Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Đề kiểm tra:
ĐỀ CHẴN
Câu 1 ( 3 điểm ): Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong
quá trình nguyên phân? Kết quả của nguyên phân?
Câu 2 ( 2,5 điểm ): Mô tả cấu trúc không gian của ADN? Hệ quả của
nguyên tắc bổ sung?
Câu 3 ( 1,5 điểm ): ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 4:
a) ( 1 điểm ) Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp
xếp như sau:
-A–T–G–X–G–X–A–T–THãy viết đoạn mạch bổ sung với nó.
b) ( 1 điểm ) Một đoạn ARN có trình tự sắp xếp các Nu như sau:
- A – U – G - X – G – X – A –U Xác định trình tự các Nu trong đoạn gen đã tổng hợp nên đoạn ARN
trên.
Câu 5: ( 1 điểm )
Ở Đậu Hà Lan các gen:
A: Hoa Đỏ
B: Hạt Trơn
a: Hoa Xanh
b: Hạt Nhăn
Biết A, B trội hoàn toàn so với a, b. Hãy lập sơ đồ lai và xác định:
giao tử, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình ở F1 trong phép lai sau ( các gen
này phân li độc lập với nhau )
P: AaBb ( Đỏ, trơn )
x
aabb ( Xanh, nhăn )
2. Hướng dẫn chấm:
Câu Đáp án
1 ( 3 * Những diễn biến cơ bản của NST qua nguyên phân:
đ ) - Kì đầu:
+ Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình
thái rõ rệt.
+ Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở
tâm động.
- Kì giữa:
+ Các NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành hàng ở mặt
phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Kì sau: Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST
đơn phân li về 2 cực của tế bào.
- Kì cuối: Các NST đơn giản xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh
dần thành nhiễm sắc chất
* Kết quả của nguyên phân: Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế

Biểu
điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

bào con có bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ ( 2n
NST )
* Cấu trúc không gian của ADN:
- ADN là chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch song song, xoắn đều
quanh một trục theo chiều từ trái sang phải ( xoắn phải ).
- Các Nu trên 2 mạch đơn liên kết với nhai bằng liên kết
hidro: A liên kết với T; G liên kết với X.
2 - Đường kính vòng xoắn là 20 AO; mỗi chu kì xoắn dài 34
( 2,5 AO gồm 10 cặp Nu.
đ ) * Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
- Khi biết trình sắp xếp của các đơn phân của 1 mạch thì
suy ra được trình tự các đơn phân trên mạch còn lại của
ADN.
- Về mặt số lượng và tỉ lệ các loại đơn phân trong phân tử :
A = T; G = X → A + G = T + X
- Nguyên tắc khuôn mẫu: là một mạch của phân tử ADN.
3
- Nguyên tắc bổ sung: các Nu trên mạch khuôn của ADN
( 1,5
liên kết với các Nu trong môi trường nội bào A – U; T – A;
đ)
G – X; X - G
a)
–T–A–X–G–X–G–T–A–A–
b)
ARN:
- A – U – G - X – G – X – A –U –
4(2
đ ) ADN: Mạch khuôn:- T – A – X – G – X – G – T – A –
Mạch bổ sung: - A – T – G – X – G – X – A – T -

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7...
1. Đề kiểm tra:
ĐỀ CHẴN
Câu 1 ( 3 điểm ): Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong
quá trình nguyên phân? Kết quả của nguyên phân?
Câu 2 ( 2,5 điểm ): Mô tả cấu trúc không gian của ADN? Hệ quả của
nguyên tắc bổ sung?
Câu 3 ( 1,5 điểm ): ARN được tổng hợp dựa trên nguyên tắc nào?
Câu 4:
a) ( 1 điểm ) Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp
xếp như sau:
- A – T – G – X – G – X – A – T – T -
Hãy viết đoạn mạch bổ sung với nó.
b) ( 1 điểm ) Một đoạn ARN có trình tự sắp xếp các Nu như sau:
- A – U – G - X – G – X – A –U -
Xác định trình tự các Nu trong đoạn gen đã tổng hợp nên đoạn ARN
trên.
Câu 5: ( 1 điểm )
Ở Đậu Hà Lan các gen: A: Hoa Đỏ B: Hạt Trơn
a: Hoa Xanh b: Hạt Nhăn
Biết A, B trội hoàn toàn so với a, b. Hãy lập sơ đồ lai và xác định:
giao tử, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình ở F
1
trong phép lai sau ( các gen
này phân li độc lập với nhau )
P: AaBb ( Đỏ, trơn ) x aabb ( Xanh, nhăn )
2. Hướng dẫn chấm:
Câu Đáp án Biểu
điểm
1 ( 3
đ )
* Những diễn biến cơ bản của NST qua nguyên phân:
- Kì đầu:
+ Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình
thái rõ rệt.
+ Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở
tâm động.
- Kì giữa:
+ Các NST kép đóng xoắn cực đại, xếp thành hàng ở mặt
phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Kì sau: Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST
đơn phân li về 2 cực của tế bào.
- Kì cuối: Các NST đơn giản xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh
dần thành nhiễm sắc chất
* Kết quả của nguyên phân: Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Trang 2
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 347