Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Hóa 12

Được đăng lên bởi ducgiang1975
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA HÓA 12 – NĂM HỌC 2014- 2015

(Thời gian 45 phút không kể giao đề)
Họ và tên :……………………………….…Lớp:12……
(Học sinh không được sử dụng bảng HTTH)

( C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40; H = 1; Ag = 108; Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Mg = 24, )
Câu 1: Một loại nước có chứa Mg(HCO3)2 và CaCl2 là nước có tính cứng nào sau đây?
A. Nước cứng tạm thời
B. Nước cứng vĩnh cửu
C. Nước cứng toàn phần
D. Nước mềm
Câu 2: Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện là?
A. Na
B. Ca
C. Ba
D. K
Câu 3: Nhiên liệu được sử dụng trong đời sống hằng ngày sau đây được coi là sạch hơn?
A. Khí gas
B. Than
C. Dầu hỏa
D. Củi
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3 và Fe3O4 trong dung dịch HNO3 loãng nóng dư thu
được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO3)3. Số mol HNO3 đã phản ứng là:
A. 1,6
B. 1,2
C. 1,4
D. 1
Câu 5: Cho dãy các chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy phản ứng với
dung dịch NaOH là
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 6: Thổi một luồng khí CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe 2O3, FeO, Al2O3 nung nóng
được hỗn hợp rắn có khối lượng 16 gam, dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15 gam
kết tủa. Giá trị của m là ?
A. 23g
B. 13,6g
C. 22,6g
D. 18,4g
3+
2+
Câu 7: Kim loại X có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl 3 thành Fe nhưng không khử được H + trong
dung dịch HCl thành H2. Kim loại X là
A. Fe
B. Cu
C. Mg
D. Zn
Câu 8: Dung dịch NaOH phản ứng được với
A. dung dịch KNO3
B. dung dịch BaCl2
C. dung dịch Na2SO4 D. dung dịch FeCl3
Câu 9: Cho 6,72g Fe vào dung dịch đặc chứa 0,3mol H 2SO4 đun nóng, SO2 là sản phẩm khử tạo ra duy
nhất. Sau phản ứng thu được:
A. 0,02mol Fe2(SO4)3 và 0,08mol FeSO4
B. 0,12mol FeSO4
C. 0,03mol Fe2(SO4)3 và 0,06mol FeSO4
D. 0,05mol Fe2(SO4)3 và 0,02mol Fe dư
Câu 10: Thành phần hoá học của thạch cao nung là:
A. Ca(H2PO4)2 hoaëc CaSO4.2H2O
B. CaSO4 C. CaSO4. 2H2O
D. CaSO4.H2O
Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO 2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là?(biết Na=23; O=16; H=1; S=32)
A. 23 gam
B. 25,2 gam
C. 20,8 gam
D. 18,9 gam
Câu 12: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. Cấu hình electron [Ne] 3s2 3p1
B. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện
C. Mức oxi hóa đặc trưng +3
D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA
Câu 13: Cho dãy các kim loại: K, Na, Ca, Ba, Be. Số kim loại trong dãy khử được nước ở nhiệt độ thường
là?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 5
Câu 14: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?
A. 2Na + 2H2O →2NaOH +...
KIỂM TRA HÓA 12 – NĂM HỌC 2014- 2015
(Thời gian 45 phút không kể giao đề)
Họ và tên :……………………………….…Lớp:12……
(Học sinh không được sử dụng bảng HTTH)
( C = 12; O = 16; Na = 23; Ca = 40; H = 1; Ag = 108; Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Mg = 24, )
Câu 1: Một loại nước có chứa Mg(HCO
3
)
2
và CaCl
2
là nước có tính cứng nào sau đây?
A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu
