Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra toán hình 11

Được đăng lên bởi Vang Denthui
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 11
Đề số 1
Câu 1. (5.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2;1) và đường thẳng d:
x  3y 1  0
r
a. Hãy tìm ảnh của A và d qua phép tịnh tiến theo vectơ v  (3;  2) .
r
b. Tìm điểm B sao cho A là ảnh của B qua phép tịnh tiến theo vectơ u  (5;7) .
Câu 2. (3.5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình
( x  3) 2  ( y  1) 2  8 . Hãy viết phương trình đường tròn ( C’) là ảnh của ( C ) qua phép
1
vị tự tâm O, tỉ số  .
2
Câu 3. (1.5 điểm) Cho tam giác ABC. Dựng về phía bên ngoài tam giác đó các hình
vuông ABEF và ACIK. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc
1
với FK và AM  FK .
2
Đề số 2
Câu 1. (5.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1; 2) và đường thẳng d:
3x  y  1  0
r
a. Hãy tìm ảnh của A và d qua phép tịnh tiến theo vectơ v  (1;3) .
r
b. Tìm điểm B sao cho A là ảnh của B qua phép tịnh tiến theo vectơ u  (5; 3) .
Câu 2. (3.5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình
( x  3) 2  ( y  1) 2  12 . Hãy viết phương trình đường tròn ( C’) là ảnh của ( C ) qua phép
1
vị tự tâm O, tỉ số  .
2
Câu 3. (1.5 điểm) Cho tam giác ABC. Dựng về phía bên ngoài tam giác đó các hình
vuông ABEF và ACIK. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc
1
với FK và AM  FK .
2...
www.DeKiemTra.com
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 11
Đề số 1
Câu 1.
A
!"#$%
& x y
 '()*+, !$-./012 23
& v
r
4 )56,7!*+5-./012 23
8u
r
Câu 2.&"#9:;"3)
& <x y
'( 1"3)"#9:=7!*+:-./
0>?@6A

Câu 3.:B,5:C> DE4F!B;B)
.G,5HI !,:JKLM7!.+5::NO,M .G;
PIK !
AM FK
Đề số 2
Câu 1.
A
!"#$%
& x y
 '()*+, !$-./012 23
4 )56,7!*+5-./012 23
 &u
r
Câu 2.&"#9:;"3)
& x y
'( 1"3)"#9:=7!*+:-./
0>?@6A

Câu 3.:B,5:C> DE4F!B;B)
.G,5HI !,:JKLM7!.+5::NO,M .G;
PIK !
AM FK
QQQC2K2
Đề kiểm tra toán hình 11 - Người đăng: Vang Denthui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra toán hình 11 9 10 443