Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận môn hóa học lớp 11

Được đăng lên bởi Hai Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 ANKAN,ANKEN,ANKIN + MA TRẬN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
MÔN HÓA 11 CHƯƠNG 5,6
Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề 209
Họ, tên thí sinh:...............................................Lớp...............Số báo danh:.............
I/ 20 câu trắc nghiệm
Câu 1: Sau khi đềhyđrohóa hỗn hợp X gồm etan và propan, ta thu được hỗn hợp Y gồm etylen và
propilen. Khối lượng hỗn hợp Y bằng 93,45 % khối lượng hỗn hợp X.Các phản ứng xảy ra ở cùng điều
kiện. % thể tích mỗi chất trong X là:
A. 66,2 và 33,8
B. 52.2 và 47,8
C. 87 và 13
D. 96,2 và 3,8
Câu 2: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng thế bởi kim loại tạo kết tủa
(1) CH  CH (2) CH3-C  C-CH3 (3) CH3-CH2-C  CH (4) CH2=CH-CH3 5)(CH3)2CHC  CH
A. 1,3,4,5
B. 1,3,5
C. 2,3,4
D. 1,2,3
Câu 3: Trong các hiđrocacbon dưới đây, hiđrocacbon nào là đồng phân với nhau:
1/CH3CH2CH2CH2CH3 2/CH3CH=CHCH2CH3 3/CH2=CHCH2CH2CH3 4/CH3C(CH3)=CHCH3

