Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra hoá 9

Được đăng lên bởi Jadoo Jadoo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 10 HÓA 9
NĂM HỌC 2014 – 2015

Nội dung/
mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

TL

TL

Tính chất hoá học
của oxit-KQ về sự
phân loại oxit
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
Một số oxit quan
trọng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
Tính chất hoá học
của axit
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

Tính chất hoá
học của axit
1
1
(10%)

Một số axit quan
trọng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
1
2
(20%)
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
1
0.5
(5%)
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
1
1
(10%)
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
1
0.5
(5%)

Vận dụng
Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TL

TL

1
2
(20%)

1
0.5
(5%)

2
2
(20%)
Nhận biết dung
dịch
1
2
(20%)

2
2.5
(20%)

Tính toán hoá
học, bài tập tổng
hợp

Vận dụng tính
toán làm BT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%

1
3
(30%)

Tổng

1
1
(10%)

4
4
(40%)

Cộng

1
2
(20%)

1
3
(30%)

1
3
(30%)
7
10
(100%)

BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 1 MÔN HÓA HỌC 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Trường: THCS AN NINH
Hä vµ tªn: ………………………………………………………….Líp: …………
§iÓm

Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn

ĐỀ SỐ 1:
Câu 1. (2đ)
Nêu tính chất hoá học của axit? ? Mỗi tính chất viết 1 phương trình phản
ứng minh họa (nếu có).
Câu 2. (3đ)
Hãy chọn những chất thích hợp điền vào dấu ... rồi hoàn thành các PTPƯ
(thêm điều kiện nếu có).
a) ............ + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + ...........
b) ........... + NaOH → Na2SO4 + ...........
c) ............ + H2SO4 → MgSO4 + ............
d) ........... + HCl → AlCl3
+ ............
e) ........... + H2SO4 → K2SO4 + ............
f) ............ + H2SO4 → CuSO4 + ........... + ..........
Câu 3. (2đ)
Có bốn lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong bốn dung dịch là: H 2SO4 loãng,
Ca(OH)2, CuCl2, K2SO4. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết dung dịch đựng
trong mỗi lọ (viết phương trình phản ứng nếu có).
Câu 4. ( 3đ)
Hoà tan 6.5 gam Zn bằng 100ml dung dịch HCl 3M.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính thể tích khí thoát ra (đktc).
c) Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng (coi thể tích của
dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể so với thể tích của dung
dịch HCl đã dùng).
-------------------------------Hết-------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9
CÂU
1.

2.

3.

4.

ĐỀ SỐ 1
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

- Nêu đủ 5 tính chất SGK
- Viết được 4 PTHH minh hoạ
a) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
b) SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
c) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
d) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
e) K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O
f) Cu + 2H2SO4(đ) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
- Đánh số từng lọ mất nhãn
- Lấy mỗi lọ...
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 10 HÓA 9
NĂM HỌC 2014 – 2015
Nội dung/
mức độ
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
CộngCấp độ thấp Cấp độ cao
TL TL TL TL
Tính chất hoá học
của oxit-KQ về sự
phân loại oxit
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
2
(20%)
1
2
(20%)
Một số oxit quan
trọng
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
0.5
(5%)
1
0.5
(5%)
Tính chất hoá học
của axit
Tính chất hoá
học của axit
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
1
(10%)
1
1
(10%)
2
2
(20%)
Một số axit quan
trọng
Rèn kĩ năng viết
PTHH dựa vào
tính chất
Nhận biết dung
dịch
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
0.5
(5%)
1
2
(20%)
2
2.5
(20%)
Tính toán hoá
học, bài tập tổng
hợp
Vận dụng tính
toán làm BT
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
1
3
(30%)
1
3
(30%)
Tổng
1
1
(10%)
4
4
(40%)
1
2
(20%)
1
3
(30%)
7
10
(100%)
đề kiểm tra hoá 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề kiểm tra hoá 9 - Người đăng: Jadoo Jadoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đề kiểm tra hoá 9 9 10 834