Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra lí 6

Được đăng lên bởi phucmap84
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Phong Hòa
TỔ TOÁN – LÍ – TIN - CN

Nội Dung
Ròng rọc
2đ = 10%
Sự nở vì nhiệt của
các chất
6đ = 60%
Nhiệt kế - Nhiệt giai
2đ = 20%
TC: 10đ = 100%

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II.
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lí 6
CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Thông hiểu
Vận dụng 1
TL
TL

Nhận biết
TL

Vận dụng 2
TL

Nêu được tên các .tác dụng của từng
loại ròng rọc
loại
1đ = 50%
1đ = 50%

Nêu được sự nở
vì nhiệt của các
chất

Giải thích được
một số ứng dụng
của sự nở vì nhiệt
của các chất
2đ = 33,3%
1đ = 16,7%
Nêu được cấu
Biết được hoạt
tạo
động của nhiệt kế
1đ = 50%
1đ = 50%
4đ = 40%
3đ = 30%

Giải được bài tập
về sự nở vì nhiệt
của chất rắn . Câu
a, c
2đ = 33,3%

Giải được bài tập về
sự nở vì nhiệt của
chất rắn . Câu b

2đ = 20%

1đ = 10%

1đ = 16,7%

ư

Trường THCS Phong Hòa
TỔ TOÁN – LÍ – TIN - CN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lí 6
Thời gian: 45 phút

Đề bài:
Câu 1: (2 điểm)
Nêu tên các loại ròng rọc? Cho biết tác dụng của từng loại ròng rọc?
Câu 2: (2 điểm)
Chất rắn nở vì nhiệt như thế nào? Chất lỏng nở vì nhiệt như thế nào? Chất khí nở vì nhiệt như thế
nào?

Câu 3: (2điểm)
Trình bày cấu tạo và hoạt động cuả nhiệt kế?
Câu 4: (3điểm)
Ở 00C một thanh ray bằng sắt có chiều dài là 15m . Nếu nhiệt độ tăng lên 30 0C thì chiều dài của
thanh ray là bao nhiêu ? Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1 0C thì chiều dài của thanh ray bằng sắt
tăng thêm 0,00018m.
a) Tính chiều dài của thanh ray ở nhiệt độ 10C
b) Tính chiều dài tăng thêm cua thanh ray khi nhiệt độ tăng thêm 300C
c) Tính chiều dài của thanh ray ở nhiệt độ 300C .
Câu 5: (1đ).
1) (Dành cho lớp thường) :
Giải thích tại sao khi đun nước ta không nên đổ nước đầy ấm?
2)(Dành cho lớp chọn) :
Giải thích tại sao khi nhúng nhiệt kế vào cốc nước nóng thì mực thủy ngân trong ống nhiệt kế
lúc đầu hạ xuống một ít rồi sau đó mới dâng lên cao?
DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

GVBM

Nguyễn Duy Thành

Trường THCS Phong Hòa
TỔ TOÁN – LÍ – TIN - CN

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II.
NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lí 6

Câu 1: (2đ)
Có hai loại ròng rọc : - ròng rọc cố định
- ròng rọc động (1đ)
+ Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

+ Ròng rọc động có tác dụng giúp lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật.
Câu 2 : (2đ)
 Chất rắn nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi . Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
 Chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi . các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác
nhau.
 Chất khí nở ra khi nóng lên co ...
Trường THCS Phong Hòa MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II.
TỔ TOÁN – LÍ – TIN - CN NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Vật lí 6
Nội Dung
CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1 Vận dụng 2
TL TL TL
TL
Ròng rọc
Nêu được tên các
loại ròng rọc
.tác dụng của từng
loại
2đ = 10%
1đ = 50% 1đ = 50%
Sự nở vì nhiệt của
các chất
Nêu được sự nở
vì nhiệt của các
chất
Giải thích được
một số ứng dụng
của sự nở vì nhiệt
của các chất
Giải được bài tập
về sự nở vì nhiệt
của chất rắn . Câu
a, c
Giải được bài tập về
sự nở vì nhiệt của
chất rắn . Câu b
6đ = 60% 2đ = 33,3% 1đ = 16,7% = 33,3% 1đ = 16,7%
Nhiệt kế - Nhiệt giai Nêu được cấu
tạo
Biết được hoạt
động của nhiệt kế
2đ = 20% 1đ = 50% 1đ = 50%
TC: 10đ = 100% 4đ = 40% 3đ = 30% 2đ = 20% 1đ = 10%
ư
Trường THCS Phong Hòa ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2013 - 2014
TỔ TOÁN – LÍ – TIN - CN Môn: Vật lí 6
Thời gian: 45 phút
Đề bài:
Câu 1: (2 điểm)
Nêu tên các loại ròng rọc? Cho biết tác dụng của từng loại ròng rọc?
Câu 2: (2 điểm)
Chất rắn n nhiệt như thếo? Chất lỏng nở nhiệt như thế o? Chất khí nở nhiệt như thế
nào?
đề kiểm tra lí 6 - Trang 2
đề kiểm tra lí 6 - Người đăng: phucmap84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề kiểm tra lí 6 9 10 870