Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra :
MÃ ĐỀ 01
Câu 1 (2đ): Đột biến gen là gì? Đột biến gen gồm những dạng nào?
Câu 2 (5đ):
a. Phân biệt thường biến và đột biến?
b. Nêu một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người?
c. Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
-G-X-G-U-U-G-A-X
Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN
trên?
Câu 3 (3đ): Ở đậu Hà lan, khi cho đậu Hà lan thân cao thuần chủng lai với đậu Hà
Lan thân thấp thì thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 335
cây
thân cao : 115 cây thân thấp.
a. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên.
b. Khi cho đậu Hà lan F1 lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào ?
MÃ ĐỀ 02
Câu 1 (2đ): Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Gồm những dạng đột biến nào?
Câu 2 (5đ):
a. Phân biệt thường biến với mức phản ứng?
b. Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người?
c. Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
-U-X-G-A-A-G-X-U
Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN
trên?
Câu 3 (3đ): Ở cà chua, khi cho cà chua thân cao thuần chủng lai với cà chua thân
thấp
thì thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F 2 có 315 cây thân cao :
105
cây thân thấp.
a. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên.
b. Khi cho cà chua F1 lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào ?
C. Đáp án và biểu điểm :
MÃ ĐỀ 01
Câu
Nội dung
Điểm
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan 1.0đ
1(2đ) tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế một hoặc một số cặp
nuclêôtit.
a. Những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến
Thường biến
Đột biến

2(5đ)

- Là những biến đổi kiểu
hình phát sinh trong đời cá
thể dưới ảnh hưởng trực
tiếp của môi trường
- Không di truyền
- Phát sinh đồng loạt theo
cùng một hướng
- Có lợi cho bản thân sinh
vật.

- Là những biến đổi trong
cơ sở vật chất di truyền của
tính di truyền (NST, ADN)
- Di truyền
- Xuất hiện với tần số thấp
một cách ngẫu nhiên, riêng
rẻ
- Thường có hại chỉ có một
số có lợi

b. Một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh di truyền ở
người:
- Hạn chế sự gia tăng hoặc ngăn chặn các hoạt động gây ô nhiễm
môi trường.
- Sử dụng hợp lí và có biện pháp đề phòng khi sử dụng thuốc trừ
sâu, diệt cỏ...
- Không kết hôn hoặc không sinh con giữa các người có bệnh di
truyền.
c. Đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:
Mạch khuôn:
-X-G-X-A-A-X-T- G
Mạch bổ sung:
- G - X- G - ...
Đ kim tra :
MÃ ĐỀ 01
Câu 1 (2đ): Đột biến gen là gì? Đột biến gen gồm những dạng nào?
Câu 2 (5đ):
a. Phân biệt thường biến và đột biến?
b. Nêu một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh di truyn ở người?
c. Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
- G - X - G - U - U - G - A - X
Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN
trên?
Câu 3 (3đ): đậu lan, khi cho đậu lan thân cao thuần chủng lai với đậu
Lan thân thấp thì thu được F
1
. Tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn thì thu được F
2
335
cây
thân cao : 115 cây thân thấp.
a. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên.
b. Khi cho đậu Hà lan F
1
lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào ?
MÃ ĐỀ 02
Câu 1 (2đ): Đột biến cấu trúc nhiễm sắc th là gì? Gồm những dạng đột biến nào?
Câu 2 (5đ):
a. Phân biệt thường biến với mức phản ứng?
b. Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyn ở người?
c. Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
- U - X - G - A - A - G - X - U
Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN
trên?
Câu 3 (3đ): chua, khi cho chua thân cao thuần chủng lai với chua thân
thấp
thì thu được F
1
. Tiếp tục cho F
1
tự thụ phấn thì thu được F
2
315 cây thân cao :
105
cây thân thấp.
a. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên.
b. Khi cho cà chua F
1
lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào ?
C. Đáp án và biu đim :
MÃ ĐỀ 01
Câu Nội dung Điểm
1(2đ)
- Đột biến gen những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan
tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.
1.0đ
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Trang 2
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 432