Ktl-icon-tai-lieu

dề kiểm tra chương 5 đại số 10 cơ bản

Được đăng lên bởi Ngoc Lan Doan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2534 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Tiết: 51 KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I. Mục đích yêu cầu
1. Về kiến thức:
Học sinh hiểu rõ và làm được các bài toán thống kê đơn giản:
- Nhìn vào bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần số ghép lớp có thể tính được một số
các số đặc trưng của mẫu: giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn
- Nhận xét đơn giản về bảng số liệu
2. Về kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải các dạng toán trên
3. Tư duy, thái độ:
- Cẩn thận, lập luận lôgic, rèn luyện tư duy.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề kiểm tra và đáp án theo ma trận chung của nhóm
2. Học sinh: giấy, bút, thước kẽ.
III. Phương pháp
- Kiểm tra tự luận, tập trung trên lớp
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số
2. Nội dung
MA TRẬN NHẬN THỨC ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG V (THỐNG KÊ)
MÔN TOÁN LỚP 10, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
A. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức,
kĩ năng
Số trung bình cộng
Phương sai và độ lêch chuẩn
Nhận xét về mẫu số liệu
Tổng
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề hoặc mạch kiến thức,
kĩ năng
Số trung bình cộng
Phương sai và độ lêch chuẩn
Nhận xét về mẫu số liệu
TỔNG

Tầm quan
Trọng số
Tổng điểm
trọng (mức cơ (Mức độ nhận Tổng
(Theo
bản trọng tâm
thức của
điểm
thang
của KTKN) chuẩn KTKN)
điểm 10)
60
1
60
4.0
30
2
60
4.0
10
3
30
2.0
150
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
1(TL)
2(TL)
3(TL)
4
Câu 1
4.0
Câu 2
4.0
Câu 3
2.0
4.0
4.0
2.0

C. MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA
Câu
Nội dung

Mức độ

Tổng
điểm
4.0
4.0
2.0
10.0

Điểm
1

2
3

4

Cho bảng phân bố tần số điểm kiểm tra học kì 1
của 25 học sinh lớp 10A và 25 học sinh lớp 10B
trường THPT Văn Quan
Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra của mỗi lớp
Nhận biết
4.0
Tính phương sai và độ lệch chuẩn của từng bảng
Thông hiểu
4.0
điểm mỗi lớp
Em có nhận xét gì về điểm thi học kì 1 môn toán của Vận dụng bậc thấp 2.0
các bạn lớp 10A và lớp 10B? Nếu là một thành viên
trong lớp 10A, em dự đoán mình đạt được mấy điểm
trong bài thi này? Theo em, em và các bạn trong lớp
phải làm gì để kết quả học kì 2 tốt hơn?

2

D. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA
Câu hỏi: cho bảng phân bố tần số điểm kiểm tra học kì I của 25 học sinh lớp 10A và 25
học sinh lớp 10B của trường THPT Văn Quan như sau:
Lớp 10A
Điểm
5
Tần số
2

6
1

7
3

8
2

9
9

10
8

Cộng
25

Lớp 10B
Điểm
4
5
6
7
8
9
10
Cộng
Tần số 3
2
4
3
5
5
3
25
1) Tính số trung bình cộng điểm kiểm tra của mỗi lớp
2) Tính phương sai, độ lệch chuẩn của từng bảng điểm của mỗi lớp
3) Em có nhận xét gì về điểm thi học kì I môn toán của lớp 10A và 10B? Nếu là một
thành viên trong lớp 10A, em dự đoán mình đạt được điểm mấy trong bài thi này?
Theo...
Tiết: 51 KIỂM TRA CHƯƠNG IV
I. Mục đích yêu cầu
1. Về kiến thức:
Học sinh hiểu rõ và làm được các bài toán thống kê đơn giản:
- Nhìn vào bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần s ghép lớp thể tính được một số
các số đặc trưng của mẫu: giá trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn
- Nhận xét đơn giản về bảng số liệu
2. Về kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải các dạng toán trên
3. Tư duy, thái độ:
- Cẩn thận, lập luận lôgic, rèn luyện tư duy.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên: Đề kiểm tra và đáp án theo ma trận chung của nhóm
2. Học sinh: giấy, bút, thước kẽ.
III. Phương pháp
- Kiểm tra tự luận, tập trung trên lớp
IV. Tiến trình bài giảng
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số
2. Nội dung
MA TRẬN NHẬN THỨC ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG V (THỐNG KÊ)
MÔN TOÁN LỚP 10, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
A. MA TRẬN NHẬN THỨC
Chủ đề hoặc mạch kiến thức,
kĩ năng
Tầm quan
trọng (mức cơ
bản trọng tâm
của KTKN)
Trọng số
(Mức độ nhận
thức của
chuẩn KTKN)
Tổng
điểm
Tổng điểm
(Theo
thang
điểm 10)
Số trung bình cộng 60 1 60 4.0
Phương sai và độ lêch chuẩn 30 2 60 4.0
Nhận xét về mẫu số liệu 10 3 30 2.0
Tổng 150
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đ hoặc mạch kiến thức,
kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng
điểm
1(TL) 2(TL) 3(TL) 4
Số trung bình cộng
Câu 1
4.0 4.0
Phương sai và độ lêch chuẩn
Câu 2
4.0 4.0
Nhận xét về mẫu số liệu
Câu 3
2.0 2.0
TỔNG 4.0 4.0 2.0 10.0
C. MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA
Câu Nội dung Mức độ Điểm
1
dề kiểm tra chương 5 đại số 10 cơ bản - Trang 2
dề kiểm tra chương 5 đại số 10 cơ bản - Người đăng: Ngoc Lan Doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
dề kiểm tra chương 5 đại số 10 cơ bản 9 10 542