Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa

Được đăng lên bởi Thuy Linh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Năm học 2014-2015
Môn: HÓA 10

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã đề: 158
Câu 1. Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị ?
A. H2O, Cl2, CO2
B. CaCl2, Na2O, CO2 C. Na2O, CO, CCl4
CaC2
Câu 2. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng oxy hoá khử?
0
A. Na + Cl2  dpnc

  NaCl B. 2KClO3 t  2KCl + 3O2
0

D. MgO, Cl2O,

0

C. CuO + H2 t  Cu + H2O
D. Cu(OH)2 t  CuO + H2O
Câu 3. Hợp chất K+Cl- là một hợp chất ion. Nhìn vào công thức đó, hãy xét xem:
K nhường hay nhận electron và bao nhiêu electron?........................................
Câu 4. Nguyên tố X có cấu hình electron hoá trị là 3d104s1. Trong bảng tuần hoàn, vị trí của X thuộc
A. chu kỳ 4, nhóm VIA.
B. chu kỳ 4, nhóm IB.
C.chu kỳ 4, nhóm VIB. D. chu kỳ 4, nhóm
IA.
Câu 5. Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng H2RO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa
5,88% hiđro theo khối lượng. R là nguyên tố nào ?.................................................
Câu 6. Cho các nguyên tử sau: Na (Z=11); Ca (Z=20); Cr (Z=24); Cu (Z=29). Dãy nguyên tử
nào ...........................có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau?
Câu 7. Cho 6 nguyên tử với cấu hình phân mức năng lượng cao nhất là : 1s2, 3s2, 3p1, 3p2, 3p6, 4p4. Số
nguyên tử kim loại, phi kim, khí hiếm trong số 6 nguyên tử trên lần lượt là :
A. 2,2,2
B. 4, 1, 1
C. 3, 2, 1
D. 2, 3, 1
Câu 8. Số OXH của N trong các phân tử và Ion: NxOy ,HNO3, NH4+ , NO2- , lần lượt là:........
Câu 9. Số proton, nơtron và electron trong ion

56
26

Fe 3 lần lượt là:

A. 26, 30, 29
B. 26, 30, 23
C. 30,26,23
D. 23, 30, 23
Câu 10. Cho phản ứng: Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu
Trong phản ứng này 1 ion Cu2+ đã
A. nhận 2 electron
B. nhường 1 electron
C. nhường 2 electron
D. nhận 1
electron
Câu 11. Hoà tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp hai kim loại Na, K trong H2O dư thấy tạo ra 2,24lít khí H2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hiđroxit, giá trị của m
là…………………………………..
Câu 12. Nguyên tử X có tổng số hạt là 28, số nơtron bằng số proton cộng thêm 1, đặc điểm nào sau đây
không phải của X:
A. X có 7 e lớp ngoài cùng B. X có A=19
C. X có 2 lớp e
D. X là kim loại
3+
Câu 13. Một ion M có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn
số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d64s1 .
B. [Ar]3d64s2.
C. [Ar]3d54s1.
D. [Ar]3d34s2.
Câu 14. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ phân cực của các hợp chất sau:(cho độ âm ...
TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Năm học 2014-2015
Môn: HÓA 10
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 1
. Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị ?
A. H
2
O, Cl
2
, CO
2
B. CaCl
2
, Na
2
O, CO
2
C.
Na
2
O, CO, CCl
4
D.
MgO, Cl
2
O,
CaC
2
Câu 2. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng oxy hoá khử?
A.
Na + Cl
2
dpnc
NaCl
B.
2KClO
3
0
t
2KCl + 3O
2
C.
CuO + H
2
0
t
Cu + H
2
O
D.
Cu(OH)
2
0
t
CuO + H
2
O
Câu 3. Hợp chất K
+
Cl
-
là một hợp chất ion. Nhìn vào công thức đó, hãy xét xem:
K nhường hay nhận electron và bao nhiêu electron?........................................
Câu 4.
Nguyên tố X có cấu hình electron hoá trị là 3d
10
4s
1
. Trong bảng tuần hoàn, vị trí của X thuộc
A.
chu kỳ 4, nhóm VIA.
B.
chu kỳ 4, nhóm IB.
C.
chu kỳ 4, nhóm VIB.
D.
chu kỳ 4, nhóm
IA.
Câu 5. Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng H
2
RO
4
. R cho hợp chất khí với hiđro chứa
5,88% hiđro theo khối lượng. R là nguyên tố nào ?.................................................
Câu 6.
Cho các nguyên tử sau: Na (Z=11); Ca (Z=20); Cr (Z=24); Cu (Z=29). Dãy nguyên tử
nào ...........................có số electron ở lớp ngoài cùng bằng nhau?
Câu 7. Cho 6 nguyên tử với cấu hình phân mức năng lượng cao nhất là : 1s
2
, 3s
2
, 3p
1
, 3p
2
, 3p
6
, 4p
4
. Số
nguyên tử kim loại, phi kim, khí hiếm trong số 6 nguyên tử trên lần lượt là :
A.
2,2,2
B.
4, 1, 1
C.
3, 2, 1
D.
2, 3, 1
Câu 8. Số OXH của N trong các phân tử và Ion: N
x
O
y
,HNO
3
, NH
4
+
, NO
2
-
, lần lượt là:........
Câu 9. Số proton, nơtron và electron trong ion
356
26
Fe
lần lượt là:
A.
26, 30, 29
B.
26, 30, 23
C.
30,26,23
D.
23, 30, 23
Câu 10.
Cho phản ứng: Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu
Trong phản ứng này 1 ion Cu
2+
đã
A. nhận 2 electron B. nhường 1 electron C. nhường 2 electron D. nhận 1
electron
Câu 11.
Hoà tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp hai kim loại Na, K trong H
2
O dư thấy tạo ra 2,24lít khí H
2
(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam hiđroxit, giá trị của m
là…………………………………..
Câu 12.
Nguyên tử X có tổng số hạt là 28, số nơtron bằng số proton cộng thêm 1, đặc điểm nào sau đây
không phải của X:
A. X có 7 e lớp ngoài cùng B. X có A=19 C. X có 2 lớp e D. X là kim loại
Câu 13.
Một ion M
3+
có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn
số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d
6
4s
1
. B. [Ar]3d
6
4s
2
. C. [Ar]3d
5
4s
1
. D. [Ar]3d
3
4s
2
.
Câu 14. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ phân cực của các hợp chất sau:(cho độ âm điện của O = 3.5;
S=2.5; H=2.1; Ca=1; Na=0.9)
Na
2
O, SO
2
, CaO,H
2
O ……………
<……………..<……………….<……………
Câu 15. Điền vào chỗ trống sau bằng những từ thích hợp:
………………………. là những chất mà nguyên tử của chúng có cùng số Z nhưng khác số A
Câu 16. Cho phản ứng: a Fe + b HNO
3

c Fe(NO
3
)
3
+ d NO + e H
2
O
Mã đề: 158
Đề kiểm tra hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra hóa - Người đăng: Thuy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa 9 10 99