Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 (2014- 2015)

Được đăng lên bởi duyenvu200882
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2014 – 2015
I. Phần trắc nghiệm khách quan. Khoanh tròn () vào chữ cái trước đáp án đúng nhất; nếu bỏ đáp án
đã chọn thì gạch chéo vào chữ cái đã khoanh tròn(); nếu chọn lại đáp án đã bỏ thì tô đen vòng tròn đã gạch
chéo().
1. Căn bậc hai của 36 bằng
a. 6

b. – 6

16x - 9x = 5

2. Nếu

b. 25

3. Rút gọn
a.

4- 7

d. 6 và – 6

thì x bằng bao nhiêu?

25

a.

6

c.

c. ± 25

d. 10

2

ta được kết quả như thế nào?

4- 7

7 4

b.

 4 7

c.

 4 7

d.

4. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Nếu AB = 3; AC = 4; BC = 5 thì AH bằng
a. 24

b. 0,24

c. 2,4

d. 0,024

5. Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6; AC = 8; BC = 10, ta có tanB bằng

a.

4
3

6. Cho

b.

α = 300 ; β = 600

a. cosα = sinβ

3
4

c.

3
5

d.

5
3

, kết quả nào sau đây là sai?
b. cotβ = tanα

c. sinα – cosβ = 0

d. sinα = tanβ

7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy đồ thị của hai hàm số y = 2x + 2và y = 2x + 9 là hai đường thẳng
a. cắt nhau

b. trùng nhau

c. song song

d. vuông góc

8. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?
a. y = 2x

b. y = - 3x + 5

c. y = 5x – 2

d. y = 3 + 5x

9. Đường thẳng y = 2x – 7 tạo với trục Ox một góc có số đo (làm tròn đến phút) bằng bao nhiêu?
a. 63027’

b. 63036’

c. 63046’

d. 63026’

10. Phát biểu nào sau đây là đúng?
a. Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
b. Đường tròn có hai trục đối xứng.
c. Trong hai đường tròn, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.
d. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy.
11. Cho (O; 5cm), (O’, 3cm) và OO’= 2cm. Hai đường tròn đã cho có vị trí tương đối như thế nào?
a. Tiếp xúc ngoài

b. Tiếp xúc trong

c. Cắt nhau

d. (O) đựng (O’)

12. Cho ΔABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC có độ dài bằng
a. 1,5

b. 2

II. Phần trắc nghiệm tự luận.
Bài 1. 1. Thực hiện các phép tính:

c. 2,5

d. 4

a)

5 8  3 32  3 50

2. Giải phương trình

b)

4
4

5 3
5 3

52 6  3
c)



3 2



3

2x  5  3  x

Bài 2. Cho hai đường thẳng: y = - x + 3 (d) và y = 2x + 4 (d’)
1) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một hệ trục tọa độ;
2) Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng trên, tìm tọa độ của điểm A (bằng phép tính).
Bài 3. Cho (O) có đường kính AB = 2R. Vẽ dây CD vuông góc với OA tại trung điểm H của OA.
1) Chứng minh ΔABC là tam giác vuông;
2) Chứng minh tứ giác ACOD là hình thoi;
3) Tiếp tuyến với (O) tại C cắt OA kéo dài tại điểm M. Chứng minh MD là tiếp tuyến của (O). Tính MD
theo R.
ĐÁP ÁN Đ...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM HỌC 2014 – 2015
I. Phần trắc nghiệm khách quan. Khoanh tròn () vào chữ cái trước đáp án đúng nhất; nếu bỏ đáp án
đã chọn thì gạch chéo vào ch cái đã khoanh tròn(); nếu chọn lại đáp án đã bỏ thì đen vòng tròn đã gạch
chéo().
1. Căn bậc hai của 36 bằng
a. 6 b. – 6 c.
6
d. 6 và – 6
2. Nếu
16x - 9x = 5
thì x bằng bao nhiêu?
a.
25
b. 25 c. ± 25 d. 10
3. Rút gọn
2
4 - 7
ta được kết quả như thế nào?
a.
4- 7
b.
7 4
c.
4 7
d.
4 7
4. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Nếu AB = 3; AC = 4; BC = 5 thì AH bằng
a. 24 b. 0,24 c. 2,4 d. 0,024
5. Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6; AC = 8; BC = 10, ta có tanB bằng
a.
b.
c.
5
3
d.
3
5
6. Cho
0 0
α = 30 ; β = 6 0
, kết quả nào sau đây là sai?
a. cosα = sinβ b. cotβ = tanα c. sinα – cosβ = 0 d. sinα = tanβ
7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy đồ thị của hai hàm số y = 2x + 2và y = 2x + 9 là hai đường thẳng
a. cắt nhau b. trùng nhau c. song song d. vuông góc
8. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R?
a. y = 2x b. y = - 3x + 5 c. y = 5x – 2 d. y = 3 + 5x
9. Đường thẳng y = 2x – 7 tạo với trục Ox một góc có số đo (làm tròn đến phút) bằng bao nhiêu?
a. 63
0
27’ b. 63
0
36’ c. 63
0
46’ d. 63
0
26’
10. Phát biểu nào sau đây là đúng?
a. Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
b. Đường tròn có hai trục đối xứng.
c. Trong hai đường tròn, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.
d. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy.
11. Cho (O; 5cm), (O’, 3cm) và OO’= 2cm. Hai đường tròn đã cho có vị trí tương đối như thế nào?
a. Tiếp xúc ngoài b. Tiếp xúc trong c. Cắt nhau d. (O) đựng (O’)
12. Cho ΔABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5. Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC có độ dài bằng
a. 1,5 b. 2 c. 2,5 d. 4
II. Phần trắc nghiệm tự luận.
Bài 1. 1. Thực hiện các phép tính:
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 (2014- 2015) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 (2014- 2015) - Người đăng: duyenvu200882
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 (2014- 2015) 9 10 810