Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013- 2014 Môn thi: TOÁN; Khối 12

Được đăng lên bởi Van Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT AN NHƠN 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013- 2014
Môn thi: TOÁN; Khối 12

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm):
Câu 1 (3,5 điểm). Cho hàm số y  x 3  3mx 2  (m  1) x  1

(1).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1), khi m = 1.
2) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ x = 1. Tìm m để d đi qua điểm M(1;2).
Câu 2 (2,5 điểm).
2
1) Giải phương trình: log 2 x  log 1 2 x  7 0
2


2

2) Tính tích phân: I  sin x 1  cos x dx

0





3) Cho x, y 0 và x 2  y 2 2 . Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P  x 3  2 y y 3  2 x



Câu 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc
hợp bởi SC và mặt phẳng (SAD) bằng 300. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm):Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4.a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;2;-1) và ( P ) : x  y  z  3 0
1) Viết phương trình mp(Q) đi qua A và song song với (P).
2) Viết phương trình đường thẳng  đi qua A song song với (P) và cắt đường thẳng d :

x 3 y 3 z


1
3
2

Câu 5.a (1,0 điểm). Tìm môđun số phức z thõa: z  2 z 9  4i
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho I(1;2;2) và đường thẳng d :

x y 1 z  1


.
1
1
1

1) Viết phương trình đường thẳng  đi qua I và song song với d.
2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và tiếp xúc với mặt cầu (S) tâm I, bán kính bằng
1  19i
 10i
Câu 5.b (1,0 điểm). Tìm căn bậc hai của số phức z 
1 i
-----------Hết-----------

TRƯỜNG THPT AN NHƠN 1

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

2.

Câu
1
(3,5điểm)

Đáp án
1.(2,5 điểm).
Khi m = 1 hàm số trở thành: y  x 3  3 x 2  1

Điểm
0,50

+ Tập xác định D  R
+ Sự biến thiên: -Chiều biến thiên:

 x 0
y '   3 x 2  6 x ; y ' 0  
 x 2

0,50

Hàm số đồng biến trên (0;2); Hàm số nghịch biến trên:   ;0  và  2;
- Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x 2 và y CĐ 3 ,Hàm số đạt cực tiểu tại x 0 và y CT  1

0,25

y 
- Giới hạn: xlim
 

0,25
+ Đồ thị: 0,50

-

Bảng biến thiên: 0,50
x

-

0
-

y'
y

2

0

+

0

+

3

1,0

0

+

3
-1

-1

2

-

b.(1,0 điểm).

2
(2,5điểm)

Ta có y '  3 x 2  6mx  m  1  y ' (1) 7 m  4 và y (1) 4m  3

0,50

Do đó, d : y (7 m  4) x  3m  1
5
d đi qua M(1;2)  m 
4
1)(1,0 điểm)

0,25
0,25

2
2
Ta có: log ...
TRƯỜNG THPT AN NHƠN 1 Đ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013- 2014
Môn thi: TOÁN; Khối 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm):
Câu 1 (3,5 điểm). Cho hàm số
).1(1)1(3
23
xmmxxy
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1), khi m = 1.
2) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ x = 1. Tìm m để d đi qua điểm M(1;2).
Câu 2 (2,5 điểm).
1) Giải phương trình:
072loglog
2
1
2
2
xx
2) Tính tích phân:
2
0
cos1sin
dxxxI
3) Cho
20,
22
yxyx
. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

xyyxP 22
33
Câu 3 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc
hợp bởi SC và mặt phẳng (SAD) bằng 30
0
. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm):Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần( phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 4.a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1;2;-1)
03:)( zyxP
1) Viết phương trình mp(Q) đi qua A và song song với (P).
2) Viết phương trình đường thẳng
đi qua A song song với (P) và cắt đường thẳng
23
3
1
3
:
zyx
d
Câu 5.a (1,0 điểm). Tìm môđun số phức z thõa:
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho I(1;2;2) và đường thẳng
1
1
1
1
1
:
zyx
d
.
1) Viết phương trình đường thẳng
đi qua I và song song với d.
2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và tiếp xúc với mặt cầu (S) tâm I, bán kính bằng
2
.
Câu 5.b (1,0 điểm). Tìm căn bậc hai của số phức
i
i
i
z 10
1
191
-----------Hết-----------
TRƯỜNG THPT AN NHƠN 1 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013- 2014 Môn thi: TOÁN; Khối 12 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013- 2014 Môn thi: TOÁN; Khối 12 - Người đăng: Van Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2013- 2014 Môn thi: TOÁN; Khối 12 9 10 264