Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ Kiểm Tra hóa học

Được đăng lên bởi trancaoductinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ: 001

Họ, tên học sinh:....................................... Lớp: 11C 1 Kiểm tra: 1 tiết

Điểm:

(Chọn câu trả lời đúng nhất và đánh chéo vào ô trả lời)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Để trung hoà 200 ml dung dịch H2SO4 2M người ta cần dùng V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị V là:
A. 200.
B. 400.
C. 800.
D. 600.
Câu 2: Cho các dung dịch A(Na2CO3); B(KCl); C(CH3COONa); D(NH4Cl); E(NaHSO4)
A. Các dung dịch A, C có pH > 7; dung dịch D, E có pH < 7;
B. Các dung dịch A, C, E có pH > 7;
C. Các dung dịch A, B, C đều có pH = 7;
D. Các dung dịch C, D, E có pH < 7;
Câu 3: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN3 và Al3N.
B. Li3N và AlN.
C. Li2N3 và Al2N3.
D. Li3N2 và Al3N2.
Câu 4: Cần thêm bao nhiêu lần thể tích nước (V 2) so với thể tích ban đầu (V 1) để pha loãng dung dịch có pH = 3, thành
dung dịch có pH = 4.
A. V1 = V2/3; B. V1 = V2;
C. V2 = 9V1; D. V1 = 3V2.
Câu 5: Al3+ + 3 OH- = Al(OH)3 . Phöông trình phaân töû naøo sau ñaây laø cuûa phöông trình ion ruùt goïn treân.
A. 2Al(NO3)3 + 3Zn(OH)2  3Zn(NO3)2 + 2Al(OH)3
B. AlCl3 + 3 AgNO3  3 AgCl + Al(NO3)3
C. Al2(SO4)3 + 3 Ba(OH)2  3 BaSO4 + 2 Al(OH)3
D. AlCl3 + 3 KOH  3 KCl + Al(OH)3
Câu 6: Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl 3 1M thu được 7,8g kết tủa keo. Nồng độ mol
của dung dịch KOH là:
A. 1,5 mol/l.
B. 1,5 mol/l và 3,5 mol/l.
C. 2 mol/l và 3 mol/l.
D. 3,5 mol/l.
2+
+
Câu 7: Một dung dịch có chứa Ca (0,2 mol), NO3 (0,2 mol), Na (0,2 mol), Cl (0,4 mol). Cô cạn dung dịch này thu được
muối khan có khối lượng là:
A. 392 (g).
B. 32,9 (g);
C. 39,2 (g);
D. 34,8 (g);
Câu 8: Tính nồng độ mol/l của ion CH3COO trong dung dịch CH3COOH 1,2M, biết độ điện ly α của axit là 1,4%.
A. 0,014M;
B. 0,012M;
C. 0,14M.
D. 0,0168M;
Câu 9: Cho caùc chaát sau : Al(NO3)3 , NaOH , H2S, H2SO4 ,Bi(OH)3 , coù maáy chaát laø chaát ñieän li yeáu ?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 10: Sục V lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 14, tạo thành 3,94 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A. 0,448 lít và 1,792 lít; B. 1,792 lít và 0,763 lít ; C. 0,448 lít và 0,763 lít; D. 0,448 lít và 1,927 lít
Câu 11: Cho các dung dịch muối sau: NH4NO3 (1), NaCl (2), Al(NO3)3 (3) , K2SO4 (4), Na2CO3 (5). Kết luận nào
đúng ?
A. Dung dịch 2,4 có pH = 7
C. Dung dịch 4,5 có pH = 7

