 2
lim( )
8 2
x
x x
e)
3 6
2
3 5 3 2
lim
15 7
x
x x x
x x
−∞
+ +
+
Câu 2: Cho hàm số
2
5 6
khi x -2
( )
2 4
2m-1 khi x = -2
x x
f x
x
+ +
=
+
. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại -2 theo m.
Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m phương trình sau luôn có nghiệm trên (0;1):
2 5
(2 ) ( 4) 1 0m m x m x+ + + =
Đề kiểm tra 45 phút chương IV - Đại số và giải tích 11 - Trang 2
Đề kiểm tra 45 phút chương IV - Đại số và giải tích 11 - Người đăng: dat-nguyen-chinh-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 45 phút chương IV - Đại số và giải tích 11 9 10 726