C. Nước cứng toàn phần D. Nước mềm
Câu 2: Kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện là?
A. Na B. Ca C. Ba D. K
Câu 3: Nhiên liệu được sử dụng trong đời sống hằng ngày sau đây được coi là sạch hơn?
A. Khí gas B. Than C. Dầu hỏa D. Củi
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
trong dung dịch HNO
3
loãng nóng dư thu
được 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO
3
)
3
. Số mol HNO
3
đã phản ứng là:
A. 1,6 B. 1,2 C. 1,4 D. 1
Câu 5: Cho dãy các chất: NaHCO
3
, Na
2
CO
3
, Ca(HCO
3
)
2
, FeCl
2
, AlCl
3
. Số chất trong dãy phản ng với
dung dịch NaOH là
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 6: Thổi một luồng khí CO qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe
2
O
3
, FeO, Al
2
O
3
nung nóng
được hỗn hợp rắn có khối lượng 16 gam, dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15 gam
kết tủa. Giá trị của m là ?
A. 23g B. 13,6g C. 22,6g D. 18,4g
Câu 7: Kim loại Xthể khử được Fe
3+
trong dung dịch FeCl
3
thành Fe
2+
nhưng không khử được H
+
trong
dung dịch HCl thành H
2
. Kim loại X là
A. Fe B. Cu C. Mg D. Zn
Câu 8: Dung dịch NaOH phản ứng được với
A. dung dịch KNO
3
B. dung dịch BaCl
2
C. dung dịch Na
2
SO
4
D. dung dịch FeCl
3
Câu 9: Cho 6,72g Fe vào dung dịch đặc chứa 0,3mol H
2
SO
4
đun nóng, SO
2
là sản phẩm khử tạo ra duy
nhất. Sau phản ứng thu được:
A. 0,02mol Fe
2
(SO
4
)
3
và 0,08mol FeSO
4
B. 0,12mol FeSO
4
C. 0,03mol Fe
2
(SO
4
)
3
và 0,06mol FeSO
4
D. 0,05mol Fe
2
(SO
4
)
3
và 0,02mol Fe dư
Câu 10: Thành phần hoá học của thạch cao nung là:
A. Ca(H
2
PO
4
)
2
hoaëc CaSO
4
.2H
2
O B. CaSO
4
C. CaSO
4
. 2H
2
O D. CaSO
4
.H
2
O
Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO
2
(đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH, thu được dung dịch X.
Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là?(biết Na=23; O=16; H=1; S=32)
A. 23 gam B. 25,2 gam C. 20,8 gam D. 18,9 gam
Câu 12: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?
A. Cấu hình electron [Ne] 3s
2
3p
1
B. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện
C. Mức oxi hóa đặc trưng +3 D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA
Câu 13: Cho dãy các kim loại: K, Na, Ca, Ba, Be. Số kim loại trong dãy khử được nước nhiệt độ thường
là?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 14: Phương trình hóa học nào sau đây là sai?
A. 2Na + 2H
2
O →2NaOH + H
2
. B. Ca + 2HCl →CaCl
2
+ H
2
.
C. Fe + CuSO
4
→FeSO
4
+ Cu. D. Cu + H
2
SO
4
→CuSO
4
+ H
2
.
Câu 15: Cho 9,6 gam Cu vào dung dịch chứa 0,5 mol KNO
3
và 0,2 mol H
2
SO
4
. Số mol khí thoát ra là:
A. 0,1 mol B. 0,5 mol C. 0,15 mol D. 0,2 mol
Câu 16: Hoà tan hoàn toàn hợp kim Al-Mg trong dung dịch HCl thu được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho
cùng lượng hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Thành phần % khối
lượng mỗi kim loại trong hợp kim là?
A. 69,2 % và 30,8% D.60,2 % và 32,8% B. 40,0 % và 60,0% C.62,9 % và 37,1%
Câu 17: Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH
3
đến dư vào dung dịch AlCl
3
?
Đề kiểm tra môn Hóa 12 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Hóa 12 - Người đăng: ducgiang1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Hóa 12 9 10 106