Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra giữa học kì 2 mon toán lớp 4

Được đăng lên bởi phuongthuy-ththanhtan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2632 lần   |   Lượt tải: 3 lần
phßng gd & §t th¹ch thµnh
trêng th thµnh minh 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán - Lớp 4
Phần I:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
C©u 1. Trong các phân số: ; ; ;
A.

B.

4
21

. Phân số nào bằng phân số ?

C.

D.

4
21

Câu 2. Hình bình hành lµ h×nh có:
A. Bèn gãc vu«ng.
B. Hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ mét gãc vu«ng.
C. Hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau.
D. Hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ b»ng nhau.
C©u 3. Cho 13 m2 29 dm2 = …….. dm2. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
A. 42
B. 13029
C. 1329
D. 132900
Phần II: Tự luận
Bài 1. Tính :
4
3

c,

-

2
5

=

d,

6
7

8
 11
: =

............................................
............................................

............................................
............................................

............................................

.............................................

1 8 8
  =
8 9 9
= ............................................
............................................

............................................
............................................

............................................

.............................................

c,

d,

3
7

-

5
14

:

5
4

C©u 2: Một trường tiểu học có 207 học sinh nữ, số học sinh nam bằng

8
9

số học sinh

nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?
Bµi gi¶i
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Hướng dẫn đánh giá cho điểm

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Câu 1: Khoanh đúng vào A được 1 điểm
Câu 2: Khoanh đúng và...
phßng gd & §t th¹ch thµnh
trêng th thµnh minh 2
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Toán - Lớp 4
Phần I:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
C©u 1. Trong các phân số: ; ; ;
21
4
. Phân số nào bằng phân số ?
A. B. C. D.
21
4
Câu 2. Hình bình hành lµ h×nh có:
A. Bèn gãc vu«ng.
B. Hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ mét gãc vu«ng.
C. Hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau.
D. Hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song vµ b»ng nhau.
C©u 3. Cho 13 m
2
29 dm
2
= …….. dm
2
. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
A. 42 B. 13029 C. 1329 D. 132900
Phần II: Tự luận
Bài 1. Tính :
c,
3
4
-
5
2
= d,
7
6
11
8
: =
............................................ ............................................
............................................ ............................................
............................................ .............................................
c,
1 8 8
8 9 9
= d,
7
3
-
14
5
:
4
5
= ............................................ ............................................
............................................ ............................................
............................................ .............................................
Đề kiểm tra giữa học kì 2 mon toán lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra giữa học kì 2 mon toán lớp 4 - Người đăng: phuongthuy-ththanhtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra giữa học kì 2 mon toán lớp 4 9 10 326