Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI VẬT LÝ 10

Được đăng lên bởi thangttvl
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
VẬT LÝ 10

Họ và tên học sinh :…………………………………
Ngày kiểm tra:........................
Câu 1. Chọn đáp án đúng.
Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện
công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 2. Công thức tính nhiệt lượng là
Q mct

Q ct

Q mt

Q mc

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 3. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học ?
U  A  Q

U Q

U A

A  Q 0

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 4. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì
A. Q < 0 và A > 0.
B. Q > 0 và A> 0.
C. Q > 0 và A < 0.
D. Q < 0 và A < 0.
Câu 5. Chọn câu đúng.
A. Cơ năng không thể tự chuyển hoá thành nội năng.
B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch.
C. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng nhận được thành công.
D. Động cơ nhiệt có thể chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công
Câu 6. Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng là nhiệt lượng.
C. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, hoặc giảm đi.

1
GV:TRƯƠNG TRIỀU THẮNG 01679725529 OR 01248856888 thangttvl@gmail.com

Câu 7. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Câu 8. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?
A. U = Q với Q >0 .
B. U = Q + A với A > 0.
C. U = Q + A với A < 0.
D. U = Q với Q < 0.
Câu 9. Biết nhiệt dung của nước xấp xỉ là 4,18.10 3 J/(kg.K). Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg
nước ở 200C sôi là :
A. 8.104 J.
B. 10. 104 J.
C. 33,44. 104 J.
D. 32.103 J.
Câu 10. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở 00 C đến khi nó sôi là bao nhiêu? Nếu biết
nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K).
A. 2,09.105J.
B. 3.105J.
C.4,18.105J.
D. 5.105J.
Câu 11. Người ta cung cấp cho khí trong một xilanh nằm ngang nhiệt lượng 2 J. Khí nở ra đẩy
pit-tông đi một đoạn 5cm với một lực có độ lớn là 20N. Độ biến thiên nội năng của khí là :
A. 1J.
B. 0,5J.
C. 1,5J.
D. 2J.
Câu 12. Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong một xilanh. Biết k...
2
Họ và tên học sinh :…………………………………
Ngày kiểm tra:........................
Câu 1. Chọn đáp án đúng.
Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và năng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện
công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 2. Công thức tính nhiệt lượng là
A.
tmcQ
. B.
tcQ
. C.
tmQ
. D.
mcQ
.
Câu 3. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học ?
A.
Q AU
. B.
QU
. C.
AU
. D.
0Q A
.
Câu 4. Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì
A. Q < 0 và A > 0.
B. Q > 0 và A> 0.
C. Q > 0 và A < 0.
D. Q < 0 và A < 0.
Câu 5. Chọn câu đúng.
A. Cơ năng không thể tự chuyển hoá thành nội năng.
B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch.
C. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng nhận được thành công.
D. Động cơ nhiệt có thể chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công
Câu 6. Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng là nhiệt lượng.
C. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, hoặc giảm đi.
1
GV:TRƯƠNG TRIỀU THẮNG 01679725529 OR 01248856888 thangttvl@gmail.com
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI
VẬT LÝ 10
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI VẬT LÝ 10 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI VẬT LÝ 10 - Người đăng: thangttvl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VI VẬT LÝ 10 9 10 861