Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra chương V: Đạo hàm

Được đăng lên bởi Nguyễn Thu Hà
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11
Năm học 2014 - 2015
Thời gian làm bài : 45 phút

ĐỀ 1:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1) y  ( x 2  1)( x 3  2)
2) y  cos 4 (sin 3x )

5x  3
2  3x
x5
x4
4) y 
3
 3x 2  cos 2x +7
5
2
2) y 

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết
1
1
1
1
f ( x )   cos4 x  sin 7 x  3( cos7 x  sin4x)
4
7
7
4
- x- 1
Câu 3: Cho hàm số y =
©
x +2
1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -3
2)Tìm trên đồ thị hàm số các điểm A, B sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A song song với tiếp
tuyến Tại B và AB = 8 .
ĐỀ 2:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1) y  (2x 2  1)(2  x 3 )
2) y  sin 4 (cos 4x )

3x  5
1  5x
7
x
x6
4) y 
5
 4x 2  sin 3x +7
7
2
2) y 

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết

1
1
1
1
f ( x)   cos3x  sin 5 x  3( cos5x  sin3x)
3
5
5
3
- x- 1
©
x +2
1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 1
2)Tìm trên đồ thị hàm số các điểm A, B sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A song song với tiếp
Câu 3: Cho hàm số y =

tuyến Tại B và AB = 8 .

Đề 3:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1) y  (3  2x 5 )(5x 4  2)
2) y  tan 4 (sin 3x )

2x 2  x  5
3  2x
6
x
5x 4
4) y  

 3x 2  cos5x  2
3
2
2) y 

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết

1
1
f ( x)  x  cosx  sin x  cos2 x  sin 2 x
2
2
Câu 3: Cho hàm số y = f (x) = x3 - 3x + 2
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 2
b) Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại A, B có cùng hệ số góc và đường thẳng
đi qua A, B vuông góc với đường thẳng D : x + y + 2013 = 0
Đề 4:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1) y  (7  3x 3 )(2x 7  1)
2) y  cot 4 (cos5x )

3x 2  2x  5
1  3x
8
x
3x 6
4) y  

 4x 2  sin 7x  2
4
2
2) y 

Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết
1
1
1
1
1
f (x)  cos x  cos2x  cos3x  cos4x  cos5x  cos6x
2
3
4
5
6
3
Câu 3: Cho hàm số y = f (x) = x - 3x + 2
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 2
b) Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại A, B có cùng hệ số góc và đường thẳng
đi qua A, B vuông góc với đường thẳng D : x + y + 2013 = 0

...
SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11
TRƯỜNG THPT HỒNG ĐỨC Năm học 2014 - 2015
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ 1:
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1)
y x x
2 3
( 1)( 2)
2)
x
y
x
5 3
2 3
2)
y cos x
4
(sin3 )
4)
x x
y x cos x
5 4
2
3 3 2
5 2
+7
Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết
1 1 1 1
( ) os4 sin 7 3( os7 sin4 )
4 7 7 4
f x c x x c x x 
Câu 3: Cho hàm số
1
2
x
y
x
- -
=
+
©
1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng -3
2)Tìm trên đồ thị hàm số các điểm A, B sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A song song với tiếp
tuyến Tại B và
8AB =
.
ĐỀ 2 :
Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau
1)
y x x
2 3
(2 1)(2 )
2)
x
y
x
3 5
1 5
2)
y x
4
sin (cos4 )
4)
+7
Câu 2: Giải phương trình f’(x)=0 biết
1 1 1 1
( ) os3 sin 5 3( os5 sin3 )
3 5 5 3
f x c x x c x x
Câu 3: Cho hàm số
1
2
x
y
x
- -
=
+
©
1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 1
2)Tìm trên đồ thị hàm số các điểm A, B sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A song song với tiếp
tuyến Tại B và
8AB =
.
Đề kiểm tra chương V: Đạo hàm - Trang 2
Đề kiểm tra chương V: Đạo hàm - Người đăng: Nguyễn Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra chương V: Đạo hàm 9 10 266