Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Địa lớp 6

Được đăng lên bởi phamtuandat12
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 8: KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN ĐỊA LÝ 6
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013-2014
I. Mục tiêu:
- Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh phương pháp dạy và học.
- Đánh giá kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu, và vận dụng của học sinh
sau khi học các nội dung: Vị trí, hình dạng kích thước của Trái Đất, Tỉ lệ bản đồ, Phương
hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí, Kí hiệu bản đồ.
II. Hình thức kiểm tra:
Kết hợp: Trắc nghiệm và tự luận
III. Ma trận đề:
Chủ đề

Nhận biết
TN

Vị trí, hình
dạng kích
thước của
Trái Đất

20 %TSĐ
= 2 Điểm
Tỉ lệ bản
đồ

30 %TSĐ
= 3 Điểm
Phương
hướng trên
bản đồ.
Kinh độ, vĩ
độ, toạ độ
địa lí.
40%TSĐ
= 4 Điểm
Kí hiệu
bản đồ
10%TSĐ
= 1 Điểm
TS Đ: 10
TS câu:
Tỉ lệ %:

TL

Thông hiểu
TN

- Biết vị trí
của Trái
Đất trong
hệ Mặt
Trời, hình
dạng của
Trái Đất.
50%-1điểm
2 câu

TL
Trình bày
được khái
niệm kT, VT

50% - 1 điểm
1 câu
Hiểu tỉ lệ
bản đồ

33% = 1đ
1 câu
Xác định
được
phương
hướng bản
đồ
25%- 1đ
1 câu
Biết các
loại kí hiệu
bản đồ
100%- 1 đ
2 câu
2 điểm
3 câu
20%

Vận dụng cấp độ
thấp
T
TL
N

2 điểm
2câu
20%

Dựa vào tỉ lệ
bản đồ tính
khoảng cách
trên thực tế và
ngược lại
67% = 2 điểm
1 câu
Hiểu toạ độ
địa lí của một
điểm trên bản
đồ.
75%- 3 điểm
1 câu

4 điểm
2 câu
40%

2 điểm
1 câu
20%

VD cấp
độ cao
TN TL

TRƯỜNG THCS THÁI PHIÊN
LỚP : 6/
HỌ VÀ TÊN :
ĐIỂM

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
Năm học 2013-2014
MÔN : ĐỊA LÝ 6
LỜI PHÊ

Phần I: Trắc nghiệm (3đ)
1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng nhất:
Câu 1 (0,5đ): Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy:
a. Thứ 1
b. Thứ 2
c. Thứ 3
d. Thứ 4
Câu 2 (0,5đ): Trái đất có dạng hình gì:
a. Hình bầu dục.
b. Hình cầu
c. Hình tròn.
d. Hình vuông.
Câu 3 (0,5đ): Kí hiệu bản đồ gồm các loại:
a. Điểm, đường, diện tích
b . Điểm,đường
c. Điểm, đường, hình học
d. Điểm, đường, diện tích, hình học
2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (0,5đ): Kí hiệu bản đồ dùng để biểu hiện vị trí, đặc
điểm của các …............................…........................................ được đưa lên bản đồ.
3. Ghi các hướng còn lại trên hình 1 (1đ): :
B
TB

Đ

TN
Hình 1
Phần II: Tự luận (7đ)
Câu 1 ( 1 điểm): Thế nào là đường Kinh tuyến? Đường vĩ tuyến?
Câu 2 ( 3 điểm): Kinh độ là gì? Vĩ độ là gì?
Áp dụng: Hãy xác định và ghi toạ độ địa lí của các điểm A và B trong hình 2:
20o 10o 0o 10o

20o
A x 20o
10o
0o

B
10o

x
Hình 2

Câu 3 (3 điểm): Tỉ lệ bản đồ là gì?
Áp dụng:
a) Một bản đồ có tỉ lệ: 1: 200 000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km
trên thực địa?
b) Một đoạn đườn...
Tiết 8: KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN ĐỊA LÝ 6
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013-2014
I. Mục tiêu:
- Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh phương pháp dạy và học.
- Đánh giá kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu, và vận dụng của học sinh
sau khi học các nội dung: Vị trí, hình dạng kích thước của Trái Đất, Tỉ lệ bản đồ, Phương
hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí, Kí hiệu bản đồ.
II. Hình th ức kiểm tra :
Kết hợp: Trắc nghiệm và tự luận
III. Ma trận đề:
Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ
thấp
VD cấp
độ cao
TN TL TN TL T
N
TL TN TL
Vị trí, hình
dạng kích
thước của
Trái Đất
- Biết vị trí
của Trái
Đất trong
hệ Mặt
Trời, hình
dạng của
Trái Đất.
Trình bày
được khái
niệm kT, VT
20 %TSĐ
= 2 Điểm
50%-1điểm
2 câu
50% - 1 điểm
1 câu
Tỉ lệ bản
đồ
Hiểu tỉ lệ
bản đồ
Dựa vào tỉ lệ
bản đồ tính
khoảng cách
trên thực tế và
ngược lại
30 %TSĐ
= 3 Điểm
33% = 1đ
1 câu
67% = 2 điểm
1 câu
Phương
hướng trên
bản đồ.
Kinh độ, vĩ
độ, toạ độ
địa lí.
Xác định
được
phương
hướng bản
đồ
Hiểu toạ độ
địa lí của một
điểm trên bản
đồ.
40%TSĐ
= 4 Điểm
25%- 1đ
1 câu
75%- 3 điểm
1 câu
Kí hiệu
bản đồ
Biết các
loại kí hiệu
bản đồ
10%TSĐ
= 1 Điểm
100%- 1 đ
2 câu
TS Đ: 10
TS câu:
Tỉ lệ %:
2 điểm
3 câu
20%
2 điểm
2câu
20%
4 điểm
2 câu
40%
2 điểm
1 câu
20%
Đề kiểm tra môn Địa lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Địa lớp 6 - Người đăng: phamtuandat12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Địa lớp 6 9 10 242