Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Toán 8

Được đăng lên bởi xuanth64
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên : ...................................................
Lớp : ...........

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Môn : Hình Học 8 (01)

A. TRẮC NGHIỆM (3đ): Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng :
Câu 1 Cho đoạn thẳng AB = 5dm và CD = 4m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :
AB 4
AB 5
AB 1
AB 8




A)
B)
C)
D)
CD 5
CD 4
CD 8
CD 1
Câu 2 Cho ABC

DEF có

AB 2
 và SDEF = 36cm2. Khi đó ta có :
DE 3

A) SABC = 54cm2
B) SABC = 24cm2
C) SABC = 81cm2
D) SABC = 16cm2
Câu 3 Trong hình vẽ bên nếu AM là phân giác của tam giác ABC (M  BC) thì :
A)

MB
AB

MC
AC

B)

MB
AB

MC BC

C)

MB
AC

MC
AB

D)

A

MB
AC

MC
BC

B
Câu 4 Cho ABC
A) k

MNK theo tỉ số k. Thế thì MNK
B) 1/k
C) k2

Câu 5 Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho
AC 7

AB 9
Câu 6 Cho ABC
giác. Thế thì ta có :
A)

A)

AM
1

DN
k

M

C

ABC theo tỉ số :
D) 1

AC 2
 . Khi đó tỷ số:
CB 7

AC 7
AC 2


C)
D) Cả A, B, C đều sai
AB 2
AB 9
DEF theo tỉ số k, AM và DN là hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam

B)

B)

AM
k 2
DN

C)

AM
k
DN

D) Cả A, B, C đều sai.

B TỰ LUẬN :
Bài 1: (3điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH, AB = 5cm, AC = 12cm.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
b) Từ trung điểm M của cạnh huyền BC kẻ đường vuông góc với BC cắt AC ở N. Tính độ dài đoạn
MN
Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao AH, BK.
Chứng minh CH . CB = CK . CA.
a)
Chứng minh CHK
CAB.
b)
µ  600 , SCAB = 100cm2, tính SCHK.
Biết C
c)

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
Họ và tên : ................................................... KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Lớp : ........... Môn : Hình Học 8 (01)
A. TRẮC NGHIỆM (3đ) : Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng :
Câu 1 Cho đoạn thẳng AB = 5dm và CD = 4m, tỉ số của hai đoạn thẳng này là :
A)
4
5
AB
CD
B)
5
4
AB
CD
C)
1
8
AB
CD
D)
8
1
AB
CD
Câu 2 Cho ABC DEF có
3
2
DE
AB
và S
DEF
= 36cm
2
. Khi đó ta có :
A) S
ABC
= 54cm
2
B) S
ABC
= 24cm
2
C) S
ABC
= 81cm
2
D) S
ABC
= 16cm
2
A
Câu 3 Trong hình vẽ bên nếu AM là phân giác của tam giác ABC (M
BC) thì :
A)
AC
AB
MC
MB
B)
BC
AB
MC
MB
C)
AB
AC
MC
MB
D)
BC
AC
MC
MB
B M C
Câu 4 Cho ABC MNK theo tỉ số k. Thế thì MNK ABC theo tỉ số :
A) k B) 1/k C) k
2
D) 1
Câu 5 Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho
7
2
CB
AC
. Khi đó tỷ số:
A)
7
9
AC
AB
B)
7
2
AC
AB
C)
2
9
AC
AB
D) Cả A, B, C đều sai
Câu 6 Cho ABC DEF theo tỉ số k, AM và DN là hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam
giác. Thế thì ta có :
A)
B)
2
k
DN
AM
C)
k
DN
AM
D) Cả A, B, C đều sai.
B TỰ LUẬN :
Bài 1: (3điểm) Cho tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH, AB = 5cm, AC = 12cm.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
b) Từ trung điểm M của cạnh huyền BC kẻ đường vuông góc với BC cắt AC ở N. Tính độ dài đoạn
MN
Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao AH, BK.
a)
Chứng minh CH . CB = CK . CA.
b)
Chứng minh CHK CAB.
c)
Biết
µ
0
60C
, S
CAB
= 100cm
2
, tính S
CHK.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Họ và tên : ................................................... KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Đề kiểm tra Toán 8 - Trang 2
Đề kiểm tra Toán 8 - Người đăng: xuanth64
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Toán 8 9 10 710