A. 1,2
B. 1,2,3
C. 1,2
D. 2,3,4
Câu 4: Cho isopren phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm
có cùng công thức C5H8Br2?
A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 5: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp: (1) CH3-CH=CH-CH3
(2) CH3-CH=CH2
(3) CH3-CH3
(4) CH2=C(CH3)2
(5) (CH3)3CH
(6) CH2=CHCl
A. 2,4,5,6
B. 1,2,4,6
C. 2,3,5,6
D. 1,3,4,5
Câu 6: Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp CH4, C2H4, C4H10 thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Xác định
số mol ankan và anken trong hỗn hợp?
A. 0,04 và 0,06
B. 0,08 và 0,02
C. 0,09 và 0,01
D. 0,05 và 0,05
Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng;
A. Anken là hidrocacbon mạch hở chứa một liên kết đôi trong phân tử.
B. Anken là hiđro cacbon không no có chứa liên kết 
C. Anken là hidrocacbon không no luôn luôn cho phản ứng cộng.
D. Chất có công thức chung CnH2n là anken
Câu 8: Trong PTN có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau:
A. Cho cacbon phản ứng với hyđro
B. Nhiệt phân etan
C. Cracking butan
D. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút
Câu 9: Ankan nào sau đây không thể tham gia phản ứng crăckinh:
A. Có 6H
B. Có 10H
C. Có 4C
D. Có 3C
Câu 10: Cho các hiđrocacbon sau:
X: CH2=CH-CH=CH2 Y: CH C-CH2-CH3 Z: CH3-C C-CH3 T: CH2=C=CH-CH3
Nhận xét nào sau đây đúng:
A. X có đồng phân hình học
B. Y và Z đều cho phản ứng thế với ion Ag+
C. cả 4 chất đều làm mất màu dd thuốc tím
D. chỉ có T không làm mất màu dd brom
Câu 11: Đốt V lít hyđrocacbon X thu 0,4 lít CO2 và 0,5 lít hơi nước . Các thể tích đo ở cùng điều kiện.
V có giá trị nào sau đây?
A. 0.4
B. 0,1
C. không xác định được
D. 0,3
Câu 12:...
ĐỀ KIỂM TRA HÓA 11 ANKAN,ANKEN,ANKIN + MA TRẬN
TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
MÔN HÓA 11 CHƯƠNG 5,6
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề 209
Họ, tên thí sinh:...............................................Lớp...............Số báo danh:.............
I/ 20 câu trắc nghiệm
Câu 1: Sau khi đềhyđrohóa hỗn hợp X gồm etan propan, ta thu được hỗn hợp Y gồm etylen
propilen. Khối lượng hỗn hợp Y bằng 93,45 % khối lượng hỗn hợp X.Các phản ứng xảy ra ở cùng điều
kiện. % thể tích mỗi chất trong X là:
A. 66,2 và 33,8 B. 52.2 và 47,8 C. 87 và 13 D. 96,2 và 3,8
Câu 2: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng thế bởi kim loại tạo kết tủa
(1) CH
CH (2) CH
3
-C
C-CH
3
(3) CH
3
-CH
2
-C
CH (4) CH
2
=CH-CH
3
5)(CH
3
)
2
CHC
CH
A. 1,3,4,5 B. 1,3,5 C. 2,3,4 D. 1,2,3
Câu 3: Trong các hiđrocacbon dưới đây, hiđrocacbon nào là đồng phân với nhau:
1/CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
CH
3
2/CH
3
CH=CHCH
2
CH
3
3/CH
2
=CHCH
2
CH
2
CH
3
4/CH
3
C(CH
3
)=CHCH
3
A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 2,3,4
Câu 4: Cho isopren phản ng cộng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm
có cùng công thức C
5
H
8
Br
2
? A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 5: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp: (1) CH
3
-CH=CH-CH
3
(2) CH
3
-CH=CH
2
(3) CH
3
-CH
3
(4) CH
2
=C(CH
3
)
2
(5) (CH
3
)
3
CH (6) CH
2
=CHCl
A. 2,4,5,6 B. 1,2,4,6 C. 2,3,5,6 D. 1,3,4,5
Câu 6: Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp CH
4
, C
2
H
4
, C
4
H
10
thu được 0,14 mol
CO
2
và 0,23 mol H
2
O. Xác định
số mol ankan và anken trong hỗn hợp?
A. 0,04 và 0,06 B. 0,08 và 0,02 C. 0,09 và 0,01 D. 0,05 và 0,05
Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng;
A. Anken là hidrocacbon mạch hở chứa một liên kết đôi trong phân tử.
B. Anken là hiđro cacbon không no có chứa liên kết
C. Anken là hidrocacbon không no luôn luôn cho phản ứng cộng.
D. Chất có công thức chung C
n
H
2n
là anken
Câu 8: Trong PTN có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau:
A. Cho cacbon phản ứng với hyđro B. Nhiệt phân etan
C. Cracking butan D. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút
Câu 9: Ankan nào sau đây không thể tham gia phản ứng crăckinh:
A. Có 6H B. Có 10H C. Có 4C D. Có 3C
Câu 10: Cho các hiđrocacbon sau:
X: CH
2
=CH-CH=CH
2
Y: CH
C-CH
2
-CH
3
Z: CH
3
-C
C-CH
3
T: CH
2
=C=CH-CH
3
Nhận xét nào sau đây đúng:
A. X có đồng phân hình học B. Y và Z đều cho phản ứng thế với ion Ag
+
C. cả 4 chất đều làm mất màu dd thuốc tím D. chỉ có T không làm mất màu dd brom
Câu 11: Đốt V lít hyđrocacbon X thu 0,4 lít CO
2
và 0,5 lít hơi nước . Các thể tích đo ở cùng điều kin.
V có giá trị nào sau đây? A. 0.4 B. 0,1 C. không xác định được D. 0,3
Câu 12: Tên của hiđro cacbon sau là: CH
2
=CH-C(C
2
H
5
)=CH
2
A. 2-metyl penta-1,3-đien B. 2-etyl buta-1,3-đien
C. 3-etylbuta-1,3-đien D. 2-etyl buta-1,4-đien
Câu 13: Cracking a gam C
4
H
10
thu hỗn hợp gồm CH
4
, C
2
H
6
, C
2
H
4
C
4
H
10
dư. Đem đốt hoàn toàn hỗn
hợp này thì thu được 9g H
2
O và 17,6g CO
2
. Tính a?
A. 5,2 B. 4,2 C. 4,6 D. 5,8
Câu 14: Phương pháp chủ yếu để sản xuất axetilen trong công nghiệp hiện nay là dựa vào phản ứng :
A. CaC
2
+ 2H
2
O Ca(OH)
2
+ C
2
H
2
B. C
2
H
4
0
t , xt

C
2
H
2
+ H
2
C. 2CH
4
0
1500 C

C
2
H
2
+ 3H
2
D. C
2
H
6
0
t , xt

C
2
H
2
+ 2H
2
Câu 15: Phản ứng cộng halogen và hiđro halogenua của butađien và isopren có đặc điểm :
A. luôn có sản phẩm chính là sản phẩm cộng 1,4.
B. ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên tạo thành sản phẩm cộng 1,2 ;
Đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận môn hóa học lớp 11 - Trang 2
Đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận môn hóa học lớp 11 - Người đăng: Hai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận môn hóa học lớp 11 9 10 996