Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 45p Vật Lý 11 học kì II

Được đăng lên bởi mylinh98hn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KIỂM TRA LÝ 11 – CHƯƠNG IV
Năm học :
2013 – 2014

TT GDTX LÊ QUÝ ĐÔN

Thời gian làm bài : 45 phút

Đề 1:
Câu 1: (2,5 điểm) Từ trường: Định nghĩa, quy ước hướng của từ trường? Từ trường tại một
điểm phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Câu 2: (2,5 điểm) Từ trường của dây dẫn thẳng dài.
Câu 3: (2 điểm) Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10A đặt trong
chân không. Xác định vectơ cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây dẫn 50 cm?
Câu 4: (3 điểm)
Một hạt tích điện q chuyển động trong từ trường đều có B = 20 mT, vectơ
r r
cảm ứng từ B  v của điện tích.
a) Khi hạt chuyển động với vận tốc v 1 = 4.106 m/s thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có giá trị
f1 = 2.10-6 N. Tính độ lớn của điện tích q?
b) Nếu hạt chuyển động với vận tốc v 2 = 4,5.107 m/s. Tính lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích
q?
------Hết------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KIỂM TRA LÝ 11 – CHƯƠNG IV
Năm học :
2013 – 2014

TT GDTX LÊ QUÝ ĐÔN

Thời gian làm bài : 45 phút

Đề 2:
Câu 1: (2 điểm) Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện.
Câu 2: (3 điểm) Lực Lo-ren-xơ là gì? Xác định lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích
dương.
Câu 3: (2 điểm) Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I = 10A
a) Tính cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn những khoảng 10cm
b) Tìm những điểm có cảm ứng từ là 10-5T
Câu 4: (3 điểm) Cho 3 điểm A, B, M thuộc mặt phẳng hình vẽ. Biết AB= 20 cm và M là trung
điểm của AB. Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1=3A qua A và I2 = 1A qua B có chiều
như hình vẽ.
I1
I2
M
A ------------------------- B
a) Tính cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại M, vẽ hình minh họa.
b) Xác định vị trí điểm N để cảm ứng từ do I1 và I2 tạo ra bằng không

1

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
CÂU

Câu 1

Câu 2

NỘI DUNG
Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian có các điện
tích chuyển động (xung quanh dòng điện hoặc nam châm).
Qui ước: Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của
kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
Từ trường của tại một điểm phụ thuộc 4 yếu tố: cường độ dòng điện I,
vị trí điểm ta xét, dạng của dòng điện và môi trường xung quanh (mỗi
yếu tố đúng cho 0,25)
Dạng của đường sức từ: những vòng tròn đồng tâm có tâm là giao điểm
dây dẫn và mặt phẳng vuông góc dây dẫn qua điểm ta xét.
Vẽ hình đúng
Chiều của đường sức từ: qui tắc nắm tay phải
và nêu qui tắc
Công thức tính cảm ứng từ: B = 2. 10-7

Câu 3

I
r

I
10
 2.107.
 4.106 T .
r
0,5

a) | q |

0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA LÝ 11 – CHƯƠNG IV
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm học : 2013 2014
TT GDTX LÊ QUÝ ĐÔN Thời gian làm bài : 45 phút
Đề 1:
Câu 1: (2,5 điểm) Từ trường: Định nghĩa, quy ước hướng của t trường? Từ trường tại một
điểm phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Câu 2: (2,5 điểm) Từ trường của dây dẫn thẳng dài.
Câu 3: (2 điểm) Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài hạn có độ lớn 10A đặt trong
chân không. Xác định vectơ cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây dẫn 50 cm?
Câu 4: (3 điểm) Một hạt tích điện q chuyển động trong từ trường đều B = 20 mT, vectơ
cảm ứng từ
B v
r
r
của điện tích.
a) Khi hạt chuyển động với vận tốc v
1
= 4.10
6
m/s thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có gtrị
f
1
= 2.10
-6
N. Tính độ lớn của điện tích q?
b) Nếu hạt chuyển động với vận tốc v
2
= 4,5.10
7
m/s. Tính lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích
q?
------Hết------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA LÝ 11 – CHƯƠNG IV
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Năm học : 2013 2014
TT GDTX LÊ QUÝ ĐÔN Thời gian làm bài : 45 phút
Đề 2:
Câu 1: (2 điểm) Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện.
Câu 2: (3 điểm) Lực Lo-ren-xơ là gì? Xác định lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích
dương.
Câu 3: (2 điểm) Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I = 10A
a) Tính cảm ứng từ tại những điểm cách dây dẫn những khoảng 10cm
b) Tìm những điểm có cảm ứng từ là 10
-5
T
Câu 4: (3 điểm) Cho 3 điểm A, B, M thuộc mặt phẳng hình vẽ. Biết AB= 20 cm và M là trung
điểm của AB. Hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện I
1
=3A qua A và I
2
= 1A qua B có chiều
như hình vẽ.
I
1 M
I
2
A ------------------------- B
a) Tính cảm ứng từ tổng hợp do I
1
và I
2
gây ra tại M, vẽ hình minh họa.
b) Xác định vị trí điểm N để cảm ứng từ do I
1
và I
2
tạo ra bằng không
1
Đề kiểm tra 45p Vật Lý 11 học kì II - Trang 2
Đề kiểm tra 45p Vật Lý 11 học kì II - Người đăng: mylinh98hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra 45p Vật Lý 11 học kì II 9 10 284