Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra môn hóa học cơ bản lớp 12

Được đăng lên bởi Lê Thuý Loan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 59 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Nguyễn Hữu Thận

BÀI KIỂM TRA
MÔN Hoá học 12 cơ bản
Họ và tên:....................................................................... Thời gian: 45 phút
Lớp:……………………………………………
Ngày kiểm tra: / /20... .Ngày trả: / /20..
ĐIỂM
(Ghi bằng số và
bằng chữ)

Nhận xét của thầy, cô giáo

(Thí sinh tô đậm vào đáp án đúng, mỗi câu chỉ được tô một đáp án)
Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Sr = 85; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137.

Câu 1: Kim loại nào được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân ?
A. Hg
B. Na
C. Li.
D. Cs
Câu 2: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Cs.
B. Rb.
C. K.
D. Na.
Câu 3: Kim loại không bị hòa tan trong dung dịch axit H 2SO4 đặc nguội nhưng tan hoàn toàn trong dung dịch
KOH loãng, dư là
A. Ag
B. Mg
C. Cr
D. Al
Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
A. 2Al2O3 + 3C

Al4C3 + 3CO2.

B. 2Al + Cr2O3

Al2O3 + 2Cr.

C. 4Al + O2

2 Al2O3.

D. Al + 4 HNO3 đặc

Al(NO3)3 + NO2 + 2H2O.

Câu 5: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 23,64.
B. 13,79.
C. 19,70.
D. 7,88.
Câu 6: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO 3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản
phẩm khử duy nhất).
Quan hệ giữa x và y là
A. y = 2x.
B. x = 4y.
C. x = y.
D. x = 2y.
Câu 7: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12
gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là:
A. CsCl.
B. NaCl.
C. KCl.
D. LiCl.
+
Câu 8: Cấu hình electron của nguyên tử Na (ZNa =11) là
A. 1s22s2 2p6 3s2.
B. 1s22s2 2p6.
C. 1s22s2 2p6 3s23p1.
D. 1s22s2 2p6 3s1.

Câu 9: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dN2 + e H2O.
Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng
A. 46.
B. 47.
C. 5.
D. 4.
Câu 10: Cho phương trình hóa học của 2 phản ứng sau:
Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O
Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O
Hai phản ứng trên chứng tỏ Al(OH)3 là chất
A. Có tính axit và tính khử
B. Có tính bazơ và tính khử
C. Có tính lưỡng tính
D. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
Câu 11: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại
A. đồng.
B. nhôm.
C. natri.
D. chì.
Câu 12: ...
Trường THPT Nguyễn Hữu Thận BÀI KIỂM TRA
MÔN Hoá học 12 cơ bản
Họ và tên:....................................................................... Thời gian: 45 phút
Lớp:…………………………………………… Ngày kiểm tra: / /20... .Ngày trả: / /20..
ĐIỂM
(Ghi bằng số và
bằng chữ)
Nhận xét của thầy, cô giáo
(Thí sinh tô đậm vào đáp án đúng, mỗi câu chỉ được tô một đáp án)
Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Sr = 85; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137.
Câu 1: Kim loại nào được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân ?
A. Hg B. Na C. Li. D. Cs
Câu 2: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Cs. B. Rb. C. K. D. Na.
Câu 3: Kim loại không bị hòa tan trong dung dịch axit H
2
SO
4
đặc nguội nhưng tan hoàn toàn trong dung dịch
KOH loãng, dư là
A. Ag B. Mg C. Cr D. Al
Câu 4: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
A. 2Al
2
O
3
+ 3C Al
4
C
3
+ 3CO
2
.
B. 2Al + Cr
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Cr.
C. 4Al + O
2
2 Al
2
O
3
.
D. Al + 4 HNO
3
đặc
Al(NO
3
)
3
+ NO
2
+ 2H
2
O.
Câu 5: Sục 4,48 lít khí CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)
2
0,12M NaOH 0,06M. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 23,64. B. 13,79. C. 19,70. D. 7,88.
Câu 6: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H
2
;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO
3
loãng, sinh ra y mol khí N
2
O (sản
phẩm khử duy nhất).
Quan hệ giữa x và y là
A. y = 2x. B. x = 4y. C. x = y. D. x = 2y.
Câu 7: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,896 lít khí (đktc) anot 3,12
gam kim loại ở catot. Công thức của muối đã điện phân là:
A. CsCl. B. NaCl. C. KCl. D. LiCl.
Câu 8: Cấu hình electron của nguyên tử Na
+
(Z
Na
=11) là
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
. C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1.
đề kiểm tra môn hóa học cơ bản lớp 12 - Trang 2
đề kiểm tra môn hóa học cơ bản lớp 12 - Người đăng: Lê Thuý Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra môn hóa học cơ bản lớp 12 9 10 165