B. Dung dịch 1,2,3 có pH > 7
D. Dung dịch 1,5 có pH < 7

Câu 12: Caùc taäp hôp ion naøo sau ñaây coù theå toàn taïi ñoàng thôøi trong moät dung dòch
A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3B. Fe3+, K+, NH4+, OH-, NO3C. Ba2+, Mg2+, Cl-, SO42-, NO3D. Na+, Ca2+, Cu2+, ...
ĐỀ: 001 Họ, tên học sinh:....................................... Lớp: 11C
1
Kiểm tra: 1 tiết Điểm:
(Chọn câu trả lời đúng nhất và đánh chéo vào ô trả lời)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Để trung hoà 200 ml dung dịch H
2
SO
4
2M người ta cần dùng V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị V là:
A. 200. B. 400. C. 800. D. 600.
Câu 2: Cho các dung dịch A(Na
2
CO
3
); B(KCl); C(CH
3
COONa); D(NH
4
Cl); E(NaHSO
4
)
A. Các dung dịch A, C có pH > 7; dung dịch D, E có pH < 7; B. Các dung dịch A, C, E có pH > 7;
C. Các dung dịch A, B, C đều có pH = 7; D. Các dung dịch C, D, E có pH < 7;
Câu 3: Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:
A. LiN
3
và Al
3
N. B. Li
3
N và AlN. C. Li
2
N
3
và Al
2
N
3
. D. Li
3
N
2
và Al
3
N
2
.
Câu 4: Cần thêm bao nhiêu lần thể tích nước (V
2
) so với thể tích ban đầu (V
1
) để pha loãng dung dịch có pH = 3, thành
dung dịch có pH = 4. A. V
1
= V
2
/3; B. V
1
= V
2
; C. V
2
= 9V
1
; D. V
1
= 3V
2
.
Câu 5: Al
3+
+ 3 OH
-
= Al(OH)
3
. Phöông trình phaân töû naøo sau ñaây laø cuûa phöông trình ion ruùt goïn treân.
A. 2Al(NO
3
)
3
+ 3Zn(OH)
2
3Zn(NO
3
)
2
+ 2Al(OH)
3
B. AlCl
3
+ 3 AgNO
3
3 AgCl + Al(NO
3
)
3
C. Al
2
(SO
4
)
3
+ 3 Ba(OH)
2
3 BaSO
4
+ 2 Al(OH)
3
D. AlCl
3
+ 3 KOH 3 KCl + Al(OH)
3
Câu 6: Cho 200 ml dung dịch KOH vào 200 ml dung dịch AlCl
3
1M thu được 7,8g kết tủa keo. Nồng độ mol
của dung dịch KOH là:
A. 1,5 mol/l. B. 1,5 mol/l và 3,5 mol/l. C. 2 mol/l và 3 mol/l. D. 3,5 mol/l.
Câu 7: Một dung dịch có chứa Ca
2+
(0,2 mol), NO
3
-
(0,2 mol), Na
+
(0,2 mol), Cl
-
(0,4 mol). Cô cạn dung dịch này thu được
muối khan có khối lượng là: A. 392 (g). B. 32,9 (g); C. 39,2 (g); D. 34,8 (g);
Câu 8: Tính nồng độ mol/l của ion CH
3
COO
-
trong dung dịch CH
3
COOH 1,2M, biết độ điện ly α của axit là 1,4%.
A. 0,014M; B. 0,012M; C. 0,14M. D. 0,0168M;
Câu 9: Cho caùc chaát sau : Al(NO
3
)
3
, NaOH , H
2
S, H
2
SO
4
,Bi(OH)
3
, coù maáy chaát laø chaát ñieän li yeáu ?
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 10: Sục V lít CO
2
(đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)
2
có pH = 14, tạo thành 3,94 gam kết tủa. Giá trị của V là:
A. 0,448 lít và 1,792 lít; B. 1,792 lít và 0,763 lít ; C. 0,448 lít và 0,763 lít; D. 0,448 lít và 1,927 lít
Câu 11: Cho các dung dịch muối sau: NH4NO3 (1), NaCl (2), Al(NO3)3 (3) , K2SO4 (4), Na2CO3 (5). Kết luận nào
đúng ?
A. Dung dịch 2,4 có pH = 7 B. Dung dịch 1,2,3 có pH > 7
C. Dung dịch 4,5 có pH = 7 D. Dung dịch 1,5 có pH < 7
Câu 12: Caùc taäp hôp ion naøo sau ñaây coù theå toàn taïi ñoàng thôøi trong moät dung dòch
A. Cu
2+
, Cl
-
, Na
+
, OH
-
, NO
3
-
B. Fe
3+
, K
+
, NH
4
+
, OH
-
, NO
3
-
C. Ba
2+
, Mg
2+
, Cl
-
, SO
4
2-
, NO
3
-
D. Na
+
, Ca
2+
, Cu
2+
, Cl
-
, NO
3
-
Bµi 1. Mét dd cã [OH
-
] = 1,5.10
-10
M. dung dÞch nµy cã m«i trêng.
A. Axit B. trung tÝnh C. baz¬ D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc.
Bµi 2. Cho dd HCl cã pH = 2. Nång ®é [H
+
] lµ
A. 10
2
M B. 0.02 M C. 0.01 M D. 2.10
-2
M.
Bµi 3. Chän c©u sai:
A. dd muèi CH
3
COOK cã pH > 7 B. dd muèi NaHCO
3
cã pH < 7
B. dd muèi NH
4
Cl cã pH < 7 D. dd muèi Na
2
SO
4
cã pH = 7
Bµi 4.Trén lÉn 2 dd cã thÓ tÝch b»ng nhau HCl =0.5 M vµ Ba(OH)
2
= 0.2 M . pOH cña dd thu ®îc lµ:
A. 9 B. 12.5 C. 2 D. 13
Bµi 5. Cho dd NaOH cã pH = 12 (ddX) cÇn pha lo·ng dd X bao nhiªu lÇn ®Ó thu ®îc dd NaOH cã pH = 11:
A. 10 lÇn B. 5 lÇn C. 15 lÇn D. 20 lÇn
Bµi 6. Ph¶n øng nµo sau ®©y t¹o ra m«i trêng axit( theo ®óng tû lÖ sè mol chÊt tham gia ph¶n øng)
A. HCl + NaOH B. HCl + Al(OH)
3
C. H
2
CO
3
+ NaOH D. CH
3
COOH + NaOH
Bµi 7.Cho 0,001 mol NH
4
Cl vào 100 ml dung dịch NaOH pH = 12 đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào
một ít phenol phtalein, dung dịch thu được có màu
A. xanh B. hng C. trng D. không màu
Bµi 8. cho a mol CO
2
hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch chøa 2a nmol NaOH thu ®îc dung dÞch cã pH b»ng:
A. pH <7 B. pH > 7 C. pH =7 D. kh«ng x¸c ®Þnh ®îc
Bµi 9. CÇn ph¶i pha chÕ theo tØ lÖ nµo vÒ khèi lîng gi÷a 2 dung dÞch KNO
3
cã nång ®é % t¬ng øng lµ 45% vµ
15% ®Ó ®îc mét dung dÞch KNO
3
cã nång ®é 20%. A. 2/3 B. 2/5 C. 1/5 D. 3/5
Bµi 10. Lµm bay h¬i 500ml dung dÞch HNO
3
20% (D = 1,2g/ml) ®Ó chØ cßn 300 g dung dÞch. Nång ®é phÇn
tr¨m cña dung dÞch nµy lµ : A. 30% B. 40% C. 35% D. 38%
Bµi 11. TÝnh sè ml H
2
O cÇn thªm vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 1M ®Ó thu ®îc dung dÞch míi cã nång ®é 0,1M.
1
ĐỀ Kiểm Tra hóa học - Trang 2
ĐỀ Kiểm Tra hóa học - Người đăng: trancaoductinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ Kiểm Tra hóa học 9 10 137