Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:Ở giống cá kiếm , tính trạng mắt đen do gen D qui định là trội hoàn
toàn so với tính trạng mắt đỏ do gen d qui định .
a . Đem lai 2 giống cá kiếm thuần chủng mắt đen và mắt đỏ với nhau .
Xác định kết quả thu được ở F2 .(2đ)
b . Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép
lai như thế nào?(1đ)
Câu 2.Nêu mối quan hệ giữa gen và tính trạng?(1đ)
Câu 3 :Một đoạn gen có cấu trúc như sau:
-Mạch 1 :-A-G-X-T-X-G-A-T-Mạch 2 :-T-X-G-A-G-X-T-AXác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ
mạch 1.(1đ)
Câu 4 :“ Sinh con trai hay con gái là do người vợ”-Câu nói đó có đúng không?
Em hãy giải thích?(1điểm)
ĐÁP ÁN
MÔN : SINH HỌC Khối 9
I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :( 4điểm )
Câu 1:c
Câu 2:d
Câu 3:a
Câu 4:b
Câu 5:d
Câu 6:a
Câu 7:c
Câu 8:a
II.TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
Câu 1 :
a .( 2 điểm ) : Viết đúng sơ đồ lai từ :
P
F1 : 1 điểm , F1
F2 : 1 điểm
Yêu cầu phải xác định đúng kiểu gen , kiểu hình của F1 và F2
b . ( 1 điểm ) Viết đúng sơ đồ lai và xác định đúng kiểu gen, kiểu hình của FB
Câu2: sơ đồ gen ARNPrôteinTính trạng
Giải thích: Trật tự sắp xếp của các N.của gen qui định trật tựcủa các N. trên
phân tử AND.Và trật tự sắp xếp của các N. ở ARN qui định trình tự sắp xếp của
các a xítamin trong chuổi a xít amin.Từ đó protein biểu hiện thành tính trạng của
cơ thể.
Câu 3 :Xác định được trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp
từ mạch 1. (1đ)
Câu4: Câu nói đó không đúng,vì tinh trùng có 2 loại X và Y còn trứng chỉ có
một loại X.Do đó khi thụ tinh tinh trùng X gặp trứng sẽ tạo ra con gái (XX) và
khi tinh trùng Y gặp trứng sẽ tạo ra con trai (XY). Vậy việc sinh con trai hay con
gái phụ thuộc chủ yếu vào ngưòi chồng

...
Câu 1:Ở giống cá kiếm , tính trạng mắt đen do gen D qui định là trội hoàn
toàn so với tính trạng mắt đỏ do gen d qui định .
a . Đem lai 2 giống cá kiếm thuần chủng mắt đen và mắt đỏ với nhau .
Xác định kết quả thu được ở F
2
.(2đ)
b . Cho F
1
lai phân tích thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép
lai như thế nào?(1đ)
Câu 2.Nêu mối quan hệ giữa gen và tính trạng?(1đ)
Câu 3 :Một đoạn gen có cấu trúc như sau:
-Mạch 1 :-A-G-X-T-X-G-A-T-
-Mạch 2 :-T-X-G-A-G-X-T-A-
Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ
mạch 1.(1đ)
Câu 4 :“ Sinh con trai hay con gái là do người vợ”-Câu nói đó có đúng không?
Em hãy giải thích?(1điểm)
ĐÁP ÁN
MÔN : SINH HỌC Khối 9
I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :( 4điểm )
Câu 1:c
Câu 2:d
Câu 3:a
Câu 4:b
Câu 5:d
Câu 6:a
Câu 7:c
Câu 8:a
II.TỰ LUẬN : ( 6 điểm )
Câu 1 :
a .( 2 điểm ) : Viết đúng sơ đồ lai từ :
P F
1
: 1 điểm , F
1
F
2
: 1 điểm
Yêu cầu phải xác định đúng kiểu gen , kiểu hình của F
1
và F
2
b . ( 1 điểm ) Viết đúng sơ đồ lai và xác định đúng kiểu gen, kiểu hình của F
B
Câu2: sơ đồ gen ARNPrôteinTính trạng
Giải thích: Trật tự sắp xếp của các N.của gen qui định trật tựcủa các N. trên
phân tử AND.Và trật tự sắp xếp của các N. ở ARN qui định trình tự sắp xếp của
các a xítamin trong chuổi a xít amin.Từ đó protein biểu hiện thành tính trạng của
cơ thể.
Câu 3 :Xác định được trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp
từ mạch 1. (1đ)
Câu4: Câu nói đó không đúng,vì tinh trùng có 2 loại X và Y còn trứng chỉ có
một loại X.Do đó khi thụ tinh tinh trùng X gặp trứng sẽ tạo ra con gái (XX) và
khi tinh trùng Y gặp trứng sẽ tạo ra con trai (XY). Vậy việc sinh con trai hay con
gái phụ thuộc chủ yếu vào ngưòi chồng
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 813