Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG AXIT NITRIC

Được đăng lên bởi Huy Dao Do
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG AXIT NITRIC
Câu 1. (ĐHA 2007) Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong
phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 11.
B. 10.
C. 8.
D. 9.
Câu 2 (ĐHA 2007): Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2; Fe(OH)3; FeCO3 trong không
khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là:
A. FeO.
B. Fe3O4.
C. Fe. D. Fe2O3.
Câu 3 (ĐHA 2007): Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3,
Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số
phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là:
A. 8.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 4 (CĐ 2008): Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số
chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc , nóng là:
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 6.
3+
Câu 5 (CĐ 2007): Để khử ion Fe trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng 1 lượng
dư
A. kim loại Mg.
B. kim loại Cu.
C. kim loại Ba.
D. kim loại Ag
Câu 6: Nung hoàn toàn m gam Cu(NO3)2 trong một bình kín chứa H2 dư. Sau phản ứng,
để nguội bình, thấy sinh ra 1,08 gam nước. Giá trị của m là
A. 3,76 gam. B. 5,64 gam. C. 9,4 gam.
D. 11,28 gam.
Câu 7: Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí sinh ra
được dẫn vào nước lấy dư thì còn 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (coi oxi không tan
trong nước, chỉ tác dụng 1 phần). % khối lượng KNO3 trong hỗn hợp ban đầu là
A. 65,05%
B. 92,53%
C. 34,95%
D. 17,47%
Câu 8 :Nung nóng một lượng muối Cu(NO3)2. Sau một thời gian dừng lại, để nguội và
đêm cân thì thấy khối lượng giảm đi 54 g
a)Tính khối lượng Cu(NO3)2 đã tham gia phản ứng.
b)Tính số mol các chất khí thoát ra.
Câu 9: Nhiệt phân một lượng AgNO3 được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y
vào một lượng dư H2O, thu được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z, X chỉ tan một phần
và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần
trăm khối lượng của X đã phản ứng là
A. 25%.
B. 60%.
C. 70%.
D. 75%.
Câu 10 (ĐHB 2011): Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương
ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H 2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N +5). Trộn a mol NO
trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H 2O, thu được
150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là:
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 11( ĐHA 2013): Hoà tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu
được 5, 376 lít (đktc) hỗn hợp X gồm N2 và N2O và dung dịch chứa 8m ga...
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG AXIT NITRIC
Câu 1. (ĐHA 2007) Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất c các chất trong
phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
A. 11. B. 10. C. 8. D. 9.
Câu 2 (ĐHA 2007): Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO
3
)
2
; Fe(OH)
3
; FeCO
3
trong không
khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là:
A. FeO. B. Fe
3
O
4
. C. Fe. D. Fe
2
O
3
.
Câu 3 (ĐHA 2007): Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
,
Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, FeSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCO
3
lần lượt phản ứng với HNO
3
đặc nóng. Số
phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là:
A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 4 (CĐ 2008): Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)
2
, FeSO
4
, Fe
3
O
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
, Fe
2
O
3
. Số
chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HNO
3
đặc , nóng là:
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 5 (CĐ 2007): Để khử ion Fe
3+
trong dung dịch thành ion Fe
2+
có thể dùng 1 lượng
A. kim loại Mg. B. kim loại Cu. C. kim loại Ba. D. kim loại Ag
Câu 6: Nung hoàn toàn m gam Cu(NO
3
)
2
trong một bình kín chứa H
2
dư. Sau phản ứng,
để nguội bình, thấy sinh ra 1,08 gam nước. Giá trị của m là
A. 3,76 gam. B. 5,64 gam. C. 9,4 gam. D. 11,28 gam.
Câu 7: Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam hỗn hợp KNO
3
và Cu(NO
3
)
2
. Hỗn hợp khí sinh ra
được dẫn vào nước lấy dư thì còn 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (coi oxi không tan
trong nước, chỉ tác dụng 1 phần). % khối lượng KNO
3
trong hỗn hợp ban đầu là
A. 65,05% B. 92,53% C. 34,95% D. 17,47%
Câu 8 :Nung nóng một lượng muối Cu(NO
3
)
2
. Sau một thời gian dừng lại, để nguội
đêm cân thì thấy khối lượng giảm đi 54 g
a)Tính khối lượng Cu(NO
3
)
2
đã tham gia phản ứng.
b)Tính số mol các chất khí thoát ra.
Câu 9: Nhiệt phân một lượng AgNO
3
được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ Y
vào một lượng dư H
2
O, thu được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z, X chỉ tan một phần
và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần
trăm khối lượng của X đã phản ứng là
A. 25%. B. 60%. C. 70%. D. 75%.
Câu 10 (ĐHB 2011): Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu Ag (tỉ lệ số mol tương
ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H
2
SO
4
0,5M và HNO
3
2M, sau khi các phản ứng xảy
ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N
+5
). Trộn a mol NO
trên với 0,1 mol O
2
thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H
2
O, thu được
150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là:
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 11( ĐHA 2013): Hoà tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO
3
loãng, thu
được 5, 376 lít (đktc) hỗn hợp X gồm N
2
và N
2
O và dung dịch chứa 8m gam muối.Tỉ
khối của X so với H
2
bằng 18.. Giá trị của m là:
A. 21, 60. B. 18, 90. C. 17, 28. D. 19, 44.
Câu 12 (ĐHA 2013): Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H
2
SO
4
và HNO
3
, thu
được dung dịch X và 1, 12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H
2
SO
4
dư vào bình thu được
0, 448 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả 2 trường hợp NO là sản phẩm khử duy
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG AXIT NITRIC - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG AXIT NITRIC - Người đăng: Huy Dao Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG AXIT NITRIC 9 10 946