Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi phuc2vangquoi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS VANG QUỚI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: HÓA HỌC 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án chọn đúng trong các câu
sau:
Câu 1: Tính chất nào sau đây cho biết chất đó là tinh khiết?
a- Không tan trong nước.
c- Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ nhất định.
b- Không màu, không mùi.
d- Có vị ngọt, mặn hoặc chua.
Câu 2: Phương pháp thích hợp nhất để tách được muối ăn từ nước biển là
a- phương pháp chưng cất
c- phương pháp lọc
b- phương pháp bay hơi
d- tất cả đều đúng.
Câu 3: Nguyên tử cacbon có khối lượng là 1,9926.10-23g. Biết nguyên tử khối của natri là 23đvC. Vậy khối
lượng tính bằng gam của nguyên tử natri là
a- 3.10-23g
b- 2,82.10 -23g
c- 3,82.10-23g
d- 4,5.10-23g.
Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X nặng gấp 4 lần phân tử metan (gồm 1C và 4H) . X là nguyên tố nào?
a- đồng
b- oxi
c- cacbon
d- lưu huỳnh.
Câu 5: Nhóm công thức hoá học nào sau đây biểu diễn toàn hợp chất?
a- H2, Cl2, HCl, N2O5.
c- CO2, N2, NH3,O2
b- AlCl3, H2O, MgO, H3PO4
d- SO2, CH4, O3, Na.
Câu 6: Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?
a- Số lượng nguyên tử trong phân tử.
c- Kích thước phân tử.
b- Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.
d- Hình dạng phân tử.
PHẦN II: TỰ LUẬN (7điểm) Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Nêu cách làm để tách được muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát? (1 điểm)
Câu 2: Hãy viết Công thức hóa học của những hợp chất sau và tính phân tử khối của chúng (2 điểm)
a. Khí hidro, biết phân tử gồm 2 H
b. Caxicacbonat, biết phân tử gồm 1 Ca, 1 C, 3 O
Câu 3: a- Phát biểu quy tắc về hoá trị đối với hợp chất hai nguyên tố? (1 điểm)
b- Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi(2 điểm)
+ C(IV) và oxi
+ Ca(II) và PO4(III)
Câu 4: Phân tử một chất A gồm hai nguyên tử của nguyên tố X liên kết với năm nguyên tử oxi và nặng hơn
phân tử clo hai lần.
a- Tính phân tử khối của chất A? (0.5điểm)
b- Xác định công thức hoá học của chất A?(0.5điểm)
( Cho C=12đvC, H=1đvC, Cu=64đvC,Cl=35.5đvC,N=14đvC, O=16đvC, Ca=40đvC, P=31đvC)
-----*Hết*-----

ĐÁP ÁN
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3điểm)
Mỗi câu đúng dược 0.5 đ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
c
b
d

Câu 4
a

PHẦN II: TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: (1đ)- Cho nước vào hỗn hợp muối và cát, khuấy cho muối tan hết.
- Lọc lấy nước muối.
- Đun sôi để hơi nước bay hơi hết muối kết tinh
Câu 2: (2đ): a. H2 , PTK = 2 đvc
b. CaCO3 , PTK = 100 đvc
Câu 3: a. Phát biểu quy tắc (1đ)
b.CO2, Ca3(PO4)2
Câu 4: PTK Cl2 = ...

 !"#
$%&'()*%!+

PHẦN I: TRẮC NGHIM (3điểm) Khoanh tròn chcái đứng trước phương án chọn đúng trong các câu
sau:
Câu 1:,-./.01-23456789/.3:;<1/.017=>2tinh khiết?
5.@-A15-1B3-A-CD/E /.;76-1.094@;F-.;G17H-.017I-.E
:.@-AJ26KL.@-AJM;E N=OI-AP1KJQ-.3Q//.65E
Câu 2:.CR-AS.TS1.,/..US-.017V1T/.7CU/muối ăn từ nước biển>2
5S.CR-AS.TS/.C-A/01 /S.CR-AS.TS>P/
:S.CR-AS.TS:59.R; N101/W7X67Y-AE
Câu 3:A69Z-1[/5/:3-/=L.\;>CU-A>2K]]^E
_
AE`;<1-A69Z-1[L.\;/a5-51B;>2_7OE'b9L.\;
>CU-A1,-.:c-AA5J/a5-A69Z-1[-51B;>2
5_E
_
A :K#E
_
A /_K#E
_
A NKE
_
AE
Câu 4:A69Z-1[/a5-A69Z-1\d-Q-AA0S>e-S.8-1[Jf15-gAhJO2iEd>2-A69Z-1\-23?
57h-A :3j; //5/:3- N>C6.6k-.E
Câu 5!.=J/@-A1.l/.3T.P/-23456789:;V6N;m-132-hợp chất?
5
K>
K>K
E /
K
K
_
K
:>>
_
K
KAK
_


N&
K
K
_
K5E
Câu 6:n5O23N06.;G6-234567897VS.8-:;G1phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?
5&\>CU-A-A69Z-1[1B3-AS.8-1[E /,/.1.CD/S.8-1[E
:A69Z-1[L.T/>3o;>;Z-L<1OD;-.56E Np-.No-AS.8-1[E
PHẦN II:TỰ LUẬN(7điểm)Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1:Z6/T/.>2J7V1T/.7CU/J6\;q-B5L.r;.s-.USJ6\;q-O2/T1?g7;VJi
Câu 2: t9O;<1@-A1.l/.=5.P//a5-.u-A.US/.01456O21,-.S.8-1[L.\;/a5/.Y-Ag7;VJi
5E .,.;NB3K:;<1S.8-1[AhJ
:E 5j;/5/:3-51K:;<1S.8-1[AhJ5KK_
Câu 3: 5.T1:;V6v691w/OX.3T1BI7\;OD;.US/.01.5;-A69Z-1\?g7;VJi
:xbS/@-A1.l/.3T.P/O21,-.S.8-1[L.\;/a5.US/.011o3:F;g7;VJi
yg'iO23j;
y5giO2
gi
Câu 4:.8-1[JH1/.01AhJ.5;-A69Z-1[/a5-A69Z-1\d>;Z-L<1OD;-qJ-A69Z-1[3j;O2-Q-A.R-
S.8-1[/>3.5;>e-E
5,-.S.8-1[L.\;/a5/.01?gE7;VJi
:dT/7I-./@-A1.l/.3T.P//a5/.01?gE7;VJi
g.3z7OKz7OK6z^7OK>z_E7OKz7OKz^7OK5z7OKz_7Oi
-----*Hết*-----
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8 - Người đăng: phuc2vangquoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 8 9 10 166