Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Hóa lớp 12

Được đăng lên bởi Huy Hóm Hỹnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Hoá học - Lớp 12
Thời gian: 45 phút
STT:……………..(HS phải ghi)
Điểm bài thi:…………………
Mã đề: 147
Học sinh ghi đáp án vào bảng sau:
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ĐA
Câu
ĐA
Câu 1. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất
A. nhận proton
B. bị khử
C. khử
D. cho proton
Câu 2. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là
A. 2,7
B. 1,6
C. 2,4
D. 1,9
Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. màu vàng sang màu da cam
B. không màu sang màu vàng
C. không màu sang màu da cam
D. màu da cam sang màu vàng
Câu 4. Có các kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe
B. Ag, Cu, Fe, Al, Au
C. Al, Fe, Cu, Ag, Cu
D. Au, Ag, Cu, Fe, Al
Câu 5. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng
dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Giá trị của m là
A. 11,00
B. 13,70
C. 12,28
D. 19,50
Câu 6. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Cho sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng
dư dung dịch NaOH thu được 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là
A. 0,540
B. 1,755
C. 1,080
D. 0,810
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S vào dung dịch HNO3 loãng dư, giải phóng 8,064 lít
NO ( là sản phẩm khử duy nhất ở đtkc ) và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z.
Hòa tan lượng kết tủa Z bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 30,29 gam chất rắn không tan. Giá trị của a gam là
A. 8,64
B. 9,76
C. 7,92
D. 9,52
Câu 8. Điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ trong 1 giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Khối lượng đồng giải
phóng ở catot là
A. 5,9 gam
B. 7,9 gam
C. 5,5 gam
D. 7,5 gam
Câu 9. Hoà tan 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO 3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất
(đktc). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt bằng
A. 0,03 và 0,03
B. 0,02 và 0,03
C. 0,03 và 0,02
D. 0,01 và 0,01
Câu 10. 100 ml dung dịch A chứa NaOH 0,1M và NaAlO2 0,3M .Thêm từ từ HCl 0,1M vào dung dịch A cho đến khi kết
tủa tan trở lại một phần,lọc kết tủa ,nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,02g chất rắn .Thể tích dung
dịch HCl đã dùng là
A. 0,8 lít
B. 0,6 lít
C. 0,7 lít
D. 0,5 lít
Câu 11. Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối l...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Hoá học - Lớp 12
Thời gian: 45 phút
STT:……………..(HS phải ghi)
Điểm bài thi:…………………
Mã đề: 147
Học sinh ghi đáp án vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ĐA
Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ĐA
Câu 1. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất
A. nhận proton B. bị khử C. khử D. cho proton
Câu 2. Trộn 200 ml dung dịch H
2
SO
4
0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là
A. 2,7 B. 1,6 C. 2,4 D. 1,9
Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch H
2
SO
4
loãng vào dung dịch K
2
CrO
4
thì màu của dung dịch chuyển từ
A. màu vàng sang màu da cam B. không màu sang màu vàng
C. không màu sang màu da cam D. màu da cam sang màu vàng
Câu 4.
Có các kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Al, Fe, Cu, Ag, Cu D. Au, Ag, Cu, Fe, Al
Câu 5. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H
2
SO
4
loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng
dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Giá trị của m là
A. 11,00 B. 13,70 C. 12,28 D. 19,50
Câu 6. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe
2
O
3
(phản ứng nhiệt nhôm). Cho sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng
dư dung dịch NaOH thu được 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là
A. 0,540 B. 1,755 C. 1,080 D. 0,810
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS
2
và S vào dung dịch HNO
3
loãng dư, giải phóng 8,064 lít
NO ( là sản phẩm khử duy nhất ở đtkc ) và dung dịch Y. Cho dung dịch Ba(OH)
2
dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z.
Hòa tan lượng kết tủa Z bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 30,29 gam chất rắn không tan. Giá trị của a gam là
A. 8,64 B. 9,76 C. 7,92 D. 9,52
Câu 8. Điện phân dung dịch CuCl
2
bằng điện cực trơ trong 1 giờ với cường độ dòng điện 5 ampe. Khối lượng đồng giải
phóng ở catot là
A. 5,9 gam B. 7,9 gam C. 5,5 gam D. 7,5 gam
Câu 9. Hoà tan 1,84 gam hỗn hợp Fe và Mg trong lượng dư dung dịch HNO
3
thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất
(đktc). Số mol Fe và Mg trong hỗn hợp lần lượt bằng
A. 0,03 và 0,03 B. 0,02 và 0,03 C. 0,03 và 0,02 D. 0,01 và 0,01
Câu 10. 100 ml dung dịch A chứa NaOH 0,1M và NaAlO
2
0,3M .Thêm từ từ HCl 0,1M vào dung dịch A cho đến khi kết
tủa tan trở lại một phần,lọc kết tủa ,nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,02g chất rắn .Thể tích dung
dịch HCl đã dùng là
A. 0,8 lít B. 0,6 lít C. 0,7 lít D. 0,5 lít
Câu 11. Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng khối lượng khí tăng thêm 4,8 gam.
Công thức của oxit sắt là
A. FeO B. Fe
3
O
4
C. Fe
2
O
3
D. FeO
2
Câu 12. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí
H
2
(đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là
A. 4,4 B. 5,6 C. 3,4 D. 6,4
Câu 13. Cho 10 gam kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại kiềm thổ đó là:
A. Mg B. Ba C. Ca D. Sr
Câu 14. Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa
nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CuSO
4
Đề kiểm tra môn Hóa lớp 12 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Hóa lớp 12 - Người đăng: Huy Hóm Hỹnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Hóa lớp 12 9 10 19