Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn hóa học lớp 9

Được đăng lên bởi quynhthcsbanho
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:.......................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2014-2015
Lớp:...
Môn: Hóa học 9
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)
I. Pi sa: Muối NaCl (2,0 điểm):
NaCl có nhiều trong tự nhiên, dưới dạng hòa tan trong nước biển và kết
tinh dưới dạng mỏ muối. NaCl có vai trò quan trọng trong đời sống và nguyên
liệu cơ bản trong các ngành công nghiệp hóa chất.
Người ta sản xuất NaOH bằng cách thủy phân dung dịch muối NaCl.
Câu hỏi 1: Muối NaCl (0,25 điểm):
Trong một m3 nước biển có chứa khối lượng các muối là khoảng :
A. 27kg MgCl2 , 1kgCaSO4 và 5kg NaCl
B. 1kgNaCl , 27 kg CaSO4 và 5 kg MgCl2
C. 27 kg CaSO4 , 5 kg NaCl và 1 kg MgCl2
D. 1 kg CaSO4 , 27 kg NaCl và 5 kg MgCl2
Câu hỏi 2: Muối NaCl (0,75 điểm):
Khoanh tròn đúng hoặc sai vào các câu sau:
Nội dung
Đáp án
Muối NaCl dùng làm gia vị và bảo quản thực phẩm
Đúng/Sai
Muối NaCl dùng để chế tạo thuốc nổ
Đúng/Sai
Muối NaCl dùng để sản xuất xà phòng
Đúng/Sai
Câu hỏi 3: Muối NaCl (1 điểm):
Viết phương trình hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất NaOH từ muối
NaCl
II. Trắc nghiệm (1,5 điểm):
Câu 4: (1,0 điểm): Khoanh tròn vào ý trả lời đúng trong các câu sau:
1. Dung dịch làm làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:
A. H2SO4
B. NaCl
C. Ca(OH)2
D. K2SO4
2. Cho mảnh nhôm vào trong dung dịch CuSO4 sẽ xảy ra hiện tượng:
A. Có kim loại màu trắng xám bám ngoài mảnh nhôm
B. Có kim loại màu xanh bám ngoài mảnh nhôm
C. Có kim loại màu đỏ bám ngoài mảnh nhôm
D. Có sủi bọt khí
Câu 5: (0,5 điểm): Hãy điền các từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ
trống sau
Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đoa hai (1).......................
tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần (2)...............................
của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
III. Tự luận (6,5 điểm):
Câu 5: (1,5 điểm): Nêu tính chất hóa học của bazơ. Viết các phương tình
hóa học minh họa?
Câu 6: (2 điểm): Hãy chọn những chất thích hợp để hoàn thành các
phương tình hóa học trong mỗi trường hợp sau:

A. Cu(OH)2

t0
→

................. + H2O

B. .............. + NaOH → Na2SO4 + H2O
C. BaCl2 + ................ → BaSO4↓ + NaCl
D. Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + ............
Câu 7: (3 điểm): Cho 20,8 g muối BaCl2 vào trong 200 ml dung dịch
H2SO4 1M.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Chất nào đã lấy dư và số mol dư là bao nhiêu.
c) Tính khối lượng của muối kết tủa thu được sau phản ứng.
(Cho Ba = 137; S= 32 Cl= 35,5; H = 1; O = 16)
................................................o0o..................................

Họ ...
Họ và tên:.......................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2014-2015
Lớp:... Môn: Hóa học 9
Thời gian: 45 phút( không kể thời gian giao đề)
I. Pi sa: Muối NaCl (2,0 điểm):
NaCl nhiều trong tự nhiên, ới dạng hòa tan trong nước biển kết
tinh dưới dạng mỏ muối. NaCl vai trò quan trọng trong đời sống nguyên
liệu cơ bản trong các ngành công nghiệp hóa chất.
Người ta sản xuất NaOH bằng cách thủy phân dung dịch muối NaCl.
Câu hỏi 1: Muối NaCl (0,25 điểm):
Trong một m
3
nước biển có chứa khối lượng các muối là khoảng :
A. 27kg MgCl
2 ,
1kgCaSO
4
và 5kg NaCl
B. 1kgNaCl , 27 kg CaSO
4
và 5 kg MgCl
2
C. 27 kg CaSO
4
, 5 kg NaCl và 1 kg MgCl
2
D. 1 kg CaSO
4
, 27 kg NaCl và 5 kg MgCl
2
Câu hỏi 2: Muối NaCl (0,75 điểm):
Khoanh tròn đúng hoặc sai vào các câu sau:
Nội dung Đáp án
Muối NaCl dùng làm gia vị và bảo quản thực phẩm Đúng/Sai
Muối NaCl dùng để chế tạo thuốc nổ Đúng/Sai
Muối NaCl dùng để sản xuất xà phòng Đúng/Sai
Câu hỏi 3: Muối NaCl (1 điểm):
Viết phương trình hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất NaOH từ muối
NaCl
II. Trắc nghiệm (1,5 điểm):
Câu 4: (1,0 điểm): Khoanh tròn vào ý trả lời đúng trong các câu sau:
1. Dung dịch làm làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:
A. H
2
SO
4
B. NaCl C. Ca(OH)
2
D. K
2
SO
4
2. Cho mảnh nhôm vào trong dung dịch CuSO
4
sẽ xảy ra hiện tượng:
A. Có kim loại màu trắng xám bám ngoài mảnh nhôm
B. Có kim loại màu xanh bám ngoài mảnh nhôm
C. Có kim loại màu đỏ bám ngoài mảnh nhôm
D. Có sủi bọt khí
Câu 5: (0,5 điểm): Hãy điền các từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ
trống sau
Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đoa hai (1).......................
tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần (2)...............................
của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
III. Tự luận (6,5 điểm):
Câu 5: (1,5 điểm): Nêu tính chất hóa học của bazơ. Viết các phương tình
hóa học minh họa?
Câu 6: (2 điểm): Hãy chọn những chất thích hợp để hoàn thành các
phương tình hóa học trong mỗi trường hợp sau:
Đề kiểm tra môn hóa học lớp 9 - Trang 2
Đề kiểm tra môn hóa học lớp 9 - Người đăng: quynhthcsbanho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra môn hóa học lớp 9 9 10 44