Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Lê Thái Hoàng
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10
Phần : Động học chất điểm
1). Công thức tính quảng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều
là:
at 2
A). X = Xo + Vot + 2 ( a và Vo cùng dấu)

trái dấu)

at 2
C). S = Vot + 2 ( a và Vo cùng dấu)

at 2
B). S = Vot + 2 ( a và Vo
at 2
D). X = Xo + Vot + 2 ( a

và Vo trái dấu)
2). Hãy chỉ ra câu không đúng: A). Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là
đường thẳng.
B). Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng
đều.
C). Trong chuyển động thẳng đều, quảng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với
khoản thời gian chuyển động.

D). Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

đều trên mọi đoạn đườnglà như nhau.
3). Chọn ra câu sai?
A). Trong chuyểng động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong
những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

B). Vevtơ gia tốc của

chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận
tốc

C). vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng

hoặc giảm đều theo thời gian.
có độ lớn không đổi.

D). Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

4). Khi ôtô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe
hãm phanh và ôtô chuyển động chậm dần đều sau 100m ôtô dừng hẳn. Gia tốc a
của ôtô là:
A). -0,5 m/s2

B). -0,2 m/s2

C).

0,5 m/s2

D).

0,2 m/s2

5). Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống tới đất. Công thức tính vận tốc V của vật
rơi tự do phụ thuộc độ cao h là?

A). V =

gh

B). V = 2gh

C). V =

2h
g

D). V =

2gh

6). Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: (Chọn đáp án sai)
A). Quảng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
Gia tốc là đại lượng không đổi.
tốc.

B).

C). Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận

D). Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
7). Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục OX có dạng:
X = 5 + 60t ( x :km, t : giờ)

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?
A). Từ điểm M, cách O là 5 km,với vận tốc 5 km/h
cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h

B). Từ điểm M,

C). Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.

D). Từ điểm O, với vận tốc 5km/h.
8). Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây , quỹ đạo chuyển động của vật
là đường thẳng:

A). Một viên bi rơi từ độ cao 2m
lộ 1 theo hướng Hà Nội - TP HCM
ngang

B). Một ôtô đang chạy trên quốc
C). Một hòn đá được ném theo phương

D). Một tờ giấy rơi từ độ cao 3m

9). Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục OX
trong trường hợp vật không xuất phá...
Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10
Phần : Động học chất điểm
1). Công thức tính quảng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều
là:
A). X = X
o
+ V
o
t +
2
2
at
( a và V
o
cùng dấu) B). S = V
o
t +
2
2
at
( a và V
o
trái dấu) C). S = V
o
t +
2
2
at
( a và V
o
cùng dấu) D). X = X
o
+ V
o
t +
2
2
at
( a
và V
o
trái dấu)
2). Hãy ch ra câu không đúng: A). Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là
đường thẳng.
B). Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng
đều.
C). Trong chuyển động thẳng đều, quảng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với
khoản thời gian chuyển động. D). Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng
đều trên mọi đoạn đườnglà như nhau.
3). Chọn ra câu sai?
A). Trong chuyểng động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong
những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau. B). Vevtơ gia tốc của
chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận
tốc C). vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng
hoặc giảm đều theo thời gian. D). Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
có độ lớn không đổi.
Đề kiểm tra vật lý lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra vật lý lớp 10 - Người đăng: Nguyễn Lê Thái Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đề kiểm tra vật lý lớp 10 9 10 443