Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Môn sinh học 10 Học kì 2

Được đăng lên bởi Phan Tất Khang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN SINH HỌC. LỚP 10A

Câu 1. Các loại cấu trúc của virut
Câu 2. Thu kháng sinh trong Nuôi cấy liên tục ở thời gian nào? Nếu thời gian sinh trưởng của 1 chủng
vi khuẩn A: pha tiềm phát 2h, pha log 5h, pha cân bằng 4h.
Câu 3. Nội bào tử có phải là 1 hình thức sinh sản không? Vì sao?
Câu 4. Thành phần cấu tạo của virút?
Câu 5. Thời gian thế hệ của một loài vi khuẩn là 30 phút. Số tế bào ban đầu trong quần thể là 3,25.10 3 .
Sau 3,5 giờ tổng số tế bào vi khuẩn thu được trên lý thuyết là bao nhiêu?
Câu 6: Vì sao dưa bị khú?
Câu 7. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?
Câu 8: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng
không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng
không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các
trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng
2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình
thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
……..Hết…….
TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN SINH HỌC. LỚP 10A

Câu 1. Các loại cấu trúc của virut
Câu 2. Thu kháng sinh trong Nuôi cấy liên tục ở thời gian nào? Nếu thời gian sinh trưởng của 1 chủng
vi khuẩn A: pha tiềm phát 2h, pha log 5h, pha cân bằng 4h.
Câu 3. Nội bào tử có phải là 1 hình thức sinh sản không? Vì sao?
Câu 4. Thành phần cấu tạo của virút?
Câu 5. Thời gian thế hệ của một loài vi khuẩn là 30 phút. Số tế bào ban đầu trong quần thể là 3,25.10 3 .
Sau 3,5 giờ tổng số tế bào vi khuẩn thu được trên lý thuyết là bao nhiêu?
Câu 6: Vì sao dưa bị khú?
Câu 7. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?
Câu 8: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng
không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng
không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các
trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng
2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh tr...
TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN SINH HỌC. LỚP 10A
Câu 1. Các loại cấu trúc của virut
Câu 2. Thu kháng sinh trong Nuôi cấy liên tục thời gian nào? Nếu thời gian sinh trưởng của 1 chủng
vi khuẩn A: pha tiềm phát 2h, pha log 5h, pha cân bằng 4h.
Câu 3. Nội bào tử có phải là 1 hình thức sinh sản không? Vì sao?
Câu 4. Thành phần cấu tạo của virút?
Câu 5. Thời gian thế hệ của một loài vi khuẩn là 30 phút. Số tế bào ban đầu trong quần thể là 3,25.10
3
.
Sau 3,5 giờ tổng số tế bào vi khuẩn thu được trên lý thuyết là bao nhiêu?
Câu 6: Vì sao dưa bị khú?
Câu 7. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?
Câu 8: 1 loài ong mật, 2n=32. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng
không được thụ tinh, nhưng chỉ 80% số trứng được thụ tinh n thành ong thợ, 60% số trứng
không được thụ tinh nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở bị tiêu biến. Các
trứng nthành ong thợ ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng
2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình
thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
……..Hết…….
TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 3 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN SINH HỌC. LỚP 10A
Câu 1. Các loại cấu trúc của virut
Câu 2. Thu kháng sinh trong Nuôi cấy liên tục thời gian nào? Nếu thời gian sinh trưởng của 1 chủng
vi khuẩn A: pha tiềm phát 2h, pha log 5h, pha cân bằng 4h.
Câu 3. Nội bào tử có phải là 1 hình thức sinh sản không? Vì sao?
Câu 4. Thành phần cấu tạo của virút?
Câu 5. Thời gian thế hệ của một loài vi khuẩn là 30 phút. Số tế bào ban đầu trong quần thể là 3,25.10
3
.
Sau 3,5 giờ tổng số tế bào vi khuẩn thu được trên lý thuyết là bao nhiêu?
Câu 6: Vì sao dưa bị khú?
Câu 7. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ?
Câu 8: 1 loài ong mật, 2n=32. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng
không được thụ tinh, nhưng chỉ 80% số trứng được thụ tinh n thành ong thợ, 60% số trứng
không được thụ tinh nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở bị tiêu biến. Các
trứng nthành ong thợ ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng
2% số ong thợ con.
a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.
b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?
c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình
thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
……..Hết…….
1
Đề kiểm tra Môn sinh học 10 Học kì 2 - Trang 2
Đề kiểm tra Môn sinh học 10 Học kì 2 - Người đăng: Phan Tất Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Môn sinh học 10 Học kì 2 9 10 805