Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2237 lần   |   Lượt tải: 7 lần
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
MÔN HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

A. Phần chung (7 điểm):
Câu I (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron
C. proton và electron
B. proton, nơtron và electron
D. proton và nơtron
2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron
C. proton và electron
B. proton, nơtron và electron
D. proton và nơtron
3. Nguyên tố X có Z = 16. Hãy chọn phát biểu đúng:
a, Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:
A. 1s22s22p63s23p4
B. 1s22s22p63s23p3 C. 1s22s22p63s13p5 D. 1s22s12p63s23p4
b, Nguyên tố X thuộc chu kỳ:
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
c, Nguyên tố X thuộc nhóm:
A. IVA
B. IIIA
C. VIA
D. VA
4. Hãy chọn phát biểu đúng:
a. 1s22s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của:
A. Cacbon
B. Oxi
C. Nitơ
D. Magie
2
2
6
2
6
2
b. 1s 2s 2p 3s 3p 4s là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố:
A. Kali
B. Canxi
C. Agon
D. Clo
2
2
6
2
1
c. 1s 2s 2p 3s 3p là cấu hình electron nguyên tử của:
A. Nhôm
B. Natri
C. Clo
D. Silic
5. Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tăng của tính kim loại:
a. F, O, C, Be, Mg
b. Be, F, O, C, Mg
c. F, Be, C, O, Mg
d. Mg, Be, C, O, F
6. Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị:
A. LiCl
B. CCl4
C. CaF2
D. NaF
E. KBr
Câu II (2 điểm):
Cân bằng các ptpư sau bằng phương pháp thăng bằng electron. Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa.
1) H2S
2) Zn

+
+

O2
HNO3

→
→

S
Zn(NO3)2

+
+

H2O.
N2

+

H2O.

B. Phần tự chọn (3 điểm):
Câu IIIa (Dành cho lớp tự chọn bám sát):
Agon là hỗn hợp của ba đồng vị: 40Ar (99,6%); 38Ar (0,063%); 36Ar (0,337%). Tính thể
tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu IIIb (Dành cho lớp tự chọn nâng cao):
Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 40.
a. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó (Biết X thuộc nhóm IIIA).
b. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. Cho biết vị trí của X trong bảng TH
c. Biểu diễn sự phân bố các e trong các obitan nguyên tử của nguyên tố đó. (cho biết các
nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn có 1 ≤

n
≤1,5)
Z

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG

ĐÁP ÁN
MÔN HÓA HỌC LỚP 10

TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3

A. Phần chung (7 điểm):
Câu I (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
4. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron
C. proton và electron...
SỞ GD & ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ 3
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
MÔN HÓA HỌC LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(Không kể thời gian giao đề)
A. Phần chung (7 điểm):
Câu I (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau:
1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron C. proton và electron
B. proton, nơtron và electron D. proton và nơtron
2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:
A. nơtron và electron C. proton và electron
B. proton, nơtron và electron D. proton và nơtron
3. Nguyên tố X có Z = 16. Hãy chọn phát biểu đúng:
a, Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
3p
5
D. 1s
2
2s
1
2p
6
3s
2
3p
4
b, Nguyên tố X thuộc chu kỳ:
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
c, Nguyên tố X thuộc nhóm:
A. IVA B. IIIA C. VIA D. VA
4. Hãy chọn phát biểu đúng:
a. 1s
2
2s
2
2p
3
là cấu hình electron nguyên tử của:
A. Cacbon B. Oxi C. Nitơ D. Magie
b. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố:
A. Kali B. Canxi C. Agon D. Clo
c. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
là cấu hình electron nguyên tử của:
A. Nhôm B. Natri C. Clo D. Silic
5. Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tăng của tính kim loại:
a. F, O, C, Be, Mg b. Be, F, O, C, Mg
c. F, Be, C, O, Mg d. Mg, Be, C, O, F
6. Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị:
A. LiCl B. CCl
4
C. CaF
2
D. NaF E. KBr
Câu II (2 điểm):
Cân bằng các ptpư sau bằng phương pháp thăng bằng electron. Chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa.
1) H
2
S + O
2
S + H
2
O.
2) Zn + HNO
3
Zn(NO
3
)
2
+ N
2
+ H
2
O.
B. Phần tự chọn (3 điểm):
Câu IIIa (Dành cho lớp tự chọn bám sát):
Agon hỗn hợp của ba đồng vị:
40
Ar (99,6%);
38
Ar (0,063%);
36
Ar (0,337%). nh thể
tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu IIIb (Dành cho lớp tự chọn nâng cao):
Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 40.
a. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó (Biết X thuộc nhóm IIIA).
b. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. Cho biết vị trí của X trong bảng TH
c. Biểu diễn sự phân b các e trong các obitan nguyên tử của nguyên tố đó. (cho biết các
nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn có 1
Z
n
1,5)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 10 9 10 841