Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiêmtra hk 2 môn Tóan lớp 6

Được đăng lên bởi tienviet-dhtb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra học kì II – Toán 6

Năm học 2012 – 2013

MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6
Đề 1 (08 – 09)
Câu 1: (2đ) Viết cách giải và tính:
a) 0,05 + 5 –

1
20

b)

6 7
3 2
 3 
15 8
5 16

Câu 2 : (2đ) Tìm x, biết : a) x : 3

1
1
1
15 2

1
5

b) ( 1  0, 2 ).x = 1.

Câu 3: (3đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng
học sinh khá bằng

1
số học sinh cả lớp, số
5

5
số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh
2

khá, còn lại là học sinh yếu.
a) Tính số học sinh các loại giỏi, khá, trung bình, yếu.
b) Tính tỉ số (%) học sinh yếu so với cả lớp.
Câu 4 : (3đ) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau, trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ là tia
·
·
Ox, vẽ các tia Om, On sao cho: xOm
 30o , xOn
 60o
·
a) Tính số đo yOn
?
·
b) Tia Om có phải là tia phân giác của xOn
không ? Vì sao?
·
·
c) Kẻ tia phân giác Oz của yOn
. Tính số đo zOm
?
Đề 2 (09 – 10)
Câu 1 :
a) Tia phân giác của một góc là gì?
b) Tam giác ABC là gì?
Câu 2 : Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí có thể)
2 3 1 11
 1 
3 4 3 4
5
7
b)  x   0, 75  3
6
4

a) 17.201 – 7.201 – 2009
Câu 3 : Tìm x, biết :
Câu 4 : Biết

b)

a) 36 – x = 44

5
diện tích của một khu vườn là 250m2. Trên khu vườn đó người ta
8

trồng các loại cây cam, chuối và bưởi. Diện tích trồng cam chiếm 40% diện tích khu
vườn. Diện tích trồng chuối bằng

5
diện tích trồng cam. Phần diện tích còn lại là
8

trồng bưởi. Hãy tính:
a) Diện tích trồng mỗi loại cây ;
b) Tỉ số diện tích trồng cam và diện tích trồng bưởi ;
c) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng cam và diện tích trồng chuối.
Câu 5 : Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ AB, vẽ các tia OC,
·
·
·
OD sao cho AOC
.
 60o , BOD
 90o . Gọi Ox là tia phân giác của COB
a) Tính số đo của góc xOB và góc xOD ?
b) Tia OD có phải là tia phân giác của góc xOC không? Vì sao?

Nguyễn Thành Chung

1

Trường THCS Kỳ Ninh

Đề kiểm tra học kì II – Toán 6

Năm học 2012 – 2013

Đề 3 (10 – 11)
Câu 1. (1,0 điểm )
a) Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên âm..
b) Thực hiện phép tính : (– 4) . (–25)
Câu 2. (1.0 điểm)
a) Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân)
5 dm ;
15 cm.
b) Viết số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ:
1h 12ph ; 2h 15ph.
Câu 3. ( 2,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:
a)

2 1 3
+ :
3 2 4

;



b) 6   1  3 
5  3
5

;

b)

4

2

4

Câu 4. (2,0 điểm) Tìm x, biết:
a) x +

4 2

5 3

3
1
1
x+ x 
4
5
6

Câu 5. ( 2,0 điểm) . Một mãnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20 m và ch...
Đề kiểm tra học kì II – Toán 6 Năm học 2012 – 2013
MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6
Đề 1 (08 – 09)
Câu 1: (2đ) Viết cách giải và tính:
a) 0,05 + 5 –
1
20
b)
6 7 3 2
3
15 8 5 16
Câu 2 : (2đ) Tìm x, biết : a)
1 1
x :3 1
15 2
b) (
1
1 0,2
5
).x = 1.
Câu 3: (3đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng
1
5
số học sinh cả lớp, số
học sinh khá bằng
5
2
số học sinh giỏi, số học sinh trung bình bằng 50% số học sinh
khá, còn lại là học sinh yếu.
a) Tính số học sinh các loại giỏi, khá, trung bình, yếu.
b) Tính tỉ số (%) học sinh yếu so với cả lớp.
Câu 4 : (3đ) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau, trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ là tia
Ox, vẽ các tia Om, On sao cho:
·
xOm 30
o
,
·
xOn 60
o
a) Tính số đo
?
b) Tia Om có phải là tia phân giác của
không ? Vì sao?
c) Kẻ tia phân giác Oz của
. Tính số đo
·
zOm
?
Đề 2 (09 – 10)
Câu 1 :
a) Tia phân giác của một góc là gì?
b) Tam giác ABC là gì?
Câu 2 : Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí có thể)
a) 17.201 – 7.201 – 2009 b)
2 3 1 11
1
3 4 3 4
Câu 3 : Tìm x, biết : a) 36 – x = 44 b)
5 7
x 0,75 3
6 4
Câu 4 : Biết
5
8
diện tích của một khu vườn là 250m
2
. Trên khu vườn đó người ta
trồng các loại cây cam, chuối và bưởi. Diện tích trồng cam chiếm 40% diện tích khu
vườn. Diện tích trồng chuối bằng
5
8
diện tích trồng cam. Phần diện tích còn lại là
trồng bưởi. Hãy tính:
a) Diện tích trồng mỗi loại cây ;
b) Tỉ số diện tích trồng cam và diện tích trồng bưởi ;
c) Tỉ số phần trăm của diện tích trồng cam và diện tích trồng chuối.
Câu 5 : Cho góc bẹt AOB. Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ AB, vẽ các tia OC,
OD sao cho
·
AOC 60
o
,
·
BOD 90
o
. Gọi Ox là tia phân giác của
·
COB
.
a) Tính số đo của góc xOB và góc xOD ?
b) Tia OD có phải là tia phân giác của góc xOC không? Vì sao?
Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh
1
Đề kiêmtra hk 2 môn Tóan lớp 6 - Trang 2
Đề kiêmtra hk 2 môn Tóan lớp 6 - Người đăng: tienviet-dhtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiêmtra hk 2 môn Tóan lớp 6 9 10 296