Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY

Được đăng lên bởi Ngọc Nhân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại học Quốc gia Tp. HCM
Trường Đại học Bách Khoa
Khoa Cơ khí
Bộ môn Thiết kế máy

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ
MÔN NGUYÊN LÝ MÁY
Ngày thi: 04 / 1 / 2012; Thời gian: 90 phút
Sinh viên không được sử dùng tài liệu

Câu 1: 4 điểm
Xét cơ cấu bốn khâu bản lề như hình vẽ 1. Biết:

z

ω 1 = ω ≡ const

1

AB = CD = a; BC = BE = a 2
AD = CE = 2a
∠CBE = 90o ; ∠ABE = 45o ; ∠ADC = 90o
r
Hãy xác định: ω 2 = ?;ω 3 = ?; v E = ?
2

z2'

z2

z4

c
z3

z3
z5

ω1
Hình vẽ 1
Câu 2: 4 điểm
Xét hệ thống bánh răng như hình vẽ 2. Bánh
răng z5 cố định. Số răng các bánh:

z1 = z5 = 180; z 2 = 30; z '2 = 20;
z3 = 60; z '3 = 40
a. Tìm tỉ số truyền i1c = ω1 / ωc

b. Bỏ qua khối lượng và moment quán tính của
các trục, cần c và bánh răng 4. Biết khối tâm các
bánh răng ở tại tâm quay và moment quán tính
các bánh răng là:

Hình vẽ 2
Câu 3: 2 điểm
Xét cơ cấu như hình vẽ 3, xác định bậc tự do của
cơ cấu.

A
B

F

G

C

H
D

E
Hình vẽ 3

J z = J z =0,1 kgm2 ;
1
3
J z = J z ' = J z ' =0,05 kgm2
2
2
3
Hãy tính moment quán tính tương đương quy về
trục cần c của cả cơ cấu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ra đề thi

Phạm Huy Hoàng

Trưởng Bộ môn

Phạm Huy Hoàng

Đáp án Nguyên lý máy – HK1 năm 2012 – 2013
1. Bài 1:
Cách 1:
E

C

⊥ CD
↓
r
r
r
r
; vC = vC =
;
vB = vB =
2
1
2
3
? = CDω3 = aω3
ABω1 = aω
r
r
r
vC2 = vB2 +
vC2 B2
⊥ CD
↓
⊥ BC
?

aω

3

2
A

D
B

? = BC ω2 = a 2ω2

ω1

⊥ CD

→
r
r
⇒ vC3 = vC2 =
⇒ ω3 = vC
;
3 =ω
vB2 = aω
a
⊥ BC (
)
r
;
⇒ vC B =
⇒ ω2 = vC B
2 2
2 2 = 2aω = ω
2v B2 = 2aω
BC
2a
∆b2c2e2

1

(

⊥ BC

)

r
2
∆B2C2 E2 ⇒ e2 ⇒ vE = v 2 + vC B 2 = aω 5
2
2
2
C2

Cách 2:

↓
r
r
⇒ ω3 = v B
vB = vB =
3
1
3 = aω = ω
AB ω1 = aω
BD
a

↓
r
r
v B1 = v B2 =
⇒ ω2 = v B
2 = aω = ω
AB ω1 = aω
DB
a
r
v E2 = DEω 2 = 5aω
2. Bài 3:

n = 7; p5 = 9; p4 = 1
W = 3n − 2 p5 − p4 = 3.7 − 2.9 − 1 = 2

3. Bài 2:

z z
n
30.60
1
TF : 1 = (−1)1 2 3 = −
= − ⇒ n3 = −2n1
180.20
2
n3
z1z 2′
n − nc
z z
VSF : 3
= (−1)1 4 5
n5 − nc
z3′ z 4
⇒

(−2n1 ) − nc
180
9
4
=−
= − ⇒ nc = − n1
0 − nc
40
2
11

ω1 n1
11
=
=− ;
4
ω c nc
ω 2 ω 2 ω1 Z1 11
180 11 33
=
=
(− ) = (−
)(− ) = ;
ωc ω1 ωc Z 2
4
30
4
2
ω3 ω3 ω 2 Z ' 2 33
20 33
11
=
=
( ) = (− )( ) = −
ωc ω 2 ωc Z 3 2
60 2
2
J td = J z1

ω12

ω 22

ω32

+ ( J z 2 + J z'2 )
+ ( J z 3 + J z '3 )
ωc2
ωc2
2
2
2
 11 
 33 
 11 
= 0,1. −  + (0,05 + 0,05).  + (0,1 + 0,05). −  = 32,519 kgm2
 4
 2...
Đại hc Quc gia Tp. HCM ĐỀ KIM TRA CUI HC K
Trường Đại hc Bách Khoa MÔN NGUYÊN LÝ MÁY
Khoa Cơ khí Ngày thi: 04 / 1 / 2012; Thi gian: 90 phút
B môn Thiết kế máy
Sinh viên không được s dùng tài liu
Câu 1: 4 đim
Xét cơ cu bn khâu bn l như hình v 1. Biết:
ooo
90ADC;45;90
a2AD
2aa;CDB
1
===
==
====
=
ABECBE
CE
BEBCA
const
ω
ω
Hãy xác định:
?
2
?;
3
?;
2
===
E
v
r
ωω
1
ω
Hình v 1
Câu 2: 4 đim
Xét h thng bánh răng như hình v 2. Bánh
răng
z
5
c định. S răng các bánh:
40
3
';60
3
;20
2
';30
2
;180
51
==
=
=
=
=
zz
zzzz
a. Tìm t s truyn
c
c
i
ω
ω
/
1
1
=
b. B qua khi lượng và moment quán tính ca
các trc, cn
c
bánh răng
4
. Biết khi tâm các
bánh răng ti tâm quay moment quán tính
các bánh răng là:
2
05,0
3
'
2
'
2
;
2
1,0
31
kgm
z
J
z
J
z
J
kgm
z
J
z
J
===
==
Hãy tính moment quán tính tương đương quy v
trc cn
c
ca c cơ cu.
c
2
'z
z
3
3
z
5
z
2
z
4
z
1
z
Hình v 2
Câu 3: 2 đim
Xét cơ cu như hình v 3, xác định bc t do ca
cơ cu.
A
B
E
C
D
F
H
G
Hình v 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người ra đề thi Phm Huy Hoàng
Trưởng B môn Phm Huy Hoàng
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY - Người đăng: Ngọc Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN NGUYÊN LÝ MÁY 9 10 36