Ktl-icon-tai-lieu

ĐỂ KIỂM TRA HÓA 9

Được đăng lên bởi nguyenduykinh07
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRÖÔØNG THCS TRẦN PHÚ
MOÂN : HOÙA HOÏC 9. NAÊM HOÏC 2013-2014
Thôøi gian : 45 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà)
Đề chính thức
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Hãy chọn câu đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái A, B…trong các câu sau:
C©u 1. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau , sản phẩm có chất khí ?
A H2SO4 loãng và Fe
B H2SO4 và BaCl2
C H2SO4 và BaO
D H2SO4 và NaOH
C©u 2. Chất nào sau đây khi cho vào nước làm quỳ tím hoá xanh?
A. CuSO4 ;
B. Ca(OH)2
;
C. Zn(OH)2
; D. FeCl3
C©u 3. Sau thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí HCl, SO2 trong giờ thực hành,
cần phải khử khí độc này bằng chất nào sau đây để không làm ô nhiễm môi trường?
A Nước
B dd muối ăn
C dd axit clohiđric
D Nước vôi
C©u 4. D·y kim lo¹i nµo kh«ng cã ph¶n øng víi dung dÞch muèi CuSO4?
A. Fe; Zn; Na
B. Ba; Mg; Zn
C. Cu; Ag; Au.
D. Fe; Al; Pb
C©u 5. Tính chất hóa học của nhôm khác với sắt là:
A. Tác dụng với oxit axit ; B. Tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng
C. Tác dụng với nước
; D. Tác dụng với dung dịch kiềm .
C©u 6 . Khí SO2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. BaSO4 ; NaOH; Cu(OH)2
B. NaOH ; KCl ; Zn(OH)2
C. Na2O ; Ca(OH)2; H2O
C. Ca(OH)2 ; BaCl2 ; Zn(OH)2
C©u 7. Cho dây sắt vào lọ đựng khí clo, hiện tượng của phản ứng là :
A.Bọt khí xuất hiện, kim loại sắt tan dần tạo dung dịch không màu .
B.Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ.
C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu trắng .
D.Không có hiện tượng gì.
C©u 8 . Na2O phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. CO2; SO2 ; SO3; CO
B. CO2; SO3: H2O; HCl
C. CO2 ; NO ; H2SO4; HCl
D. SO2; H2O; CuO; NO
II/ TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1:(1 điểm). Viết các phương trình hoá học để thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau :
(1)
(2)
MnO 2 
Cl 2 
NaClO

Câu 2 (2 điểm) Cho 0,02 mol một loại muối clorua của kim loại R hóa trị III tác dụng với
NaOH dư thu được 2,14 gam kết tủa. Xác định công thức muối ban đầu
Câu 3:(2 điểm) Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn : NaOH; AgNO3;
H2SO4; K2CO3 bằng phương pháp hóa học.
.
Câu 4:(3 điểm). Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch
Ba(OH)2.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
c. Tính nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 dùng cho phản ứng trên.
d. Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30% . Tính a sau khi phản ứng hoàn
toàn.
Cho biết (Na = 23, C = 12, O = 16, Ba = 137, H = 1, Cl = 35,5)

...
ÑEÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRÖÔØNG THCS TR ẦN PHÚ MOÂN : HOÙA HOÏC 9. NAÊM HOÏC 2013-2014
Thôøi gian : 45 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Hãy chọn câu đúng nhất và khoanh tròn vào chữ cái A, B…trong các câu sau:
C©u 1. Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau , sản phẩm có chất khí ?
A H
2
SO
4
loãng và Fe B H
2
SO
4
và BaCl
2
C H
2
SO
4
và BaO D H
2
SO
4
và NaOH
C©u 2. Chất nào sau đây khi cho vào nước làm quỳ tím hoá xanh?
A. CuSO
4
; B. Ca(OH)
2
; C. Zn(OH)
2
; D. FeCl
3
C©u 3. Sau thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí HCl, SO
2
trong giờ thực hành,
cần phải khử khí độc này bằng chất nào sau đây để không làm ô nhiễm môi trường?
A Nước B dd muối ăn C dd axit clohiđric D Nước vôi
C©u 4. D·y kim lo¹i nµo kh«ng cã ph¶n øng víi dung dÞch muèi CuSO
4
?
A. Fe; Zn; Na B. Ba; Mg; Zn
C. Cu; Ag; Au. D. Fe; Al; Pb
C©u 5. Tính chất hóa học của nhôm khác với sắt là:
A. Tác dụng với oxit axit
; B. Tác dụng với axit H
2
SO
4
đặc nóng
C.
Tác dụng với nước
; D. Tác dụng với dung dịch kiềm
.
C©u 6 . Khí SO
2
phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. BaSO
4
; NaOH; Cu(OH)
2
B. NaOH ; KCl ; Zn(OH)
2
C. Na
2
O ; Ca(OH)
2
; H
2
O C. Ca(OH)
2
; BaCl
2
; Zn(OH)
2
C©u 7. Cho dây sắt vào lọ đựng khí clo, hiện tượng của phản ứng là :
A.Bọt khí xuất hiện, kim loại sắt tan dần tạo dung dịch không màu .
B.Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ.
C. Sắt cháy sáng tạo thành khói màu trắng .
D.Không có hiện tượng gì.
C©u 8 . Na
2
O phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?
A. CO
2
; SO
2
; SO
3
; CO B. CO
2
; SO
3
: H
2
O; HCl
C. CO
2
; NO ; H
2
SO
4
; HCl D. SO
2
; H
2
O; CuO; NO
II/ TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1:(1 điểm). Viết các phương trình hoá học để thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau :
NaClOClMnO
(2)
2
(1)
2
Câu 2 (2 điểm) Cho 0,02 mol một loại muối clorua của kim loại R hóa trị III tác dụng với
NaOH dư thu được 2,14 gam kết tủa. Xác định công thức muối ban đầu
Câu 3:(2 điểm) Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn : NaOH; AgNO
3
;
H
2
SO
4
; K
2
CO
3
bằng phương pháp hóa học. .
Câu 4:(3 điểm). Cho 100ml dung dịch Na
2
CO
3
1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch
Ba(OH)
2
.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
c. Tính nồng độ % của dung dịch Ba(OH)
2
dùng cho phản ứng trên.
d. Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30% . Tính a sau khi phản ứng hoàn
toàn.
Cho biết (Na = 23, C = 12, O = 16, Ba = 137, H = 1, Cl = 35,5)
Đề chính thức
ĐỂ KIỂM TRA HÓA 9 - Người đăng: nguyenduykinh07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỂ KIỂM TRA HÓA 9 9 10 329