Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa 1 tiết chương AminAminoaxitProteinPeptit và Đại cương Polime

Được đăng lên bởi Quốc Khánh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................
C©u 1: Cho polime sau:

CH3
C

CH2

n

COOH

Tên của monome tạo ra polime trên là:
A. axit acrylic.
B. metyl acrylat.
C. axit metacrylic.
D. metyl metacrylat.
C©u 2: Một chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C7H9N. Cho 16,05 gam X tác dụng
với dung dịch nước brom dư thì thu được 51,6 gam kết tủa trắng. Công thức cấu tạo của X là:
A. o-CH3–C6H4–NH2.
B. p-CH3–C6H4–NH2.
C. C6H5–CH2–NH2.
D. m-CH3–C6H4–NH2.
C©u 3: Cho các chất sau: NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH.
Dãy chất được xếp theo tính bazơ tăng dần là:
A. NH3, C6H5NH2, (CH3)2NH, CH3NH2.
B. NH3, C6H5NH2, CH3NH2, (CH3)2NH.
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH.
D. C6H5NH2, NH3, (CH3)2NH, CH3NH2.
C©u 4: Tên gọi nào của amin nào sau đây không đúng?
A. CH3- NH- CH3
đimetylamin.
B. CH3CH2CH2NH2
propan-1-amin
C. CH3CH(CH3)NH2 propyl amin
D. C6H5NH2
phenylamin
C©u 5: Hỗn hợp A gồm hai amino axit no, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp, phân tử của chúng đều chứa một
nhóm amino, một nhóm cacboxyl. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch HCl
2M , được dung dịch B . Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch B thì phải cần dùng 250 ml dung
dịch NaOH 2,8 M. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam hỗn hợp A rồi cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình
đựng dung dịch Ca(OH)2, thu được 29,5 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch tăng 38,3 gam. Cho
biết N trong amino axit khi cháy tạo N2. Công thức hai chất trong hỗn hợp A là:
A. H2NCH2COOH; H2NC2H4COOH.
B. H2NC2H4COOH; H2NC3H6COOH.
C. H2NC3H6COOH; H2NC4H8COOH.
D. H2NC4H8COOH; H2NC5H10COOH.
C©u 6: Chọn phát biểu đúng
A. Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa hai đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit
B. Oligopeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α- amino axit.
C. Tất cả các peptit đều cho phản ứng màu biure
D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu
C©u 7: Tơ lapsan thuộc loại:
A. tơ olon.
B. tơ vinylic.
C. tơ polieste.
D. tơ poliamit.
C©u 8: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ axetat; tơ capron; tơ enang. Những loại tơ
nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ tằm và tơ enang.
B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.
D. Tơ visco và tơ axetat.

Cl
,
as
C
,
600
c
C©u 9: Cho sơ đồ biến đổi sau: (A)   
  (B)   2
  C6H6Cl6.
(A) là chất nào trong số các chất cho dưới đây?
A. CH2=CH2
B. CH2=CH-CH3
C. CHCH
D. CHC-CH3
C©u 10: Cặp chất nào dưới đây ...
Hä tªn thÝ sinh:..............................................................SBD:..........................
C©u 1: Cho polime sau:
C CH
2
CH
3
COOH
n
Tên của monome tạo ra polime trên là:
A. axit acrylic. B. metyl acrylat. C. axit metacrylic. D. metyl metacrylat.
C©u 2: Một chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C
7
H
9
N. Cho 16,05 gam X tác dụng
với dung dịch nước brom dư thì thu được 51,6 gam kết tủa trắng. Công thức cấu tạo của X là:
A. o-CH
3
–C
6
H
4
–NH
2
. B. p-CH
3
–C
6
H
4
–NH
2
.
C. C
6
H
5
–CH
2
–NH
2
. D. m-CH
3
–C
6
H
4
–NH
2
.
C©u 3: Cho các chất sau: NH
3
, CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, (CH
3
)
2
NH.
Dãy chất được xếp theo tính bazơ tăng dần là:
A. NH
3
, C
6
H
5
NH
2
, (CH
3
)
2
NH, CH
3
NH
2
. B. NH
3
, C
6
H
5
NH
2
, CH
3
NH
2
,
(CH
3
)
2
NH.
C. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, CH
3
NH
2
, (CH
3
)
2
NH. D. C
6
H
5
NH
2
, NH
3
, (CH
3
)
2
NH, CH
3
NH
2
.
C©u 4: Tên gọi nào của amin nào sau đây không đúng?
A. CH
3
- NH- CH
3
đimetylamin. B. CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
propan-1-amin
C. CH
3
CH(CH
3
)NH
2
propyl amin D. C
6
H
5
NH
2
phenylamin
C©u 5: Hỗn hợp A gồm hai amino axit no, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp, phân tử của chúng đều chứa một
nhóm amino, một nhóm cacboxyl. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch HCl
2M , được dung dịch B . Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch B thì phải cần dùng 250 ml dung
dịch NaOH 2,8 M. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam hỗn hợp A rồi cho hấp thụ sản phẩm cháy vào bình
đựng dung dịch Ca(OH)
2
, thu được 29,5 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch tăng 38,3 gam. Cho
biết N trong amino axit khi cháy tạo N
2
. Công thức hai chất trong hỗn hợp A là:
A. H
2
NCH
2
COOH; H
2
NC
2
H
4
COOH. B. H
2
NC
2
H
4
COOH; H
2
NC
3
H
6
COOH.
C. H
2
NC
3
H
6
COOH; H
2
NC
4
H
8
COOH. D. H
2
NC
4
H
8
COOH; H
2
NC
5
H
10
COOH.
C©u 6: Chọn phát biểu đúng
A. Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa hai đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit
B. Oligopeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α- amino axit.
C. Tất cả các peptit đều cho phản ứng màu biure
D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu
C©u 7: Tơ lapsan thuộc loại:
A. tơ olon. B. tơ vinylic. C. tơ polieste. D. tơ poliamit.
C©u 8: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ axetat; tơ capron; tơ enang. Những loại tơ
nào thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.
C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat.
C©u 9: Cho sơ đồ biến đổi sau: (A)
cC
0
600,
(B)
asCl ,
2
C
6
H
6
Cl
6
.
(A) là chất nào trong số các chất cho dưới đây?
A. CH
2
=CH
2
B. CH
2
=CH-CH
3
C. CHCH D. CHC-CH
3
C©u 10: Cặp chất nào dưới đây đều là chất dẻo?
A. Đất bùn và polipropilen. B. Nhựa novolac và nilon-6,6.
C. Poliacrilonitrin và cao su buna. D. Poli(vinyl clorua) và nhựa rezol.
C©u 11: Chọn câu đúng:
A. Tripeptit là hợp chất trong mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.
B. Tripeptit là hợp chất có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc - amino axit giống nhau hoặc khác
nhau.
C. Amin là hợp chất có nhóm –NH
2
trong phân tử.
D. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức, trong phân tử vừa có nhóm amino vừa có nhóm cacboxyl.
Đề kiểm tra hóa 1 tiết chương AminAminoaxitProteinPeptit và Đại cương Polime - Trang 2
Đề kiểm tra hóa 1 tiết chương AminAminoaxitProteinPeptit và Đại cương Polime - Người đăng: Quốc Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa 1 tiết chương AminAminoaxitProteinPeptit và Đại cương Polime 9 10 254